BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li LS, Qu RY, Wang W, Guo H. Significance of changes of gastrointestinal peptides in blood and ileum of experimental spleen deficiency rats. World J Gastroenterol 2003; 9(3): 553-556 [PMID: 12632517 DOI: 10.3748/wjg.v9.i3.553]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i3/553.htm
Number Citing Articles
1
Dawoon Jeong, Guang-zhi Dong, Hwa Jin Lee, Jae-Ha Ryu. Anti-Inflammatory Compounds from Atractylodes macrocephalaMolecules 2019; 24(10): 1859 doi: 10.3390/molecules24101859
2
Ting Xiang, Zhangbin Yang, Baoguo Sun, Haoxuan Luo, Shijun Zhang, Bin Ren, Xiaoling Chen, Xin Zhou, Zexiong Chen. Traditional Chinese medicine: Pivotal role of the spleen in the metabolism of aristolochic acid I in rats is dependent on oatp2a1Molecular Medicine Reports 2016; 14(4): 3243 doi: 10.3892/mmr.2016.5612
3
Jiyuan Tu, Ying Xie, Kang Xu, Linghang Qu, Xiong Lin, Chang Ke, Desen Yang, Guosheng Cao, Zhongshi Zhou, Yanju Liu. Treatment of Spleen-Deficiency Syndrome With Atractyloside A From Bran-Processed Atractylodes lancea by Protection of the Intestinal Mucosal BarrierFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.583160
4
Zhang Lin, Xiling Sun, Haisheng Xie, Tao Zhang, Xianpeng Zu, Lirui Qiao, Weidong Zhang. Plasma metabolomics coupled with MetaboAnalyst and Ingenuity Pathway Analysis characterizes linoleic acid metabolism disorder in patients with spleen-yang-deficiency syndromeEuropean Journal of Integrative Medicine 2018; 19: 72 doi: 10.1016/j.eujim.2018.02.007
5
Zhang Zhen, Lin Xia, Huang You, Zhou Jingwei, Yang Shasha, Wei Xinyi, Lai Wenjing, Zhang Xin, Fu Chaomei. An Integrated Gut Microbiota and Network Pharmacology Study on Fuzi-Lizhong Pill for Treating Diarrhea-Predominant Irritable Bowel SyndromeFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.746923
6
Chun-Hua Hang, Ji-Xin Shi, Jie-Shou Li, Wei Wu, Wei-Qin Li, Hong-Xia Yin. Levels of vasoactive intestinal peptide, cholecystokinin and calcitonin gene-related peptide in plasma and jejunum of rats following traumatic brain injury and underlying significance in gastrointestinal dysfunctionWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 875-880 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.875
7
Tong-Dong Shi, Yu-Zhang Wu, Zheng-Cai Jia, Wei Zhou, Li-Yun Zou. Therapeutic polypeptides based on HBcAg<sub>18-27</sub> CTL epitope can induce antigen-specific CD<sub>8</sub><sup>+</sup> CTL-mediated cytotoxicity in HLA-A2 transgenic miceWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(8): 1222-1226 doi: 10.3748/wjg.v10.i8.1222
8
Ning Zhao, Wandong Zhang, Yuming Guo, Hongwei Jia, Qinglin Zha, Zhenli Liu, Shijie Xu, Aiping Lu. Effects on neuroendocrinoimmune network of Lizhong Pill in the reserpine induced rats with spleen deficiency in traditional Chinese medicineJournal of Ethnopharmacology 2011; 133(2): 454 doi: 10.1016/j.jep.2010.10.016
9
Huijuan Zhang, Jing Wang, Yingli Liu, Baoguo Sun. Glutinous rice amylopectin can adjust the plasma gut-regulated peptide levels in rhubarb-induced spleen deficiency ratsFood & Function 2016; 7(2): 938 doi: 10.1039/C5FO00859J
10
Zhen Zhang, Shasha Yang, Xia Lin, You Huang, Xinyi Wei, Jinwei Zhou, Rui Li, Bin Deng, Chaomei Fu. Metabolomics of Spleen-Yang deficiency syndrome and the therapeutic effect of Fuzi Lizhong pill on regulating endogenous metabolismJournal of Ethnopharmacology 2021; 278: 114281 doi: 10.1016/j.jep.2021.114281
11
Xiaoxiao Zhao, Tingtao Chen, Fanjing Meng, Huan Wang, Puyuan Tian, Xianyao Tang, Xin Wang, Xiaolei Wang, Hongbo Xin, Hua Wei. Therapeutic effect of herb residue fermentation supernatant on spleen‑deficient miceMolecular Medicine Reports 2017;  doi: 10.3892/mmr.2017.8150
12
Yan Gao, Hui Li, Hongjun Yang, Jianrong Su, Luqi Huang. The current novel therapeutic regimens forClostridium difficileinfection (CDI) and the potentials of Traditional Chinese Medicine in treatment of CDICritical Reviews in Microbiology 2019; 45(5-6): 729 doi: 10.1080/1040841X.2019.1700905
13
Xin Yuan, Shijie Xu, Haiyang Huang, Jian Liang, Yayun Wu, Chujie Li, Huiqi Yuan, Xuejie Zhao, Xiaoping Lai, Shaozhen Hou. Influence of excessive exercise on immunity, metabolism, and gut microbial diversity in an overtraining mice modelScandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2018; 28(5): 1541 doi: 10.1111/sms.13060
14
Bo Zhu, Quan-long Zhang, Jin-wei Hua, Wen-liang Cheng, Lu-ping Qin. The traditional uses, phytochemistry, and pharmacology of Atractylodes macrocephala Koidz.: A reviewJournal of Ethnopharmacology 2018; 226: 143 doi: 10.1016/j.jep.2018.08.023
15
Ling-Ling Qin, Meng Yu, Hai-Xin Zhang, Hong-Mei Jia, Xiao-Chuan Ye, Zhong-Mei Zou. Quality markers of Baizhu dispensing granules based on multi-component qualitative and quantitative analysis combined with network pharmacology and chemometric analysisJournal of Ethnopharmacology 2022; 288: 114968 doi: 10.1016/j.jep.2022.114968