BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Ge-Jian Zhu, Ying-Nian Yu, Xin Li, Yu-Li Qian. Cloning of cytochrome P-450 2C9 cDNA from human liver and its expression in CHL cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 318-322 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.318
2
Ya-Fei Mao, Jie Yan, Li-Wei Li, Shu-Ping Li. Construction of <italic>hpaA</italic> gene from a clinical isolate of <italic>Helicobacter pylori</italic> and identification of fusion proteinWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1529-1536 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1529
3
Min-Kyoung Shin, Jin-Su Jun, Soon-Wook Kwon, Dong-Hae Lee, Jong-Hun Ha, Jin-Sik Park, Dae Hyun Song, Myung Hwan Jung, Hyung-Lyun Kang, Seung-Chul Baik, Ji Sook Park, Hee-Shang Youn, Myung Je Cho, Ji-Hyun Seo, Woo-Kon Lee. Characterization of Specific IgA Response to Antigenic Determinants of Helicobacter pylori Urease Encoded by ureA and ureB in ChildrenJournal of Bacteriology and Virology 2018; 48(1): 14 doi: 10.4167/jbv.2018.48.1.14
4
Jian Zhu-Ge, Ying-Nian Yu, Yu-Li Qian, Xin Li. Establishment of a transgenic cell line stably expressing human cytochrome P450 2C18 and identification of a <italic>CYP2C18</italic> clone with exon 5 missingWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 888-892 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.888
5
Jian-Min Ren, Quan-Ming Zou, Fu-Kun Wang, Qiang He, Wei Chen, Wen-Kun Zen. PELA microspheres loaded <italic>H. pylori</italic> lysates and their mucosal immune responseWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 1098-1102 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1098