BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Pan SQ, Li YM, Li XF, Xiong R. Sarcopenia in geriatric patients from the plateau region of Qinghai-Tibet: A cross-sectional study. World J Clin Cases 2021; 9(19): 5092-5101 [PMID: 34307560 DOI: 10.12998/wjcc.v9.i19.5092]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v9/i19/5092.htm
Number Citing Articles
1
Shi-Qin Pan, Xiao-Fang Li, Ming-Qin Luo, Yue-Mei Li. Comparison of the prevalence of sarcopenia in geriatric patients in Xining based on three different diagnostic criteriaWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(33): 12200-12207 doi: 10.12998/wjcc.v10.i33.12200
2
Xingli Liu, Cunwen Ma, Shiping Wang, Zhengrong Liang, Juntao Yang, Jun Zhou, Yi Shu, Zhengying He, Jilong Zong, Lizhi Wu, Peiqian Peng, Yi Su, Meng Gao, Kaiming Shen, Hong Zhao, Jilu Ruan, Shaoxuan Ji, Yunhui Yang, Taisong Tang, Zongfa Yang, Guangyin Luo, Meng Zeng, Weiwan Zhang, Bo He, Xiaoguang Cheng, Gang Wang, Ling Wang, Liang Lyu. Screening of osteoporosis and sarcopenia in individuals aged 50 years and older at different altitudes in Yunnan province: Protocol of a longitudinal cohort studyFrontiers in Endocrinology 2022; 13 doi: 10.3389/fendo.2022.1010102