BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Jun Wei, Yu-Qin Wang, Zhi-Meng Lu, Guang-Di Li, Yuan Wang, Zu-Chuan Zhang. Detection of anti-preS1 antibodies for recovery of hepatitis B patients by immunoassayWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 276-281 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.276
2
Hao Ren, Fen Lu Zhu, Shi Ying Zhu, Yan Bin Song, Zhong Tian Qi. Immunogenicity of HGV NS5 protein expressed from Sf9 insect cellsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(1): 98-101 doi: 10.3748/wjg.v7.i1.98
3
Zhigang Hu, Mei Li, Biao Huang, Jie Liu, Lei Yu, Guoqian Chen. DETECTION OF HEPATITIS B VIRUS PRES1 ANTIGEN USING A TIME-RESOLVED FLUOROIMMUNOASSAYJournal of Immunoassay and Immunochemistry 2012; 33(2): 156 doi: 10.1080/15321819.2011.609576
4
Xiao-Ju Guan, Xiao-Jun Guan, Yu-Zhang Wu, Zheng-Cai Jia, Tong-Dong Shi, Yan Tang. Construction and characterization of an experimental ISCOMS-based hepatitis B polypeptide vaccineWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 294-297 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.294