BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li Y, Su JJ, Qin LL, Yang C, Luo D, Ban KC, Kensler T, Roebuck B. Chemopreventive effect of oltipraz on AFB1-induced hepatocarcinogenesis in tree shrew model. World J Gastroenterol 2000; 6(5): 647-650 [PMID: 11819668 DOI: 10.3748/wjg.v6.i5.647]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v6/i5/647.htm
Number Citing Articles
1
Guo-Qing Han, Cheng-Yong Qin, Rong-Hua Shu. The analysis of γ-glutamyl transpeptidase gene in different type liver tissuesWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(2): 276-280 doi: 10.3748/wjg.v9.i2.276
2
Hong Cheng, Hui-Zhong Zhang, Wan-An Shen, Yan-Fang Liu, Fu-Cheng Ma. Expression of RNase H of human hepatitis B virus polymerase in <italic>Escherichia coli</italic>World Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 513-515 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.513
3
Tao Lu, Hongmei Peng, Liping Zhong, Pan Wu, Jian He, Zhiming Deng, Yong Huang. The Tree Shrew as a Model for Cancer ResearchFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.653236
4
Xiang-Dong Ma, Xing Ma, Yan-Fang Sui, Wen-Liang Wang. Expression of gap junction genes connexin 32 and connexin 43 mRNAs and proteins, and their role in hepatocarcinogenesisWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 64-68 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.64
5
Xiang-Dong Ma, Xing Ma, Yan-Fang Sui, Weng-Liang Wang, Chun-Mei Wang. Signal transduction of gap junctional genes, connexin32, connexin43 in human hepatocarcinogenesisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 946-950 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.946
6
Feng Zhu, Ming Zhang. DNA polymerase &zeta;: new insight into eukaryotic mutagenesis and mammalian embryonic developmentWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(6): 1165-1169 doi: 10.3748/wjg.v9.i6.1165
7
Xiao-Ju Guan, Xiao-Jun Guan, Yu-Zhang Wu, Zheng-Cai Jia, Tong-Dong Shi, Yan Tang. Construction and characterization of an experimental ISCOMS-based hepatitis B polypeptide vaccineWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 294-297 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.294
8
Jian Sun, Wenjing Liu, Yongbo Guo, Hailin Zhang, Dewei Jiang, Ying Luo, Rong Liu, Ceshi Chen. Characterization of tree shrew telomeres and telomeraseJournal of Genetics and Genomics 2021; 48(7): 631 doi: 10.1016/j.jgg.2021.06.004
9
Yuan Li, Da-Fang Wan, Jian-Jia Su, Ji Cao, Chao Ou, Xiao-Kun Qiu, Ke-Chen Ban, Chun Yang, Liu-Liang Qin, Dan Luo, Hui-Fen Yue, Li-Sheng Zhang, Jian-Ren Gu. Differential expression of genes during aflatoxin B<sub>1</sub>-induced hepatocarcinogenesis in tree shrewsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(4): 497-504 doi: 10.3748/wjg.v10.i4.497
10
Feng Zhu, Cai-Xia Jin, Tao Song, Jun Yang, Lei Guo, Ying-Nian Yu. Response of human <italic>REV3</italic> gene to gastric cancer inducing carcinogen <italic>N</italic>-methyl-<italic>N&rsquo;</italic>-nitro-<italic>N</italic>-nitrosoguanidine and its role in mutagenesisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 888-893 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.888
11
Ming Shao, Guang-Zhe Ge, Wen-Jing Liu, Ji Xiao, Hou-Jun Xia, Yu Fan, Feng Zhao, Bao-Li He, Ceshi Chen. Characterization and phylogenetic analysis of Krüppel-like transcription factor (KLF) gene family in tree shrews (Tupaia belangeri chinensis)Oncotarget 2017; 8(10): 16325 doi: 10.18632/oncotarget.13883