BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lu WF. ERCP and CT diagnosis of pancreas divisum and its relation to etiology of chronic pancreatitis. World J Gastroenterol 1998; 4(2): 150-152 [PMID: 11819261 DOI: 10.3748/wjg.v4.i2.150]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v4/i2/150.htm
Number Citing Articles
1
Yoshiki Asayama, Wei Fang, Alan Stolpen, David Kuehn. Detectability of pancreas divisum in patients with acute pancreatitis on multi-detector row computed tomographyEmergency Radiology 2012; 19(2): 121 doi: 10.1007/s10140-011-1008-x
2
Wei-Zhong Zhang, Yi-Shao Chen, Jin-Wei Wang, Xue-Rong Chen. Early diagnosis and treatment of severe acute cholangitisWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 150-152 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.150
3
Xiang-Peng Zeng, Xing-Yi Zhu, Bai-Rong Li, Chun-Shu Pan, Lu Hao, Jun Pan, Dan Wang, Ya-Wei Bi, Jun-Tao Ji, Lei Xin, Zhuan Liao, Ting-Ting Du, Jin-Huan Lin, Di Zhang, Bo Ye, Wen-Bin Zou, Hui Chen, Ting Xie, Zhao-Hong Zheng, Zhao-Shen Li, Liang-Hao Hu. Spatial Distribution of Pancreatic Stones in Chronic PancreatitisPancreas 2018; 47(7): 864 doi: 10.1097/MPA.0000000000001097
4
Lu Hao, Ya-Wei Bi, Di Zhang, Xiang-Peng Zeng, Lei Xin, Jun Pan, Dan Wang, Jun-Tao Ji, Ting-Ting Du, Jin-Huan Lin, Bo Ye, Wen-Bin Zou, Hui Chen, Ting Xie, Bai-Rong Li, Zhao-Hong Zheng, Teng Wang, Hong-Lei Guo, Zhuan Liao, Zhao-Shen Li, Liang-Hao Hu. Risk Factors and Nomogram for Common Bile Duct Stricture in Chronic PancreatitisJournal of Clinical Gastroenterology 2019; 53(3): e91 doi: 10.1097/MCG.0000000000000930
5
Xiang-Peng Zeng, Ting-Ting Liu, Lu Hao, Lei Xin, Teng Wang, Lin He, Jun Pan, Dan Wang, Ya-Wei Bi, Jun-Tao Ji, Zhuan Liao, Ting-Ting Du, Jin-Huan Lin, Di Zhang, Hong-Lei Guo, Hui Chen, Wen-Bin Zou, Bai-Rong Li, Zhi-Jie Cong, Li-Sheng Wang, Zheng-Lei Xu, Ting Xie, Ming-Hao Liu, An-Mei Deng, Zhao-Shen Li, Liang-Hao Hu. Autoantibody detection is not recommended for chronic pancreatitis: a cross-sectional Study of 557 patientsBMC Gastroenterology 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12876-019-0947-7
6
Lu Hao, Jun Pan, Dan Wang, Ya-Wei Bi, Jun-Tao Ji, Lei Xin, Zhuan Liao, Ting-Ting Du, Jin-Huan Lin, Di Zhang, Xiang-Peng Zeng, Bo Ye, Wen-Bin Zou, Hui Chen, Ting Xie, Bai-Rong Li, Zhao-Hong Zheng, Liang-Hao Hu, Zhao-Shen Li. Risk factors and nomogram for pancreatic pseudocysts in chronic pancreatitis: A cohort of 1998 patientsJournal of Gastroenterology and Hepatology 2017; 32(7): 1403 doi: 10.1111/jgh.13748
7
Lu Hao, Xiang-Peng Zeng, Lei Xin, Dan Wang, Jun Pan, Ya-Wei Bi, Jun-Tao Ji, Ting-Ting Du, Jin-Huan Lin, Di Zhang, Bo Ye, Wen-Bin Zou, Hui Chen, Ting Xie, Bai-Rong Li, Zhao-Hong Zheng, Teng Wang, Hong-Lei Guo, Zhuan Liao, Zhao-Shen Li, Liang-Hao Hu. Incidence of and risk factors for pancreatic cancer in chronic pancreatitis: A cohort of 1656 patientsDigestive and Liver Disease 2017; 49(11): 1249 doi: 10.1016/j.dld.2017.07.001
8
Tamara Alempijevic, Bojan Stimec, Nada Kovacevic. Anatomical features of the minor duodenal papilla in pancreas divisumSurgical and Radiologic Anatomy 2006; 28(6): 620 doi: 10.1007/s00276-006-0155-3
