BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang YL, Zhang ZS, Wu BP, Zhou DY. Early diagnosis for colorectal cancer in China. World J Gastroenterol 2002; 8(1): 21-25 [PMID: 11833064 DOI: 10.3748/wjg.v8.i1.21]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i1/21.htm
Number Citing Articles
1
Ke-Jun Nan, Hai-Xia Qin, Guang Yang. Prognostic factors in 165 elderly colorectal cancer patientsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(10): 2207-2210 doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2207
2
QILI ZHAO, LIJIAN LIU, QIUYAN WANG, ZEXIA LIANG, GAOFENG SHI. Preoperative diagnosis and staging of rectal cancer using diffusion-weighted and water imaging combined with dynamic contrast-enhanced scanningOncology Letters 2014; 8(6): 2734 doi: 10.3892/ol.2014.2590
3
Hanyin Cheng, Lina Zhang, David E. Cogdell, Hong Zheng, Aaron J. Schetter, Matti Nykter, Curtis C. Harris, Kexin Chen, Stanley R. Hamilton, Wei Zhang, Alfons Navarro. Circulating Plasma MiR-141 Is a Novel Biomarker for Metastatic Colon Cancer and Predicts Poor PrognosisPLoS ONE 2011; 6(3): e17745 doi: 10.1371/journal.pone.0017745
4
Zhi-mian Zhang, Xiao Guan, Ying-jie Li, Ming-chen Zhu, Xiao-jing Yang, Xiong Zou. HLA class I expressions on peripheral blood mononuclear cells in colorectal cancer patientsChinese Journal of Cancer Research 2012; 24(1): 77 doi: 10.1007/s11670-012-0077-z
5
QIANG LV, SHENYANG XING, ZHENXIAO LI, JIANHUA LI, PENGTAO GONG, XIAOFANG XU, LE CHANG, XIAOXIA JIN, FENG GAO, WEI LI, GUOCAI ZHANG, JU YANG, XICHEN ZHANG. Altered expression levels of IDH2 are involved in the development of colon cancerExperimental and Therapeutic Medicine 2012; 4(5): 801 doi: 10.3892/etm.2012.676
6
BINGHONG XIONG, YONG CHENG, LI MA, CAIQUAN ZHANG. MiR-21 regulates biological behavior through the PTEN/PI-3 K/Akt signaling pathway in human colorectal cancer cellsInternational Journal of Oncology 2013; 42(1): 219 doi: 10.3892/ijo.2012.1707
7
Hua Wu, Peng Zhou, Wei Zhang, Yu Jiang, Xiao Li Liu, Lei Zhang, Qing Hua Xia, Yong Bing Xiang. Time trends of incidence and mortality in colorectal cancer in Changning District, Shanghai, 1975-2013Journal of Digestive Diseases 2018; 19(9): 540 doi: 10.1111/1751-2980.12667
8
Giammaria Fiorentini, Donatella Sarti, Camillo Aliberti, Riccardo Carandina, Andrea Mambrini, Stefano Guadagni. Multidisciplinary approach of colorectal cancer liver metastasesWorld Journal of Clinical Oncology 2017; 8(3): 190-202 doi: 10.5306/wjco.v8.i3.190
9
Lian-Xin Liu, Wei-Hui Zhang, Hong-Chi Jiang. Current treatment for liver metastases from colorectal cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(2): 193-200 doi: 10.3748/wjg.v9.i2.193
10
Jian-Kun Hu, Zong-Guang Zhou, Zhi-Xin Chen, Lan-Lan Wang, Yong-Yang Yu, Jin Liu, Bo Zhang, Li Li, Ye Shu, Jia-Ping Chen. Comparative evaluation of immune response after laparoscopical and open total mesorectal excisions with anal sphincter preservation in patients with rectal cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2690-2694 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2690
11
Brenna M. McGruder, Donald H. Atha, Wendy Wang, Konrad Huppi, Wen-Qiang Wei, Christian C. Abnet, You-Lin Qiao, Sanford M. Dawsey, Philip R. Taylor, John P. Jakupciak. Real-time telomerase assay of less-invasively collected esophageal cell samplesCancer Letters 2006; 244(1): 91 doi: 10.1016/j.canlet.2005.12.012
