BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Dong Xu, De-Ying Tian, Zhen-Gang Zhang, Hong-Yun Chen, Pei-Hui Song. Effect of SEN virus coinfection on outcome of lamivudine therapy in patients with hepatitis BWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 968-971 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.968
2
Hua-Zhang Guo, Ying Yin, Wen-Liang Wang, Chuan-Shan Zhang, Tao Wang, Zhe Wang, Jing Zhang, Hong Cheng, Hai-Tao Wang. Sequence evolution of putative cytotoxic T cell epitopes in NS3 region of hepatitis C virusWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 847-851 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.847
3
Shu-Mei Lin, Jun Cheng, Yin-Ying Lu, Shu-Lin Zhang, Qian Yang, Tian-Yan Chen, Min Liu, Lin Wang. Screening and identification of interacting proteins with hepatitis B virus core protein in leukocytes and cloning of new gene C1World Journal of Gastroenterology 2006; 12(7): 1043-1048 doi: 10.3748/wjg.v12.i7.1043
4
WANHU FAN, JUN CHENG, SHULIN ZHANG, XIAOJING LIU. Cloning and functions of the HBxAg-binding protein XBP1Molecular Medicine Reports 2013; 7(2): 618 doi: 10.3892/mmr.2012.1232