BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Ming Li, Zhongyu Xie, Jinteng Li, Jiajie Lin, Guan Zheng, Wenjie Liu, Su'an Tang, Shuizhong Cen, Guiwen Ye, Zhaofeng Li, Wenhui Yu, Peng Wang, Yanfeng Wu, Huiyong Shen. GAS5 protects against osteoporosis by targeting UPF1/SMAD7 axis in osteoblast differentiationeLife 2020; 9 doi: 10.7554/eLife.59079
2
Xiaofeng Dai, Shuo Zhang, Kathia Zaleta-Rivera. RNA: interactions drive functionalitiesMolecular Biology Reports 2020; 47(2): 1413 doi: 10.1007/s11033-019-05230-7
3
Anny W. Robert, Bruna H. Marcon, Bruno Dallagiovanna, Patrícia Shigunov. Adipogenesis, Osteogenesis, and Chondrogenesis of Human Mesenchymal Stem/Stromal Cells: A Comparative Transcriptome ApproachFrontiers in Cell and Developmental Biology 2020; 8 doi: 10.3389/fcell.2020.00561
4
Yan Xu, Jing-Jing An, Dina Tabys, Yin-Dan Xie, Tian-Yu Zhao, Hao-Wei Ren, Ning Liu. Effect of Lactoferrin on the Expression Profiles of Long Non-coding RNA during Osteogenic Differentiation of Bone Marrow Mesenchymal Stem CellsInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(19): 4834 doi: 10.3390/ijms20194834
5
Angshuman Bagchi. Unusual nature of long non-coding RNAs coding for “unusual peptides”Gene 2020; 729: 144298 doi: 10.1016/j.gene.2019.144298
6
Peng Li, Bo Zhou, Yuetao Lv, Qian Qian. LncRNA HEIH regulates cell proliferation and apoptosis through miR-4458/SOCS1 axis in triple-negative breast cancerHuman Cell 2019; 32(4): 522 doi: 10.1007/s13577-019-00273-1
7
Zixiang Wu, Shujing Liang, Wenyu Kuai, Lifang Hu, Airong Qian. MicroRNAs and long noncoding RNAs: new regulators in cell fate determination of mesenchymal stem cellsRSC Advances 2019; 9(64): 37300 doi: 10.1039/C9RA06563F
8
Guang Li, Chunchen Pan, Jiaqiang Sun, Guanglun Wan, Jingwu Sun. lncRNA SOX2‑OT regulates laryngeal cancer cell proliferation, migration and invasion and induces apoptosis by suppressing miR‑654Experimental and Therapeutic Medicine 2020;  doi: 10.3892/etm.2020.8577