BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yan XP, Liu WY, Ma J, Li JP, Lv Y. Extrahepatic portacaval shunt via a magnetic compression technique: A cadaveric feasibility study. World J Gastroenterol 2015; 21(26): 8073-8080 [PMID: 26185378 DOI: 10.3748/wjg.v21.i26.8073]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v21/i26/8073.htm
Number Citing Articles
1
Xue-Min Liu, Xiao-Peng Yan, Hong-Ke Zhang, Feng Ma, Yan-Guang Guo, Chao Fan, Shan-Pei Wang, Ai-Hua Shi, Bo Wang, Hao-Hua Wang, Jian-Hui Li, Xiao-Gang Zhang, Rongqian Wu, Xu-Feng Zhang, Yi Lv. Magnetic Anastomosis for Biliojejunostomy: First Prospective Clinical TrialWorld Journal of Surgery 2018; 42(12): 4039 doi: 10.1007/s00268-018-4710-y
2
Miaomiao Zhang, Aihua Shi, Peinan Liu, Dan Ye, Hanzhi Zhang, Xingyi Mou, Shuqin Xu, Zhixuan Zhang, Yi Lyu, Xiaopeng Yan. Magnetic Compression Technique for Esophageal Anastomosis in RatsJournal of Surgical Research 2022; 276: 283 doi: 10.1016/j.jss.2022.03.001
3
Feng Ma, Jia Ma, Sijie Ma, Shan Fu, Yanchao Zhang, Hao Liu, Yi Lv, Rongqian Wu, Xiaopeng Yan. A novel magnetic compression technique for small intestinal end-to-side anastomosis in ratsJournal of Pediatric Surgery 2019; 54(4): 744 doi: 10.1016/j.jpedsurg.2018.07.011
4
Yingfeng An, Yanchao Zhang, Hao Liu, Sijie Ma, Shan Fu, Yi Lv, Xiaopeng Yan. Gastrojejunal anastomosis in rats using the magnetic compression techniqueScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-30075-8
5
Flavio Cesare Bodini, Sandro Rossi, Letizia Veronese, Davide Colombi, Emanuele Michieletti. Extrahepatic Portosystemic Shunt via the Coronary Vein in Noncirrhotic Chronic Portal Vein ThrombosisJournal of Vascular and Interventional Radiology 2018; 29(9): 1327 doi: 10.1016/j.jvir.2018.03.010
6
Xue-Min Liu, Yu Li, Hong-Ke Zhang, Feng Ma, Bo Wang, Rongqian Wu, Xu-Feng Zhang, Yi Lv. Laparoscopic Magnetic Compression Biliojejunostomy: A Preliminary Clinical StudyJournal of Surgical Research 2019; 236: 60 doi: 10.1016/j.jss.2018.11.010
7
Jigang Bai, Xiongwei Huo, Jia Ma, Yi Lv, Xiaopeng Yan. Magnetic compression technique for colonic anastomosis in ratsJournal of Surgical Research 2018; 231: 24 doi: 10.1016/j.jss.2018.05.006
8
Yi Gao, Rong-Qian Wu, Yi Lv, Xiao-Peng Yan. Novel magnetic compression technique for establishment of a canine model of tracheoesophageal fistulaWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(30): 4213-4221 doi: 10.3748/wjg.v25.i30.4213
9
Qiang Lu, Kang Liu, Wei Zhang, Tao Li, Ai-Hua Shi, Hong-Fan Ding, Xiao-Peng Yan, Xu-Feng Zhang, Rong-Qian Wu, Yi Lv, Shan-Pei Wang. End-to-end vascular anastomosis using a novel magnetic compression device in rabbits: a preliminary studyScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-62936-6
10
Miaomiao Zhang, Jia Ma, Jingci Gai, Zhixuan Zhang, Haohua Wang, Yuhan Zhang, Yuxiang Ren, Yi Lyu, Xiaopeng Yan. Magnetic anchor technique assisted laparoscopic cholecystectomy in swineScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-32157-8
11
Michel Gagner. Magnetic Surgery2021; : 125 doi: 10.1007/978-3-030-73947-8_13
12
Derin Gumustop, Dane Seddon, Bora Gumustop, Jiping Wang. A comparison of anastomosis strength between sutures, staples, and self-forming magnetsiGIE 2022; 1(1): 11 doi: 10.1016/j.igie.2022.10.007
13
Xue-Min Liu, Yu Li, Jun-Xi Xiang, Feng Ma, Qiang Lu, Yan-Guang Guo, Xiao-Peng Yan, Bo Wang, Xu-Feng Zhang, Yi Lv. Magnetic compression anastomosis for biliojejunostomy and pancreaticojejunostomy in Whipple's procedure: An initial clinical studyJournal of Gastroenterology and Hepatology 2019; 34(3): 589 doi: 10.1111/jgh.14500
14
Dan Ye, Miao-Miao Zhang, Ai-Hua Shi, Wen-Wen Chen, Hui-Min Gao, Jia-Hui Zhang, Wei-Chen Shen, Yi Lyu, Xiao-Peng Yan. Construction of Esophagogastric Anastomosis in Rabbits with Magnetic Compression TechniqueJournal of Gastrointestinal Surgery 2021; 25(12): 3033 doi: 10.1007/s11605-021-05178-9
15
Miaomiao Zhang, Jianqi Mao, Yixing Li, Shuqin Xu, Jingci Gai, Ting Lan, Yirui Wang, Yuxiang Ren, Aihua Shi, Yi Lyu, Xiaopeng Yan. A novel magnetic compression technique for cystostomy in rabbitsScientific Reports 2022; 12(1) doi: 10.1038/s41598-022-16595-4
16
Miaomiao Zhang, Yixing Li, Min Pan, Shuqin Xu, Jingci Gai, Hanzhi Zhang, Yingfeng An, Aihua Shi, Yi Lyu, Xiaopeng Yan. Creation of gastroenteric anastomosis through natural orifice in rats by magnetic compression techniqueSurgical Endoscopy 2022; 36(11): 8170 doi: 10.1007/s00464-022-09257-z