12
Shiu-Ru Lin, Ming-Yii Huang, Hui-Jen Chang. Molecular Detection of Circulating Tumor Cells With Multiple mRNA Markers by Genechip for Colorectal Cancer Early Diagnosis and Prognosis PredictionGenomic Medicine, Biomarkers, and Health Sciences 2011; 3(1): 9 doi: 10.1016/S2211-4254(11)60003-4
13
Xiaohu Gu, Yegang Ma, Jingdong Xiao, Hongxin Zheng, Chun Song, Yuehua Gong, Xiaojing Xing. Up-regulated biglycan expression correlates with the malignancy in human colorectal cancersClinical and Experimental Medicine 2012; 12(3): 195 doi: 10.1007/s10238-011-0155-4
14
Jie-Kai Yu, Yi-Ding Chen, Shu Zheng. An integrated approach to the detection of colorectal cancer utilizing proteomics and bioinformaticsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(21): 3127-3131 doi: 10.3748/wjg.v10.i21.3127
15
Mohamed M. Abdel-Aziz, Mahmoud Lotfy, Ibrahim M. El-Kady, Mostafa Abozaid. Mutant p53 protein in the serum of patients with colorectal cancer: Correlation with the level of carcinoembryonic antigen and serum epidermal growth factor receptorCancer Detection and Prevention 2009; 32(4): 329 doi: 10.1016/j.cdp.2005.10.006
16
Hong-Zhi Wang, Xin-Fu Huang, Yi Wang, Jia-Fu Ji, Jin Gu. Clinical features, diagnosis, treatment and prognosis of multiple primary colorectal carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(14): 2136-2139 doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2136
17
Nilesh M. Mahajan, Alap Chaudhari, Sachin More, Purushottam Gangane. Photophysics and Nanophysics in Therapeutics2022; : 251 doi: 10.1016/B978-0-323-89839-3.00005-1
18
Koichi Nagata, Shungo Endo, Kishiko Tatsukawa, Shin-ei Kudo. Intraoperative fluoroscopy vs. intraoperative laparoscopic ultrasonography for early colorectal cancer localization in laparoscopic surgerySurgical Endoscopy 2008; 22(2): 379 doi: 10.1007/s00464-007-9415-5
19
Nasrin Jafari, Arezo Nasiran Najafabadi, Behnaz Hamzei, Nioosha Ataee, Zahra Ghasemi, Tahereh Sadeghian-Rizi, Mohammad Amin Honardoost, Atefeh Zamani, Nasrin Fattahi Dolatabadi, Hossein Tabatabaeian. ESRG, LINC00518 and PWRN1 are newly-identified deregulated lncRNAs in colorectal cancerExperimental and Molecular Pathology 2022; 124: 104732 doi: 10.1016/j.yexmp.2021.104732
20
Linhui Wang, Weiming Weng, Shuhui Yang, Shasha Yang, Richang Du. Circle RNA circ_0007331 promotes colorectal carcinoma by targeting miR-205-5p/high-mobility group A2 axisBioengineered 2022; 13(4): 9312 doi: 10.1080/21655979.2022.2051857
21
Xiao-Mei Zhang, Shou-Rong Sheng, Xiao-Yan Wang, Jie-Ru Wang, Jiang Li. Expression of tumor related genes NGX6, NAG-7, BRD7 in gastric and colorectal cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1729-1733 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1729
22
Jia-Hua Zhou, Hong-Mei Zhang, Quan Chen, Dong-Dong Han, Fei Pei, Li-Shan Zhang, De-Tong Yang. Relationship between telomerase activity and its subunit expression and inhibitory effect of antisense hTR on pancreatic carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1808-1814 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1808
23
Chun Li, Ming-Yao Wu, Ying-Rui Liang, Xian-Ying Wu. Correlation between expression of human telomerase subunits and telomerase activity in esophageal squamous cell carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(11): 2395-2399 doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2395
