BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Tian XP, Li Y, Liang FR, Sun GJ, Yan J, Chang XR, Ma TT, Yu SY, Yang XG. Translation and validation of the Nepean Dyspepsia Index for functional dyspepsia in China. World J Gastroenterol 2009; 15(25): 3173-3177 [PMID: 19575499 DOI: 10.3748/wjg.15.3173]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v15/i25/3173.htm
Number Citing Articles
1
J. Nan, J. Liu, J. Mu, Y. Zhang, M. Zhang, J. Tian, F. Liang, F. Zeng. Anatomically related gray and white matter alterations in the brains of functional dyspepsia patientsNeurogastroenterology & Motility 2015; 27(6): 856 doi: 10.1111/nmo.12560
2
T. T. Ma, S. Y. Yu, Y. Li, F. R. Liang, X. P. Tian, H. Zheng, J. Yan, G. J. Sun, X. R. Chang, L. Zhao, X. Wu, F. Zeng. Randomised clinical trial: an assessment of acupuncture on specific meridian or specific acupoint vs. sham acupuncture for treating functional dyspepsiaAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2012; 35(5): 552 doi: 10.1111/j.1365-2036.2011.04979.x
3
Fang Zeng, Wei Qin, Yue Yang, Danhua Zhang, Jixin Liu, Guangyu Zhou, Jinbo Sun, Shengfeng Lu, Yong Tang, Yuan Chen, Lei Lan, Shuguang Yu, Ying Li, Xin Gao, Qiyong Gong, Jie Tian, Fanrong Liang, Friedemann Paul. Regional Brain Structural Abnormality in Meal-Related Functional Dyspepsia Patients: A Voxel-Based Morphometry StudyPLoS ONE 2013; 8(7): e68383 doi: 10.1371/journal.pone.0068383
4
Shou-hai Hong, Sha-sha Ding, Fei Wu, Ying Bi, Fu Xu, Yi-jia Wan, Li-hua Xuan. Efficacy and safety of manual acupuncture manipulations with different frequencies on epigastric pain syndrome (EPS) in functional dyspepsia (FD) patients: study protocol for a randomized controlled trialTrials 2017; 18(1) doi: 10.1186/s13063-017-1845-3
5
Ruirui Sun, Zhaoxuan He, Peihong Ma, Shuai Yin, Tao Yin, Xiaoyan Liu, Jin Lu, Yuzhu Qu, Tingting Zhang, Liuyang Huang, Xueling Suo, Du Lei, Qiyong Gong, Fanrong Liang, Fang Zeng. The participation of basolateral amygdala in the efficacy of acupuncture with deqi treating for functional dyspepsiaBrain Imaging and Behavior 2021; 15(1): 216 doi: 10.1007/s11682-019-00249-7
6
Pan Zhang, Tao Yin, Yang-Ke Mao, Zhao-Xuan He, Sha Yang, Si-Qin Huang, Rui-Rui Sun, Fang Zeng. Therapeutic effects and central mechanism of acupuncture and moxibustion for treating functional dyspepsia: study protocol for an fMRI-based randomized controlled trialTrials 2022; 23(1) doi: 10.1186/s13063-022-06411-9
7
Jiliang Fang, Danhong Wang, Qing Zhao, Yang Hong, Yulian Jin, Zhishun Liu, Kehua Zhou, Xianghong Jing, Xiaochun Yu, Ruiqi Pan, Andrew Chang, Hesheng Liu, Bing Zhu. Brain-Gut Axis Modulation of Acupuncture in Functional Dyspepsia: A Preliminary Resting-State fcMRI StudyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/860463
8
Xiangpeng Hu, Shenshen Zhang, Lihong Wu, Yinguang Fan, Qiao Wang, Xiaoming Chen, Lijiu Zhang, Yanghua Tian. Impaired pain empathic abilities among patients with functional dyspepsiaCognitive Neuropsychiatry 2021; 26(3): 153 doi: 10.1080/13546805.2021.1897558
