BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Takeuchi Y, Ikeda F, Osawa T, Araki Y, Takaguchi K, Morimoto Y, Hashimoto N, Sakaguchi K, Sakata T, Ando M, Makino Y, Matsumura S, Takayama H, Seki H, Nanba S, Moritou Y, Yasunaka T, Ohnishi H, Takaki A, Nouso K, Iwasaki Y, Yamamoto K. Alpha-fetoprotein before and after pegylated interferon therapy for predicting hepatocellular carcinoma development. World J Hepatol 2015; 7(19): 2220-2228 [PMID: 26380048 DOI: 10.4254/wjh.v7.i19.2220]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v7/i19/2220.htm
Number Citing Articles
1
Norio Akuta, Joji Toyota, Yoshiyasu Karino, Fusao Ikeda, Akio Ido, Katsuaki Tanaka, Koichi Takaguchi, Atsushi Naganuma, Eiichi Tomita, Kazuaki Chayama, Shigetoshi Fujiyama, Yukiko Inada, Hitoshi Yoshiji, Hideaki Watanabe, Hiroki Ishikawa, Fiona McPhee, Stephanie Noviello, Hiromitsu Kumada. Potent viral suppression and improvements in alpha-fetoprotein and measures of fibrosis in Japanese patients receiving a daclatasvir/asunaprevir/beclabuvir fixed-dose combination for the treatment of HCV genotype-1 infectionJournal of Gastroenterology 2018; 53(9): 1089 doi: 10.1007/s00535-018-1445-3
2
Kazuhiro Nouso, Yoshie Furubayashi, Kazuya Kariyama, Akiko Wakuta, Nozomi Miyake, Kanae Inoue, Yuta Nagai, Shiho Murakami, Takuya Adachi, Atsushi Oyama, Nozomu Wada, Yasuto Takeuchi, Masahiro Sakata, Tetsuya Yasunaka, Hideki Onishi, Hidenori Shiraha, Akinobu Takaki, Shohei Shiota, Satoshi Yasuda, Hidenori Toyoda, Miwa Kawanaka, Takashi Kumada, Hiroyuki Okada. Abnormal fucosylation of alpha‐fetoprotein in patients with nonalcoholic steatohepatitisHepatology Research 2021; 51(5): 548 doi: 10.1111/hepr.13626
3
Kazuhiro Nouso, Yoshie Furubayashi, Shohei Shiota, Nozomi Miyake, Ayano Oonishi, Akiko Wakuta, Kazuya Kariyama, Atsushi Hiraoka, Kunihiko Tsuji, Ei Itobayashi, Noritomo Shimada, Toru Ishikawa, Toshifumi Tada, Hidenori Toyoda, Takashi Kumada. Early detection of hepatocellular carcinoma in patients with diabetes mellitusEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2020; 32(7): 877 doi: 10.1097/MEG.0000000000001638