BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Catena C, Colussi G, Nait F, Pezzutto F, Martinis F, Sechi LA. Early renal failure as a cardiovascular disease: Focus on lipoprotein(a) and prothrombotic state. World J Nephrol 2015; 4(3): 374-378 [PMID: 26167461 DOI: 10.5527/wjn.v4.i3.374]
URL: https://www.wjgnet.com/2220-6124/full/v4/i3/374.htm
Number Citing Articles
1
Jing Yao, Lijuan Jiang, Dong Xue, Yanbei Sun. Predictive value of procalcitonin in chronic allograft dysfunction in kidney transplant recipientsExperimental and Therapeutic Medicine 2019;  doi: 10.3892/etm.2019.8113
2
Zhidong Huang, Yanfang Yang, Jin Lu, Jingjing Liang, Yibo He, Yaren Yu, Haozhang Huang, Qiang Li, Bo Wang, Shanggang Li, Zelin Yan, Danyuan Xu, Yong Liu, Kaihong Chen, Zhigang Huang, Jindong Ni, Jin Liu, Liling Chen, Shiqun Chen. Association of Lipoprotein(a)-Associated Mortality and the Estimated Glomerular Filtration Rate Level in Patients Undergoing Coronary Angiography: A 51,500 Cohort StudyFrontiers in Cardiovascular Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fcvm.2021.747120
3
Jemma C. Hopewell, Richard Haynes, Colin Baigent. The role of lipoprotein (a) in chronic kidney diseaseJournal of Lipid Research 2018; 59(4): 577 doi: 10.1194/jlr.R083626
4
Na Xu, Xiao-fang Tang, Yi Yao, Xue-yan Zhao, Jue Chen, Zhan Gao, Shu-bin Qiao, Yue-jin Yang, Run-Lin Gao, Bo Xu, Jin-Qing Yuan. Association of Plasma Lipoprotein(a) With Long-Term Adverse Events in Patients With Chronic Kidney Disease Who Underwent Percutaneous Coronary InterventionThe American Journal of Cardiology 2018; 122(12): 2043 doi: 10.1016/j.amjcard.2018.04.058
5
Na Xu, Lin Jiang, Lianjun Xu, Jian Tian, Ce Zhang, Xueyan Zhao, Xinxing Feng, Dong Wang, Yin Zhang, Kai Sun, Jingjing Xu, Ru Liu, Bo Xu, Wei Zhao, Rutai Hui, Runlin Gao, Zhan Gao, Lei Song, Jinqing Yuan. Impact of Lipoprotein(a) on Long-Term (Mean 6.2 Years) Outcomes in Patients With Three-Vessel Coronary Artery DiseaseThe American Journal of Cardiology 2020; 125(4): 528 doi: 10.1016/j.amjcard.2019.10.037