9
Guangyu Zhou, Peng Liu, Jingjing Wang, Haixia Wen, Mengbo Zhu, Ruixia Zhao, Karen M. von Deneen, Fang Zeng, Fanrong Liang, Qiyong Gong, Wei Qin, Jie Tian. Fractional amplitude of low-frequency fluctuation changes in functional dyspepsia: A resting-state fMRI studyMagnetic Resonance Imaging 2013; 31(6): 996 doi: 10.1016/j.mri.2013.03.019
10
P. Liu, Y. Fan, Y. Wei, F. Zeng, R. Li, N. Fei, W. Qin. Altered structural and functional connectivity of the insula in functional dyspepsiaNeurogastroenterology & Motility 2018; 30(9): e13345 doi: 10.1111/nmo.13345
11
Fang Zeng, Wei Qin, Tingting Ma, Jinbo Sun, Yong Tang, Kai Yuan, Ying Li, Jixin Liu, Xuguang Liu, Wenzhong Song, Lei Lan, Mailan Liu, Shuguang Yu, Xin Gao, Jie Tian, Fanrong Liang. Influence of Acupuncture Treatment on Cerebral Activity in Functional Dyspepsia Patients and Its Relationship With EfficacyAmerican Journal of Gastroenterology 2012; 107(8): 1236 doi: 10.1038/ajg.2012.53
12
Le Guo, Xin Huang, Li-Juan Ha, Jing-Zhou Zhang, Jia Mi, Ping-Hui Sun, Xi-Ying Han, Ying Wang, Jing-Lin Hu, Fu-Chun Wang, Tie Li. Efficacy of compatible acupoints and single acupoint versus sham acupuncture for functional dyspepsia: study protocol for a randomized controlled trialTrials 2020; 21(1) doi: 10.1186/s13063-019-3875-5
13
Leonard Ho, Yulong Xu, Nevin L. Zhang, Fai Fai Ho, Irene X. Y. Wu, Shuijiao Chen, Xiaowei Liu, Charlene H. L. Wong, Jessica Y. L. Ching, Pui Kuan Cheong, Wing Fai Yeung, Justin C. Y. Wu, Vincent C. H. Chung. Quantification of prevalence, clinical characteristics, co-existence, and geographic variations of traditional Chinese medicine diagnostic patterns via latent tree analysis-based differentiation rules among functional dyspepsia patientsChinese Medicine 2022; 17(1) doi: 10.1186/s13020-022-00656-x
14
Mai-lan Liu, Fan-rong Liang, Fang Zeng, Yong Tang, Lei Lan, Wen-zhong Song. Cortical-limbic regions modulate depression and anxiety factors in functional dyspepsia: a PET-CT studyAnnals of Nuclear Medicine 2012; 26(1): 35 doi: 10.1007/s12149-011-0537-4
15
P. Liu, F. Zeng, F. Yang, J. Wang, X. Liu, Q. Wang, G. Zhou, D. Zhang, M. Zhu, R. Zhao, A. Wang, Q. Gong, F. Liang. Altered structural covariance of the striatum in functional dyspepsia patientsNeurogastroenterology & Motility 2014; 26(8): 1144 doi: 10.1111/nmo.12372
16
Jiaofen Nan, Jixin Liu, Guoying Li, Shiwei Xiong, Xuemei Yan, Qing Yin, Fang Zeng, Karen M. von Deneen, Fanrong Liang, Qiyong Gong, Wei Qin, Jie Tian, Xi-Nian Zuo. Whole-Brain Functional Connectivity Identification of Functional DyspepsiaPLoS ONE 2013; 8(6): e65870 doi: 10.1371/journal.pone.0065870
17
P. Liu, F. Zeng, G. Zhou, J. Wang, H. Wen, K. M. von Deneen, W. Qin, F. Liang, J. Tian. Alterations of the default mode network in functional dyspepsia patients: a resting-state fmri studyNeurogastroenterology & Motility 2013; 25(6): e382 doi: 10.1111/nmo.12131
18