24
Yiping Cheng, Junming Han, Qihang Li, Yingzhou Shi, Fang Zhong, Yafei Wu, Zhixiang Wang, Zhongshang Yuan, Xiude Fan, Jiajun Zhao. Metabolic obesity phenotypes: a friend or foe of digestive polyps?—An observational study based on National Inpatient DatabaseMetabolism 2022; 132: 155201 doi: 10.1016/j.metabol.2022.155201
25
Makoto Okamoto, Takao Kawabe, Yutaka Yamaji, Jun Kato, Tsuneo Ikenoue, Goichi Togo, Haruhiko Yoshida, Yasushi Shiratori, Masao Omata. Rectosigmoid findings are not associated with proximal colon cancer: Analysis of 6196 consecutive cases undergoing total colonoscopyWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(15): 2249-2254 doi: 10.3748/wjg.v11.i15.2249
26
Ren-Min Zhu, Fang-Yu Wang, Ichiro Hirata, Ken-Ichi Katsu, Shu-Dong Xiao, Zhong-Lin Yu, Zhi-Hong Zhang, Zhao-Min Xu. Differences in endoscopic classification of early colorectal carcinoma between China and Japan: A comparative studyWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 1985-1989 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1985
27
Fei Yan, Zhiquan Tu, Li Duan, Dexing Wang , Feng Lin. MicroRNA-383 suppresses cell proliferation and invasion in colorectal cancer by directly targeting paired box 6Molecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.8682
28
Lei Ding, Li-Li Yu, Ning Han, Bu-Tian Zhang. miR-141 promotes colon cancer cell proliferation by inhibiting MAP2K4Oncology Letters 2017; 13(3): 1665 doi: 10.3892/ol.2017.5653
29
Ke-Jun Nan, Yong-Chang Wei, Fu-Ling Zhou, Chun-Li Li, Chen-Guang Sui, Ling-Yun Hui, Cheng-Ge Gao. Effects of depression on parameters of cell-mediated immunity in patients with digestive tract cancersWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(2): 268-272 doi: 10.3748/wjg.v10.i2.268
30
Jun Cao, Tian Yang, DeHua Tang, Fan Zhou, YuanXia Qian, XiaoPing Zou. Increased expression of GEF-H1 promotes colon cancer progression by RhoA signalingPathology - Research and Practice 2019; 215(5): 1012 doi: 10.1016/j.prp.2019.02.008
31
Shi-Feng Xu, Zhi-Hai Peng, Da-Peng Li, Guo-Qiang Qiu, Fang Zhang. Refinement of heterozygosity loss on chromosome 5p15 in sporadic colorectal cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1713-1718 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1713
32
Kun Chen, Jian Cai, Xi-Yong Liu, Xi-Yuan Ma, Kai-Yan Yao, Shu Zheng. Nested case-control study on the risk factors of colorectal cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 99-103 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.99
33
BINGHONG XIONG, LI MA, XIANG HU, CAIQUAN ZHANG, YONG CHENG. Characterization of side population cells isolated from the colon cancer cell line SW480International Journal of Oncology 2014; 45(3): 1175 doi: 10.3892/ijo.2014.2498
34
Bo Gong, Wan-Wei Liu, Wen-Jing Nie, Dong-Feng Li, Zi-Jun Xie, Chao Liu, Yan-Hui Liu, Ping Mei, Zi-Jun Li. MiR-21/RASA1 axis affects malignancy of colon cancer cells <italic>via</italic> RAS pathwaysWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(5): 1488-1497 doi: 10.3748/wjg.v21.i5.1488
35
Lian-Xin Liu, Wei-Hui Zhang, Hong-Chi Jiang, An-Long Zhu, Lin-Feng Wu, Shu-Yi Qi, Da-Xun Piao. Arterial chemotherapy of 5-fluorouracil and mitomycin C in the treatment of liver metastases of colorectal cancerWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 663-667 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.663