BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Jing You, Hong-Ying Cheng, Shou-Ming Yan, Yan-Wei Qiao, Jun-Hua Huang, Bao-Zhang Tang, Guo-Bing Wu, Jun-Yan Qu, Rong-Xue Wu, Lin Zhuang, Yong-Liang Ma. A Randomized, Controlled, Clinical Study of Thymosin Alpha-1 Versus Interferon-Alpha in Chinese Patients with Chronic Hepatitis B Lacking Hepatitis B Envelope AntigenJournal of the Chinese Medical Association 2005; 68(2): 65 doi: 10.1016/S1726-4901(09)70137-6
2
Lin Zhuang, Jing You, Bao-Zhang Tang, Su-Ying Ding, Kui-Hua Yan, Dan Peng, Yan-Mei Zhang, Lu Zhang. Preliminary results of Thymosin-a1 <i>vs</i> interferon-&alpha; treatment in patients with HBeAg negative and serum HBV DNA positive chronic hepatitis BWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(3): 407-410 doi: 10.3748/wjg.v7.i3.407
3
Jing You, Lin Zhuang, Hong-Ying Cheng, Shou-Ming Yan, Lan Yu, Jun-Hua Huang, Bao-Zhang Tang, Meng-Ling Huang, Yong-Liang Ma, Virasakdi Chongsuvivatwong, Hutcha Sriplung, Alan Geater, Yan-Wei Qiao, Rong-Xue Wu. Efficacy of thymosin alpha-1 and interferon alpha in treatment of chronic viral hepatitis B: A randomized controlled studyWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(41): 6715-6721 doi: 10.3748/wjg.v12.i41.6715
4
Jing You, Lin Zhuang, Bao-Zhang Tang, Wei-Bo Yang, Su-Ying Ding, Wu Li, Rong-Xue Wu, Hong-Li Zhang, Yan-Mei Zhang, Shao-Ming Yan, Lu Zhang. Randomized controlled clinical trial on the treatment of Thymosin-a1 <i>vs</i> interferon-&alpha; in patients with hepatitis BWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(3): 411-414 doi: 10.3748/wjg.v7.i3.411
5
Ning-Ling Ge, Sheng-Long Ye, Ning Zheng, Rui-Xia Sun, Yin-Kun Liu, Zhao-You Tang. Prevention of hepatocellular carcinoma in mice by IL-2 and B7-1 genes co-transfected liver cancer cell vaccinesWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(10): 2182-2185 doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2182
6
Jun Hou, Pei-Zhong Lin, Zhi-Feng Chen, Zhen-Wei Ding, Shao-Sheng Li, Fan-Shu Men, Li-Ping Guo, Yu-Tong He, Chui-Yun Qiao, Chui-Lan Guo, Jian-Ping Duan, Deng-Gui Wen. Field Population-based blocking treatment of esophageal epithelia dysplasiaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 418-422 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.418
7
Min Liu, Haidong Wu, Tao Liu, Yixuan Li, Fang Wang, Haiying Wan, Xin Li, Hua Tang. Regulation of the cell cycle gene, BTG2, by miR-21 in human laryngeal carcinomaCell Research 2009; 19(7): 828 doi: 10.1038/cr.2009.72
8
Gao-Quan Gong, Xiao-Lin Wang, Jian-Hua Wang, Zhi-Ping Yan, Jie-Min Cheng, Sheng Qian, Yi Chen. Percutaneous transsplenic embolization of esophageal and gastrio-fundal varices in 18 patientsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 880-883 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.880