BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Xin Shi, JÖrg Kleeff, Zhao-Wen Zhu, Bruno Schmied, Wen-Hao Tang, Arthur Zimmermann, Markus W. BÜchler, Helmut Friess. Gene-expression analysis of single cells-nested polymerase chain reaction after laser microdissectionWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(6): 1337-1341 doi: 10.3748/wjg.v9.i6.1337
2
Yu-Hu Song, Xiang-Long Chen, Xin-Juan Kong, Nan-Zhi Liu, Wei Li, Xiao-Li Wu, Ju-Sheng Lin, You-Xin Jin. Ribozymes against TGFβ1 reverse character of activated hepatic stellate cellsin vitro and inhibit liver fibrosis in ratsThe Journal of Gene Medicine 2005; 7(7): 965 doi: 10.1002/jgm.744
3
Wei Zhang, Qing Xie, Xia-Qiu Zhou, Shan Jiang, You-Xin Jin. Expression and <italic>in vitro</italic> cleavage activity of anti-caspase-7 hammerhead ribozymesWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(14): 2078-2081 doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2078
4
Zhong-Ping Gu, Yun-Jie Wang, Yu Wu, Jin-Ge Li, Nong-An Chen. Synthesis of ribozyme against vascular endothelial growth factor<sub>165</sub> and its biological activity <italic>in vitro</italic>World Journal of Gastroenterology 2004; 10(10): 1495-1498 doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1495
5
Yan-Jun Luo, Jie-Ping Yu, Zhao-Hong Shi, Li Wang. Ginkgo biloba extract reverses CCl<sub>4</sub>&ndash;induced liver fibrosis in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 1037-1042 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1037
6
Yuhu Song, Fang Liu, Dean Tian, Xiulan Xue, Nanzhi Liu, Xiaoli Wu, Jusheng Lin, Youxin Jin. Activity identification of ribozyme and U1 snRNA chimeric ribozyme against TGFβ1 in cell-free system and in hepatic stellate cellsScience in China Series C 2006; 49(1): 73 doi: 10.1007/s11427-005-0036-8
7
Wei Jiang, Chang-Qing Yang, Wen-Bin Liu, Yi-Qing Wang, Bo-Ming He, Ji-Yao Wang. Blockage of transforming growth factor &beta; receptors prevents progression of pig serum-induced rat liver fibrosisWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(11): 1634-1638 doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1634
8
Xingjun Liu, Han Hu, James Q. Yin. Therapeutic strategies against TGF-β signaling pathway in hepatic fibrosisLiver International 2006; 26(1): 8 doi: 10.1111/j.1478-3231.2005.01192.x