Ruirui Sun, Xiaojuan Hong, Jing Guo, Shuai Yin, Peiming Feng, Lei Lan, Du Lei, Xiaoyan Liu, Xueling Suo, Tao Yin, Tingting Zhang, Liuyang Huang, Feifei Gao, Qiyong Gong, Fanrong Liang, Fang Zeng. The central mechanism of acupuncture treatment with a long-lasting effect for functional dyspepsia: study protocol for a randomized controlled trialTrials 2018; 19(1) doi: 10.1186/s13063-018-2742-0
19
Peng Liu, Wei Qin, Jingjing Wang, Fang Zeng, Guangyu Zhou, Haixia Wen, Karen M. von Deneen, Fanrong Liang, Qiyong Gong, Jie Tian, Yu-Feng Zang. Identifying Neural Patterns of Functional Dyspepsia Using Multivariate Pattern Analysis: A Resting-State fMRI StudyPLoS ONE 2013; 8(7): e68205 doi: 10.1371/journal.pone.0068205
20
F. Zeng, L. Lan, Y. Tang, M. Liu, X. Liu, W. Song, Y. Li, W. Qin, J. Sun, S. Yu, X. Gao, J. Tian, F. Liang. Cerebral responses to puncturing at different acupoints for treating meal-related functional dyspepsiaNeurogastroenterology & Motility 2015; 27(4): 559 doi: 10.1111/nmo.12532
21
Yu Wang, Ya‐Quan Hou, Jing‐Wen Yang, Li‐Qiong Wang, Jia‐Kai Shao, Xuan Zou, Na‐Na Yang, Jin Huang, Cun‐Zhi Liu. Acupuncture of different treatment frequency in postprandial distress syndrome: A pilot randomized clinical trialNeurogastroenterology & Motility 2020; 32(6) doi: 10.1111/nmo.13812
22
Rui-rui SUN, Pei-hong MA, Zhao-xuan HE, Tao YIN, Yu-zhu QU, Shuai YIN, Xiao-yan LIU, Jin LU, Ting-ting ZHANG, Liu-yang HUANG, Xue-ling SUO, Du LEI, Qi-yong GONG, Fan-rong LIANG, Fang ZENG. Changed ACC-DMN functional connectivity after acupuncture with deqi for functional dyspepsia treatmentWorld Journal of Acupuncture - Moxibustion 2021; 31(1): 6 doi: 10.1016/j.wjam.2020.10.009
23
Fang Zeng, Wei Qin, Fanrong Liang, Jixin Liu, Yong Tang, Xuguang Liu, Kai Yuan, Shuguang Yu, Wenzhong Song, Mailan Liu, Lei Lan, Xin Gao, Yijun Liu, Jie Tian. Abnormal Resting Brain Activity in Patients With Functional Dyspepsia Is Related to Symptom SeverityGastroenterology 2011; 141(2): 499 doi: 10.1053/j.gastro.2011.05.003
24
K. N. Mala, Jestin Thomas, Das S. Syam, Balu Maliakel, I. M. Krishnakumar. Safety and Efficacy of Ferula asafoetida in Functional Dyspepsia: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled StudyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/4813601
25
J. Nan, J. Liu, D. Zhang, Y. Yang, X. Yan, Q. Yin, S. Xiong, K. M. von Deneen, F. Liang, Q. Gong, W. Qin, J. Tian, F. Zeng. Altered intrinsic regional activity and corresponding brain pathways reflect the symptom severity of functional dyspepsiaNeurogastroenterology & Motility 2014; 26(5): 660 doi: 10.1111/nmo.12311
26
Hong-hua Liu, Guo-shan Zhang, Hui-juan Liu, Duo-duo Li, Mi Liu, Xiao-rong Chang, Mai-lan Liu. Acupuncture therapy with point selection based on syndrome differentiation along the meridians for functional dyspepsia: a randomized controlled trialJournal of Acupuncture and Tuina Science 2020; 18(5): 352 doi: 10.1007/s11726-020-1201-0
27
