BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Long XY, Wang S, Luo ZW, Zhang X, Xu H. Comparison of three administration modes for establishing a zebrafish seizure model induced by N-Methyl-D-aspartic acid. World J Psychiatr 2020; 10(7): 150-161 [PMID: 32844092 DOI: 10.5498/wjp.v10.i7.150]
URL: https://www.wjgnet.com/2220-3206/full/v10/i7/150.htm
Number Citing Articles
1
Jiayin An, He Li, Demeng Xia, Bin Xu, Jiayan Wang, Huahui Qiu, Jiaojiang He. The role of interleukin-17 in epilepsyEpilepsy Research 2022; 186: 107001 doi: 10.1016/j.eplepsyres.2022.107001
2
Danni Lu, Rong Ma, Qian Xie, Zhuo Xu, Jianmei Yuan, Mihong Ren, Jinxiu Li, Yong Li, Jian Wang. Application and advantages of zebrafish model in the study of neurovascular unitEuropean Journal of Pharmacology 2021; 910: 174483 doi: 10.1016/j.ejphar.2021.174483
3
Yilin Wang, Penghu Wei, Feng Yan, Yumin Luo, Guoguang Zhao. Animal Models of Epilepsy: A Phenotype-oriented ReviewAging and disease 2022; 13(1): 215 doi: 10.14336/AD.2021.0723