BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Xing-Dong Xiong, En-Min Li, Li-Yan Xu, Hai-Bin Chen, Ling Chen, Wei-Jia Cai, Ya-Li Han, Zhong-Ying Shen, Yi Zeng. Separation and identification of differentially expressed nuclear matrix proteins between human esophageal immortalized and carcinomatous cell linesWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(10): 2143-2148 doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2143
2
Wei-Hua Fu, Lu-Hua Wang, Zong-Mei Zhou, Jian-Rong Dai, Yi-Min Hu, Lu-Jun Zhao. Comparison of conformal and intensity-modulated techniques for simultaneous integrated boost radiotherapy of upper esophageal carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(8): 1098-1102 doi: 10.3748/wjg.v10.i8.1098
3
Geng Tian, Ji-Lin Yi. Gene cloning of murine α-fetoprotein gene and construction of its eukaryotic expression vector and expression in CHO cellsWorld Chinese Journal of Digestology 2003; 11(11): 1674 doi: 10.11569/wcjd.v11.i11.1674
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
4
Zhong-Ping Gu, Yun-Jie Wang, Jin-Ge Li, Yong-An Zhou. VEGF<sub>165</sub> antisense RNA suppresses oncogenic properties of human esophageal squamous cell carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 44-48 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.44
5
Jun Hou, Pei-Zhong Lin, Zhi-Feng Chen, Zhen-Wei Ding, Shao-Sheng Li, Fan-Shu Men, Li-Ping Guo, Yu-Tong He, Chui-Yun Qiao, Chui-Lan Guo, Jian-Ping Duan, Deng-Gui Wen. Field Population-based blocking treatment of esophageal epithelia dysplasiaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 418-422 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.418
6
Xing-Dong Xiong, Li-Yan Xu, Zhong-Ying Shen, Wei-Jia Cai, Jian-Min Luo, Ya-Li Han, En-Min Li. Identification of differentially expressed proteins between human esophageal immortalized and carcinomatous cell lines by two-dimensional electrophoresis and MALDI-TOF-mass spectrometryWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 777-781 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.777