BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Shu Li, Lina Wang, Xiuchuan Yan, Qinglan Wang, Yanyan Tao, Junxia Li, Yuan Peng, Ping Liu, Chenghai Liu. Salvianolic Acid B Attenuates Rat Hepatic Fibrosis via Downregulating Angiotensin II SignalingEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012; 2012: 1 doi: 10.1155/2012/160726
2
Xiao-Lan Zhang, Li Liu, Hui-Qing Jiang. Salvia miltiorrhiza monomer IH764-3 induces hepatic stellate cell apoptosis <italic>via</italic> caspase-3 activationWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 515-519 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.515
3
Hui Li. Advances in anti hepatic fibrotic therapy with Traditional Chinese Medicine herbal formulaJournal of Ethnopharmacology 2020; 251: 112442 doi: 10.1016/j.jep.2019.112442
4
Chang-qing Zhao, Yang Zhou, Jian Ping, Lie-ming Xu. Traditional Chinese medicine for treatment of liver diseases: progress, challenges and opportunitiesJournal of Integrative Medicine 2014; 12(5): 401 doi: 10.1016/S2095-4964(14)60039-X
5
Shu Dong, Fei-fei Cai, Qi-long Chen, Ya-nan Song, Yang Sun, Bin Wei, Xiao-yan Li, Yi-yang Hu, Ping Liu, Shi-bing Su. Chinese herbal formula Fuzheng Huayu alleviates CCl4-induced liver fibrosis in rats: a transcriptomic and proteomic analysisActa Pharmacologica Sinica 2018; 39(6): 930 doi: 10.1038/aps.2017.150
6
Fujun Yu, Zhongqiu Lu, Kate Huang, Xiaodong Wang, Ziqiang Xu, Bicheng Chen, Peihong Dong, Jianjian Zheng. MicroRNA-17-5p-activated Wnt/β-catenin pathway contributes to the progression of liver fibrosisOncotarget 2016; 7(1): 81 doi: 10.18632/oncotarget.6447
7
Shao-Ru Chen, Xiu-Ping Chen, Jin-Jian Lu, Ying Wang, Yi-Tao Wang. Potent natural products and herbal medicines for treating liver fibrosisChinese Medicine 2015; 10(1) doi: 10.1186/s13020-015-0036-y
8
Li Yao, Zhen-Min Yao, Tao Yu. Influence of BOL on hyaluronic acid, laminin and hyperplasia in hepatofibrotic ratsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 872-875 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.872
9
Qin Pan, Yu-Qin Wang, Guang-Ming Li, Xiao-Yan Duan, Jian-Gao Fan. Fuzheng Huayu Recipe Ameliorates Liver Fibrosis by Restoring Balance between Epithelial-to-Mesenchymal Transition and Mesenchymal-to-Epithelial Transition in Hepatic Stellate CellsBioMed Research International 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/935903
10
K.F. Cheung, D.W. Ye, Z.F. Yang, L. Lu, C.H. Liu, X.L. Wang, R.T.P. Poon, Y. Tong, P. Liu, Y.C. Chen, George K.K. Lau. Therapeutic efficacy of Traditional Chinese Medicine 319 recipe on hepatic fibrosis induced by carbon tetrachloride in ratsJournal of Ethnopharmacology 2009; 124(1): 142 doi: 10.1016/j.jep.2009.03.005
11
Shun-Gen Guo, Wei Zhang, Tao Jiang, Min Dai, Lu-Fen Zhang, Yi-Chun Meng, Li-Yun Zhao, Jian-Zhao Niu. Influence of serum collected from rat perfused with compound <italic>Biejiaruangan</italic> drug on hepatic stellate cellsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(10): 1487-1494 doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1487