BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Norio Akuta, Joji Toyota, Yoshiyasu Karino, Fusao Ikeda, Akio Ido, Katsuaki Tanaka, Koichi Takaguchi, Atsushi Naganuma, Eiichi Tomita, Kazuaki Chayama, Shigetoshi Fujiyama, Yukiko Inada, Hitoshi Yoshiji, Hideaki Watanabe, Hiroki Ishikawa, Fiona McPhee, Stephanie Noviello, Hiromitsu Kumada. Potent viral suppression and improvements in alpha-fetoprotein and measures of fibrosis in Japanese patients receiving a daclatasvir/asunaprevir/beclabuvir fixed-dose combination for the treatment of HCV genotype-1 infectionJournal of Gastroenterology 2018; 53(9): 1089 doi: 10.1007/s00535-018-1445-3
2
Kazuhiro Nouso, Yoshie Furubayashi, Shohei Shiota, Nozomi Miyake, Ayano Oonishi, Akiko Wakuta, Kazuya Kariyama, Atsushi Hiraoka, Kunihiko Tsuji, Ei Itobayashi, Noritomo Shimada, Toru Ishikawa, Toshifumi Tada, Hidenori Toyoda, Takashi Kumada. Early detection of hepatocellular carcinoma in patients with diabetes mellitusEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2020; 32(7): 877 doi: 10.1097/MEG.0000000000001638