BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zheng H, Wang JJ, Zhao LJ, Yang XR, Yu YL. Exosomal miR-182 regulates the effect of RECK on gallbladder cancer. World J Gastroenterol 2020; 26(9): 933-946 [PMID: 32206004 DOI: 10.3748/wjg.v26.i9.933]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i9/933.htm
Number Citing Articles
1
Guanghui Li, Chunsheng Zhao, Haining Zhang, Jia Yu, Yang Sun, Yingying Zhang. <p>Hsa_circ_0046263 Drives the Carcinogenesis and Metastasis of Non-Small Cell Lung Cancer Through the Promotion of NOVA2 by Absorbing Mir-940 as a Molecular Sponge</p>Cancer Management and Research 2020; : 12779 doi: 10.2147/CMAR.S272603
2
Shamila D. Alipoor, Hong Chang. Exosomal miRNAs in the Tumor Microenvironment of Multiple MyelomaCells 2023; 12(7): 1030 doi: 10.3390/cells12071030
3
Mohammad Arad Zandieh, Melika Heydari Farahani, Romina Rajabi, Shamim Tavakkoli Avval, Kimia Karimi, Parham Rahmanian, Mehrnaz Razzazan, Salar Javanshir, Sepideh Mirzaei, Mahshid Deldar Abad Paskeh, Shokooh Salimimoghadam, Kiavash Hushmandi, Afshin Taheriazam, Vijay Pandey, Mehrdad Hashemi. Epigenetic regulation of autophagy by non-coding RNAs in gastrointestinal tumors: Biological functions and therapeutic perspectivesPharmacological Research 2023; 187: 106582 doi: 10.1016/j.phrs.2022.106582
4
Yun Zhou, Siyu Chen, Yuchen Wu, Lanqing Li, Qinqin Lou, Yongyi Chen, Songxiao Xu. Multi-clinical index classifier combined with AI algorithm model to predict the prognosis of gallbladder cancerFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1171837
5
Jiajun Ren, Sheng Chen, Feng Ye, Xiaoyong Gong, Ye Lu, Qiang Cai, Yongjun Chen. Exploration of differentially-expressed exosomal mRNAs, lncRNAs and circRNAs from serum samples of gallbladder cancer and xantho-granulomatous cholecystitis patientsBioengineered 2021; 12(1): 6134 doi: 10.1080/21655979.2021.1972780
6
Pallavi Srivastava, Sridhar Mishra, Akash Agarwal, Anshuman Pandey, Nuzhat Husain. Circulating microRNAs in gallbladder cancer: Is serum assay of diagnostic value?Pathology - Research and Practice 2023; 242: 154320 doi: 10.1016/j.prp.2023.154320
7
Hai Yu, Susumu Kohno, Dominic Chih‐Cheng Voon, Nada Hamdy Hussein, Yuanyuan Zhang, Joji Nakayama, Yujiro Takegami, Chiaki Takahashi. RECK/GPR124‐driven WNT signaling in pancreatic and gastric cancer cellsCancer Science 2024;  doi: 10.1111/cas.16258
8
Fangyuan Qi, Yaru Wang, Bingxin Yu, Fan Li. Identification of RECK as a protective prognostic indicator and a tumor suppressor through regulation of the ERK/MAPK signaling pathway in gastric cancerJournal of Translational Medicine 2023; 21(1) doi: 10.1186/s12967-023-04644-z
9
Varsha Rana, Dey Parama, Elina Khatoon, Sosmitha Girisa, Gautam Sethi, Ajaikumar B. Kunnumakkara. Reiterating the Emergence of Noncoding RNAs as Regulators of the Critical Hallmarks of Gall Bladder CancerBiomolecules 2021; 11(12): 1847 doi: 10.3390/biom11121847
10
Shaozhen Xing, Yumin Zhu, Yaxian You, Siqi Wang, Hongke Wang, Meng Ning, Heyue Jin, Zhengxia Liu, Xinhua Zhang, Chunzhao Yu, Zhi John Lu. Cell‐free RNA for the liquid biopsy of gastrointestinal cancerWIREs RNA 2023; 14(5) doi: 10.1002/wrna.1791
11
Wangyang Zheng, Daolin Ji, Yongxu Zhou, Liang Yu, Peng Huang, Yuling Zheng, Nanfeng Meng, Hang Wang, Xue Bai, ZiYue Huang, Wangming Chen, Judy W.P. Yam, Yi Xu, Yunfu Cui. Exosomal Noncoding RNAs in Hepatobiliary Cancer: A Rising StarMolecular Cancer Therapeutics 2021; 20(10): 1777 doi: 10.1158/1535-7163.MCT-21-0363
12
Wanhui Dong, Dezhen Wu, Sheng Xu, Qingming Sun, Xueping Ci, Yang Mi. Construction of a miRNA-mRNA Network Related to Exosomes in Colon CancerDisease Markers 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/2192001
13
Jacob J. Russell, Laurel A. Grisanti, Scott M. Brown, Chastidy A. Bailey, Shawn B. Bender, B. Chandrasekar. Reversion inducing cysteine rich protein with Kazal motifs and cardiovascular diseases: The RECKlessness of adverse remodelingCellular Signalling 2021; 83: 109993 doi: 10.1016/j.cellsig.2021.109993
14
Naijian Wang, Bing Pei, Xinyi Yuan, Chengxue Yi, Dickson Kofi Wiredu Ocansey, Hua Qian, Fei Mao. Emerging roles of mesenchymal stem cell-derived exosomes in gastrointestinal cancersFrontiers in Bioengineering and Biotechnology 2022; 10 doi: 10.3389/fbioe.2022.1019459
15
Chenyuan Li, Qi Wu, Zhiyu Li, Zhong Wang, Yi Tu, Chuang Chen, Si Sun, Shengrong Sun. Exosomal microRNAs in cancer-related sarcopenia: Tumor-derived exosomal microRNAs in muscle atrophyExperimental Biology and Medicine 2021; 246(10): 1156 doi: 10.1177/1535370221990322
16
Shuhui Li, Wei Meng, Ziyi Guo, Min Liu, Yanyun He, Yanli Li, Zhongliang Ma. The miR-183 Cluster: Biogenesis, Functions, and Cell Communication via Exosomes in CancerCells 2023; 12(9): 1315 doi: 10.3390/cells12091315
17
Reem K. Shahin, Mohamed A. Elkady, Ahmed I. Abulsoud, Nourhan M. Abdelmaksoud, Sherif S. Abdel Mageed, Walaa A. El-Dakroury, Moataz B. Zewail, Mahmoud Elazazy, Mohamed H. Sobhy, Yousra Nomier, Ola Elazazy, Mohammed S. Elballal, Osama A. Mohammed, Heba M. Midan, Mahmoud A. Elrebehy, Bassant O. Ziada, Ahmed S. Doghish. miRNAs orchestration of gallbladder cancer – Particular emphasis on diagnosis, progression and drug resistancePathology - Research and Practice 2023; 248: 154684 doi: 10.1016/j.prp.2023.154684