BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Muhammad Miftahussurur, Yoshio Yamaoka. Appropriate First-Line Regimens to Combat Helicobacter pylori Antibiotic Resistance: An Asian PerspectiveMolecules 2015; 20(4): 6068 doi: 10.3390/molecules20046068
2
Tiing Leong Ang, Kwong Ming Fock, Daphne Ang, Andrew Boon Eu Kwek, Eng Kiong Teo, Subbiah Dhamodaran. The Changing Profile ofHelicobacter pyloriAntibiotic Resistance in Singapore: A 15-Year StudyHelicobacter 2016; 21(4): 261 doi: 10.1111/hel.12291
3
Takeshi Matsuhisa, Takashi Kawai, Tatsuhiro Masaoka, Hidekazu Suzuki, Masayoshi Ito, Yo Kawamura, Kengo Tokunaga, Masayuki Suzuki, Tetsuya Mine, Shin-ichi Takahashi, Nobuhiro Sakaki. Efficacy of Metronidazole as Second-Line Drug for the Treatment of Helicobacter pylori Infection in the Japanese Population: A Multicenter Study in the Tokyo Metropolitan AreaHelicobacter 2006; 11(3): 152 doi: 10.1111/j.1523-5378.2006.00394.x
4
Yang Bai, Liang-Ren Li, Ji-De Wang, Ye Chen, Jian-Feng Jin, Zhao-Shan Zhang, Dian-Yuan Zhou, Ya-Li Zhang. Expression of <italic>Helicobacter pylori</italic> Hsp60 protein and its immunogenicityWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2711-2714 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2711
5
Wan-Sheng Ji, Jia-Lu Hu, Jun-Wen Qiu, Dao-Rong Peng, Bing-Long Shi, Shao-Juan Zhou, Kai-Chun Wu, Dai-Ming Fan. Polymorphism of flagellin A gene in <i>Helicobacter pylori</i>World Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 783-787 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.783
6
Varocha Mahachai, Ratha-korn Vilaichone, Rapat Pittayanon, Jarin Rojborwonwitaya, Somchai Leelakusolvong, Monthira Maneerattanaporn, Peranart Chotivitayatarakorn, Sombat Treeprasertsuk, Chomsri Kositchaiwat, Pises Pisespongsa, Pisaln Mairiang, Aziz Rani, Alex Leow, Swe Mon Mya, Yi-Chia Lee, Sengdao Vannarath, Bouachanh Rasachak, Oung Chakravuth, Moe Myint Aung, Tiing-Leong Ang, Jose D Sollano, Duc Trong Quach, Inchaya Sansak, Olarn Wiwattanachang, Piyathida Harnsomburana, Ari Fahrial Syam, Yoshio Yamaoka, Kwong-Ming Fock, Khean-Lee Goh, Kentaro Sugano, David Graham. Helicobacter pylorimanagement in ASEAN: The Bangkok consensus reportJournal of Gastroenterology and Hepatology 2018; 33(1): 37 doi: 10.1111/jgh.13911
7
Chuan-Yong Guo, Yun-Bin Wu, Heng-Lu Liu, Jian-Ye Wu, Min-Zhang Zhong. Clinical evaluation of four one-week triple therapy regimens in eradicating <i>Helicobacter pylori</i> infectionWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(5): 747-749 doi: 10.3748/wjg.v10.i5.747
8
Hideki Mori, Hidekazu Suzuki, Juntaro Matsuzaki, Hitoshi Tsugawa, Seiichiro Fukuhara, Sawako Miyoshi, Kenro Hirata, Takashi Seino, Misako Matsushita, Tatsuhiro Masaoka, Takanori Kanai. Efficacy of 10-day Sitafloxacin-Containing Third-Line Rescue Therapies forHelicobacter pyloriStrains Containing thegyrAMutationHelicobacter 2016; 21(4): 286 doi: 10.1111/hel.12286
9
Jia Vui Khu, Li Lin Lim. Helicobacter pyloriEradication Regimens: Is there a Difference?Journal of Pharmacy Practice and Research 2010; 40(3): 194 doi: 10.1002/j.2055-2335.2010.tb00537.x
10
Muhammad Miftahussurur, Yoshio Yamaoka. Helicobacter pylori Research2016; : 519 doi: 10.1007/978-4-431-55936-8_23