BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Zhen-Hua Xu, Mu-Jun Zhao, Tsai-Ping Li. p73β inhibits transcriptional activities of enhancer I and X promoter in hepatitis B virus more efficiently than p73αWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 1094-1097 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1094
2
Miao-Wang Hao, Ying-Rui Liang, Yan-Fang Liu, Li Liu, Ming-Yao Wu, Huan-Xing Yang. Transcription factor EGR-1 inhibits growth of hepatocellular carcinoma and esophageal carcinoma cell linesWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 203-207 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.203
3
Jun Cui, Dong Hua Yang, Xiang Jun Bi, Zi Rong Fan. Methylation status of c-fms oncogene in HCC and its relationship with clinical pathologyWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(1): 136-139 doi: 10.3748/wjg.v7.i1.136
4
Li-Wu Lin, Xue-Ying Lin, Yi-Mi He, Shang-Da Gao, Xiao-Dong Lin. Biological characteristics of HCC by ultrasound-guided aspiration biopsy and its clinical applicationWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 941-945 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.941
5
Peng Liao, Shelya X. Zeng, Xiang Zhou, Tianjian Chen, Fen Zhou, Bo Cao, Ji Hoon Jung, Giannino Del Sal, Shiwen Luo, Hua Lu. Mutant p53 Gains Its Function via c-Myc Activation upon CDK4 Phosphorylation at Serine 249 and Consequent PIN1 BindingMolecular Cell 2017; 68(6): 1134 doi: 10.1016/j.molcel.2017.11.006
6
Shao-Shan Wang, Ti Zhang, Xi-Lu Wang, Li Hong, Qing-Hui Qi. Effect of arsenic trioxide on rat hepatocarcinoma and its renal cytotoxicityWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 930-935 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.930