BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang JX, Dang SC, Qu JG, Wang XQ. Preventive effect of tetramethylpyrazine on intestinal mucosal injury in rats with acute necrotizing pancreatitis. World J Gastroenterol 2006; 12(39): 6386-6390 [PMID: 17072967 DOI: 10.3748/wjg.v12.i39.6386]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v12/i39/6386.htm
Number Citing Articles
1
Jianguo Lin, Qingqing Wang, Simin Zhou, Siyu Xu, Kuiwu Yao. Tetramethylpyrazine: A review on its mechanisms and functionsBiomedicine & Pharmacotherapy 2022; 150: 113005 doi: 10.1016/j.biopha.2022.113005
2
Xi-Ping Zhang, Jun Jiang, Qi-Hui Cheng, Qian Ye, Wei-Juan Li, Hua Zhu, Jun-Ya Shen. Protective effects of Ligustrazine, Kakonein and Panax Notoginsenoside on the small intestine and immune organs of rats with severe acute pancreatitisHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2011; 10(6): 632 doi: 10.1016/S1499-3872(11)60107-0
3
Jian-Xin Zhang, Sheng-Chun Dang, Kai Yin, De-Ii Jiang. Protective effect of clodronate-containing liposomes on intestinal mucosal injury in rats with severe acute pancreatitisHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2011; 10(5): 544 doi: 10.1016/S1499-3872(11)60092-1
4
Štefan Tóth, Tímea Pekárová, Ján Varga, Štefan Tóth, Vladimíra Tomečková, Peter Gál, Jarmila Veselá, Juraj Guzy. Intravenous Administration of Tetramethylpyrazine Reduces Intestinal Ischemia-Reperfusion Injury in RatsThe American Journal of Chinese Medicine 2013; 41(04): 817 doi: 10.1142/S0192415X13500559
5
Longying Chen, Yongjun Chen, Hao Yun, Zhang Jianli. Tetramethylpyrazine (TMP) protects rats against acute pancreatitis through NF-κB pathwayBioengineered 2019; 10(1): 172 doi: 10.1080/21655979.2019.1613103
6
Qing Yuan, Jing Wang, Qiu-Hong Fang, Yu-Ying Liu, Jing-Yu Fan, Shu-Wen Zhang, Ying-Min Ma. Attenuating effect of pretreatment with Yiqifumai on lipopolysaccharide-induced intestine injury and survival rate in ratJournal of Inflammation 2011; 8(1) doi: 10.1186/1476-9255-8-10
7
Ping Wu, Moses Kwaku Golly, Yiting Guo, Haile Ma, Ronghai He, Xuan Luo, Shilong Luo, Cheng Zhang, Liuping Zhang, Jinhua Zhu. Effect of partial replacement of soybean meal with high-temperature fermented soybean meal in antibiotic-growth-promoter-free diets on growth performance, organ weights, serum indexes, intestinal flora and histomorphology of broiler chickensAnimal Feed Science and Technology 2020; 269: 114616 doi: 10.1016/j.anifeedsci.2020.114616
8
Sheng-chun Dang, De-li Jiang, Min Chen, Di Li, Jian-xin Zhang. Clodronate-containing liposomes attenuate lung injury in rats with severe acute pancreatitisJournal of Zhejiang University SCIENCE B 2010; 11(11): 828 doi: 10.1631/jzus.B1000044
9
Sheng-Chun Dang, Hao Wang, Jian-Xin Zhang, Lei Cui, De-Li Jiang, Rong-Fang Chen, Jian-Guo Qu, Xiang-Qian Shen, Min Chen, Min Gu. Are gastric mucosal macrophages responsible for gastric injury in acute pancreatitis?World Journal of Gastroenterology 2015; 21(9): 2651-2657 doi: 10.3748/wjg.v21.i9.2651
10
Shengchun Dang, Yao Shen, Kai Yin, Jianxin Zhang. TREM-1 Promotes Pancreatitis-Associated Intestinal Barrier DysfunctionGastroenterology Research and Practice 2012; 2012: 1 doi: 10.1155/2012/720865
11
Jiaqi Cui, Di Wu, Huimin Zhou, Haiyan Chen, Zhixia Dong, Jun Yang. Natural Chinese herbs for the prevention and treatment of acute pancreatitis: a narrative reviewJournal of Pancreatology 2022; 5(4): 186 doi: 10.1097/JP9.0000000000000111