BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lin J, Cai G, Xu JY. A comparison between Zhishi Xiaopiwan and cisapride in treatment of functional dyspepsia. World J Gastroenterol 1998; 4(6): 544-547 [PMID: 11819367 DOI: 10.3748/wjg.v4.i6.544]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v4/i6/544.htm
Number Citing Articles
1
Xin Wang, Mei Lan, Han-Ping Wu, Yong-Quan Shi, Ju Lu, Jie Ding, Kai-Cun Wu, Jian-Ping Jin, Dai Ming Fan. Direct effect of croton oil on intestinal epithelial cells and colonic smooth muscle cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 103-107 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.103
2
Song Gao, Qingxia Huang, Xiaotong Tang, Xiaofeng Qu, Yanhui Yu, Yuanhui Zhao, Linlin Tian, Ping Wu, Haiquan Gong, Yun Xu, Jian Xu. ZhiShiXiaoPi tang inhibits autophagy induced by corticosterone and functional dyspepsia through blockade of the mTOR pathwayJournal of Ethnopharmacology 2019; 238: 111836 doi: 10.1016/j.jep.2019.111836
3
Min Yang, Dian-Chun Fang, Qian-Wei Li, Nian-Xu Sun, Qing-Lin Long, Jian-Feng Sui, Lu Gan. Effects of gastric pacing on gastric emptying and plasma motilinWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(3): 419-423 doi: 10.3748/wjg.v10.i3.419
4
Xin Wang, Yue-Xia Zhong, Mei Lan, Zong-You Zhang, Yong-Quan Shi, Ju Lu, Jie Ding, Kai-Cun Wu, Jian-Ping Jin, Bo-Rong Pan, Dai Min Fan. Screening and identification of proteins mediating senna induced gastrointestinal motility enhancement in mouse colonWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 162-167 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.162