BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Miao-Wang Hao, Ying-Rui Liang, Yan-Fang Liu, Li Liu, Ming-Yao Wu, Huan-Xing Yang. Transcription factor EGR-1 inhibits growth of hepatocellular carcinoma and esophageal carcinoma cell linesWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 203-207 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.203
2
Xin-Juan Kong, Yu-Hu Song, Ju-Sheng Lin, Huan-Jun Huang, Nan-Xia Wang, Nan-Zhi Liu, Bin Li, You-Xin Jin. Maxizyme-mediated specific inhibition on mutant-type p53 <italic>in vitro</italic>World Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1571-1575 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1571
3
Xiao-Zhong Wang, Xiang-Rong Jiang, Xiao-Chun Chen, Zhi-Xing Chen, Dan Li, Jian-Yin Lin, Qi-Min Tao. Seek protein which can interact with hepatitis B virus X protein from human liver cDNA library by yeast two-hybrid systemWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 95-98 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.95
4
Xiao-Zhong Wang, Xiao-Chun Chen, Yun-Xin Chen, Li-Juan Zhang, Dan Li, Feng-Lin Chen, Zhi-Xin Chen, Hong-Ying Chen, Qi-Ming Tao. Overexpression of HBxAg in hepatocellular carcinoma and its relationship with Fas/FasL systemWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2671-2675 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2671
5
Zhao-Cai Yu, Jie Ding, Bo-Rong Pan, Dai-Ming Fan, Xue-Yong Zhang. Expression and bioactivity identification of soluble MG<sub>7</sub> scFvWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 99-102 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.99
6
Xiao-Ju Guan, Xiao-Jun Guan, Yu-Zhang Wu, Zheng-Cai Jia, Tong-Dong Shi, Yan Tang. Construction and characterization of an experimental ISCOMS-based hepatitis B polypeptide vaccineWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 294-297 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.294
7
Zhao-Shan Niu, Bo-Kian Li, Mei Wang. Expression of p53 and C-myc genes and its clinical relevance in the hepatocellular carcinomatous and pericarcinomatous tissuesWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 822-826 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.822
8
Chang-Hai Li, Yan-Jun Wang, Wei Dong, Shuai Xiang, Hui-Fang Liang, Heng-Yi Wang, Han-Hua Dong, Lin Chen, Xiao-Ping Chen. Hepatic oval cell lines generate hepatocellular carcinoma following transfection with HBx gene and treatment with aflatoxin B1 in vivoCancer Letters 2011; 311(1): 1 doi: 10.1016/j.canlet.2011.05.035