BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Zhong Zhang, Yuan Yuan, Hua Gao, Ming Dong, Lan Wang, Yue-Hua Gong. Apoptosis, proliferation and <i>p</i>53 gene expression of <i>H. pylori</i> associated gastric epithelial lesionsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 779-782 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.779
2
Wan-Sheng Ji, Jia-Lu Hu, Jun-Wen Qiu, Dao-Rong Peng, Bing-Long Shi, Shao-Juan Zhou, Kai-Chun Wu, Dai-Ming Fan. Polymorphism of flagellin A gene in <i>Helicobacter pylori</i>World Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 783-787 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.783
3
Jie Yan, Li-Li Chen, Yi-Hui Luo, Ya-Fei Mao, Meng He. High frequencies of HGV and TTV infections in blood donors in HangzhouWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(5): 637-641 doi: 10.3748/wjg.v7.i5.637
4
Jie Yan, Li-Li Chen, Yong-Liang Lou, Xiao-Zhi Zhong. Investigation of HGV and TTV infection in sera and saliva from non-hepatitis patients with oral diseasesWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 857-862 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.857
5
Chao Lou, Zhi-Nan Chen, Hui-Jie Bian, Jie Li, Shou-Bo Zhou. Pharmacokinetics of radioimmunotherapeutic agent of direct labeling mAb <sup>188</sup>Re-HAb18World Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 69-73 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.69