Omesh Goyal, Prerna Goyal, Harsh Kishore, Jaskirat Kaur, Paraag Kumar, Ajit Sood. Quality of life in Indian patients with functional dyspepsia: Translation and validation of the Hindi version of Short-Form Nepean Dyspepsia IndexIndian Journal of Gastroenterology 2022; 41(4): 378 doi: 10.1007/s12664-021-01233-0
28
Guangyu Zhou, Wei Qin, Fang Zeng, Peng Liu, Xuejuan Yang, Karen M von Deneen, Qiyong Gong, Fanrong Liang, Jie Tian. White-Matter Microstructural Changes in Functional Dyspepsia: A Diffusion Tensor Imaging StudyAmerican Journal of Gastroenterology 2013; 108(2): 260 doi: 10.1038/ajg.2012.405
29
Jean Bosco Bangamwabo, John David Chetwood, Vincent Dusabejambo, Cyprien Ntirenganya, George Nuki, Arcade Nkurunziza, Kelly A Kieffer, Michael Jones, Timothy D Walker. Prevalence and sociodemographic determinants of dyspepsia in the general population of RwandaBMJ Open Gastroenterology 2020; 7(1): e000387 doi: 10.1136/bmjgast-2020-000387
30
Vincent C H Chung, Charlene H L Wong, Jessica Y L Ching, Wai Zhu Sun, Yan Li Ju, Sheung Sheung Hung, Wai Ling Lin, Ka Chun Leung, Samuel Y S Wong, Justin C Y Wu. Electroacupuncture plus standard of care for managing refractory functional dyspepsia: protocol of a pragmatic trial with economic evaluationBMJ Open 2018; 8(3): e018430 doi: 10.1136/bmjopen-2017-018430
31
Jiaofen Nan, Jixin Liu, Junya Mu, Wanghuan Dun, Ming Zhang, Qiyong Gong, Wei Qin, Jie Tian, Fanrong Liang, Fang Zeng. Brain-based Correlations Between Psychological Factors and Functional DyspepsiaJournal of Neurogastroenterology and Motility 2015; 21(1): 103 doi: 10.5056/jnm14096
32
P. Liu, G. Wang, Y. Liu, F. Zeng, D. Lin, X. Yang, F. Liang, V. D. Calhoun, W. Qin. Disrupted intrinsic connectivity of the periaqueductal gray in patients with functional dyspepsia: A resting-state fMRI studyNeurogastroenterology & Motility 2017; 29(8): e13060 doi: 10.1111/nmo.13060
33
Shenshen Zhang, Lihong Wu, Boyu Zhang, Yuanrong Zhu, Yinguang Fan, Qiao Wang, Xiangpeng Hu, Yanghua Tian. Impaired decision-making under risk in patients with functional dyspepsiaJournal of Clinical and Experimental Neuropsychology 2020; 42(8): 771 doi: 10.1080/13803395.2020.1802406
34
Guangyu Zhou, Peng Liu, Fang Zeng, Kai Yuan, Dahua Yu, Karen M. von Deneen, Fanrong Liang, Wei Qin, Jie Tian. Increased interhemispheric resting-state functional connectivity in functional dyspepsia: a pilot studyNMR in Biomedicine 2013; 26(4): 410 doi: 10.1002/nbm.2878
35
György Miklós Buzás. Dyspepsia in Clinical Practice2011; : 161 doi: 10.1007/978-1-4419-1730-0_13
36
Yulian Jin, Qing Zhao, Kehua Zhou, Xianghong Jing, Xiaochun Yu, Jiliang Fang, Zhishun Liu, Bing Zhu. Acupuncture for Functional Dyspepsia: A Single Blinded, Randomized, Controlled TrialEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/904926
37
Michael P. Jones, Yuri A. Sato, Nicholas J. Talley. The Nepean Dyspepsia Index is a valid instrument for measuring quality-of-life in functional dyspepsiaEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2019; 31(3): 329 doi: 10.1097/MEG.0000000000001314