BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
N. Sathish kumar, C.E. Eapen, R. Jeyamani, K.A. Balasubramanian. Serum and urinary fucose concentrations in Hepatitis B-related cirrhosis and acute liver diseasesClinica Chimica Acta 2004; 342(1-2): 233 doi: 10.1016/j.cccn.2003.12.009
2
Qing Wang, Zhi-Ying Lin, Xiao-Li Feng. Alterations in metastatic properties of hepatocellular carcinoma cell following H-<i>ras</i> oncogene transfectionWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(3): 335-339 doi: 10.3748/wjg.v7.i3.335
3
BO FENG, MIN-HUA ZHENG, YU-FANG ZHENG, AI-GUO LU, JIAN-WEN LI, MING-LIANG WANG, JUN-JUN MA, GUO-WANG XU, BING-YA LIU, ZHENG-GANG ZHU. Normal and modified urinary nucleosides represent novel biomarkers for colorectal cancer diagnosis and surgery monitoringJournal of Gastroenterology and Hepatology 2005; 20(12): 1913 doi: 10.1111/j.1440-1746.2005.03888.x
4
Zhong-Jie Sun, Cheng-En Pan, Hong-Shan Liu, Guo-Jun Wang. Anti-hepatoma activity of resveratrol <italic>in vitro</italic>World Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 79-81 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.79