BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yao L, Yao ZM, Yu T. Influence of BOL on hyaluronic acid, laminin and hyperplasia in hepatofibrotic rats. World J Gastroenterol 2001; 7(6): 872-875 [PMID: 11854920 DOI: 10.3748/wjg.v7.i6.872]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v7/i6/872.htm
Number Citing Articles
1
Xiao-ya Li, Yan Peng, Xia-wei Bu, Jia Yao, Li Yao. Balancing Effect of Biejiajian Oral Liquid (鳖甲煎口服液) on ACE-Ang II-AT1R Axis and ACE2-Ang-(1–7)-Mas Axis in Rats with CCl4-Induced Hepatic FibrosisChinese Journal of Integrative Medicine 2018; 24(11): 853 doi: 10.1007/s11655-017-2909-7
2
Miki Hirata, Hidehiro Tajima, Tomoharu Miyashita, Takashi Miyata, Shinichi Nakanuma, Isamu Makino, Hironori Hayashi, Katsunobu Oyama, Hiroyuki Takamura, Itasu Ninomiya, Sachio Fushida, Hiroki Nakata, Shoichi Iseki, Shinichi Harada, Tomohiko Wakayama, Tetsuo Ohta. Extravasated platelet aggregation in the livers of rats with drug-induced hepatic sinusoidal obstruction syndromeMolecular Medicine Reports 2017; 15(5): 3147 doi: 10.3892/mmr.2017.6407
3
Dao-Bing Zeng, Liang Di, Rui-Chi Zhang, Qing-Liang Guo, Bin-Wei Duan, Cui-Yu Jia, Feng Chen, Dong-Dong Lin, Yun-jin Zang, Shi-Chun Lu. The Effect of Splenectomy on the Reversal of Cirrhosis: a Prospective StudyGastroenterology Research and Practice 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/5459427
4
Takashi Miyata, Hidehiro Tajima, Miki Hirata, Shin-ichi Nakanuma, Isamu Makino, Hironori Hayashi, Katsunobu Oyama, Tomoharu Miyashita, Hiroyuki Takamura, Itasu Ninomiya, Sachio Fushida, Shoichi Iseki, Shin-ichi Harada, Tomohiko Wakayama, Tetsuo Ohta. Phosphodiesterase III inhibitor attenuates rat sinusoidal obstruction syndrome through inhibition of platelet aggregation in Disse's spaceJournal of Gastroenterology and Hepatology 2018; 33(4): 950 doi: 10.1111/jgh.14004
5
Li Yao, Yun-Long Zhang, Jue Li, Jing Yu, Yan Peng. Effect of Biejiajian Oral Liquid on the Expression of RAAS in Hepatic Fibrosis RatsPharmacology & Pharmacy 2012; 3(03): 322 doi: 10.4236/pp.2012.33043
6
Min Zheng, Wei-Min Cai, Hong-Lei Weng, Rong-Hua Liu. ROC curves in evaluation of serum fibrosis indices for hepatic fibrosisWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 1073-1076 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1073
7
Jun Tao, Hui-Qin Peng, Wei-Min Cai, Feng-Qin Dong, Hong-Lei Weng, Rong-Hua Liu. Influence factors of serum fibrosis markers in liver fibrosisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(11): 2497-2500 doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2497
8
Yan-Jun Luo, Jie-Ping Yu, Zhao-Hong Shi, Li Wang. Ginkgo biloba extract reverses CCl<sub>4</sub>&ndash;induced liver fibrosis in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 1037-1042 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1037
9
Yuan Liao, Jiao Gong, Wenying Zhou, Huimin Dong, Jiayin Liang, Minqi Luo, Bo Hu. Serum liver fibrosis markers discriminate significant liver inflammation in chronic hepatitis B patients with normal or near‐normal alanine aminotransferaseJournal of Medical Virology 2018;  doi: 10.1002/jmv.25364