Liver Cancer
Copyright ©The Author(s) 2003. Published by Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Oct 15, 2003; 9(10): 2194-2197
Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2194
Total vascular exclusion technique for resection of hepatocellular carcinoma
Zhen-Yu Yin, Xiao-Ming Wang, Ren-Xiang Yu, Bai-Meng Zhang, Ke-Ke Yu, Ning Li, Jie-Shou Li
Zhen-Yu Yin, Ning Li, Jie-Shou Li, Institute of General Surgery, School of Medicine, Nanjing University, Nanjing 210093, Jiangsu Province, China
Zhen-Yu Yin, Xiao-Ming Wang, Ren-Xiang Yu, Bai-Meng Zhang, Ke-Ke Yu, Department of General Surgery, Zhongshan Hospital, Xiamen 361004, Fujian Province, China
Author contributions: All authors contributed equally to the work.
Correspondence to: Zhen-Yu Yin, Department of General Surgery, Zhongshan Hospital, Xiamen 361004, Fujian Province, China. davidmd@sohu.com
Telephone: +86-592-2292045 Fax: +86-592-2212328
Received: May 13, 2003
Revised: May 25, 2003
Accepted: June 2, 2003
Published online: October 15, 2003
Core Tip