BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Jun Hou, Pei-Zhong Lin, Zhi-Feng Chen, Zhen-Wei Ding, Shao-Sheng Li, Fan-Shu Men, Li-Ping Guo, Yu-Tong He, Chui-Yun Qiao, Chui-Lan Guo, Jian-Ping Duan, Deng-Gui Wen. Field Population-based blocking treatment of esophageal epithelia dysplasiaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 418-422 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.418
2
Wen-Cheng Chou, Hsu-Jan Liu, Yi-Wen Lin, Chin-Yi Cheng, Tsai-Chung Li, Nou-Ying Tang, Ching-Liang Hsieh. 2 Hz Electro-Acupuncture at Yinlingquan (SP9) and Ququan (LR8) Acupoints Induces Changes in Blood Flow in the Liver and SpleenThe American Journal of Chinese Medicine 2012; 40(01): 75 doi: 10.1142/S0192415X12500061