9
Tarun Rustagi, Michael Golioto. Diagnosis and therapy of pancreas divisum by ERCP: A single center experienceJournal of Digestive Diseases 2013; 14(2): 93 doi: 10.1111/1751-2980.12004
10
Ting Xie, Lu Hao, Yu Liu, Di Zhang, Ya-Wei Bi, Teng Wang, Xiang-Peng Zeng, Lei Xin, Jun Pan, Dan Wang, Jun-Tao Ji, Ting-Ting Du, Jin-Huan Lin, Wen-Bin Zou, Hui Chen, Hong-Lei Guo, Bai-Rong Li, Zhi-Jie Cong, Zhuan Liao, Rong Wan, Zhao-Shen Li, Liang-Hao Hu. Risk factor for diabetes mellitus in pediatric chronic pancreatitis patientsMedicine 2019; 98(48): e17984 doi: 10.1097/MD.0000000000017984
11
Tarun Rustagi, Basile Njei. Magnetic Resonance Cholangiopancreatography in the Diagnosis of Pancreas DivisumPancreas 2014; 43(6): 823 doi: 10.1097/MPA.0000000000000143
12
Bai-Rong Li, Jun Pan, Ting-Ting Du, Zhuan Liao, Bo Ye, Wen-Bin Zou, Hui Chen, Jun-Tao Ji, Zhao-Hong Zheng, Dan Wang, Jin-Huan Lin, Shou-Bin Ning, Liang-Hao Hu, Zhao-Shen Li. Risk Factors for Steatorrhea in Chronic Pancreatitis: A Cohort of 2,153 PatientsScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep21381
13
Yu Liu, Dan Wang, Hong‐Lei Guo, Lu Hao, Teng Wang, Di Zhang, Huai‐Yu Yang, Jia‐Yi Ma, Juan Li, Ling‐Ling Zhang, Kun Lin, Cui Chen, Xu Han, Jin‐Huan Lin, Ya‐Wei Bi, Lei Xin, Xiang‐Peng Zeng, Hui Chen, Ting Xie, Zhuan Liao, Zhi‐Jie Cong, Li‐Sheng Wang, Zheng‐Lei Xu, Zhao‐Shen Li, Liang‐Hao Hu. Risk factors and nomogram for diabetes mellitus in idiopathic chronic pancreatitisJournal of Gastroenterology and Hepatology 2020; 35(2): 343 doi: 10.1111/jgh.14785
14
Yu Liu, Dan Wang, Lu Hao, Teng Wang, Di Zhang, Huai-Yu Yang, Jia-Yi Ma, Juan Li, Ling-Ling Zhang, Kun Lin, Cui Chen, Hong-Lei Guo, Ya-Wei Bi, Lei Xin, Xiang-Peng Zeng, Hui Chen, Ting Xie, Zhuan Liao, Zhi-Jie Cong, Zhao-Shen Li, Liang-Hao Hu. Risk Factors Analysis and Nomogram Development for Pancreatic Pseudocyst in Idiopathic Chronic PancreatitisPancreas 2020; 49(7): 967 doi: 10.1097/MPA.0000000000001610
15
Lu Hao, Teng Wang, Lin He, Ya-Wei Bi, Di Zhang, Xiang-Peng Zeng, Lei Xin, Jun Pan, Dan Wang, Jun-Tao Ji, Ting-Ting Du, Jin-Huan Lin, Li-Sheng Wang, Wen-Bin Zou, Hui Chen, Ting Xie, Hong-Lei Guo, Bai-Rong Li, Zhuan Liao, Zheng-Lei Xu, Zhao-Shen Li, Liang-Hao Hu. Risk factor for steatorrhea in pediatric chronic pancreatitis patientsBMC Gastroenterology 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12876-018-0902-z
16
Yong Hyeok Choi, Soon Man Yoon, Eun Bee Kim, Youngmin Oh, Keunmo Kim, Jisun Lee, Seon Mee Park, Sei Jin Youn. A Rare Case of Pancreas Divisum Accompanied by Acute Pancreatitis Following Endoscopic Hemostasis for Duodenal Ulcer BleedingThe Korean Journal of Gastroenterology 2017; 69(4): 248 doi: 10.4166/kjg.2017.69.4.248
17
Jun Pan, Lei Xin, Dan Wang, Zhuan Liao, Jin-Huan Lin, Bai-Rong Li, Ting-Ting Du, Bo Ye, Wen-Bin Zou, Hui Chen, Jun-Tao Ji, Zhao-Hong Zheng, Liang-Hao Hu, Zhao-Shen Li. Risk Factors for Diabetes Mellitus in Chronic PancreatitisMedicine 2016; 95(14): e3251 doi: 10.1097/MD.0000000000003251
18
Giorgio Cavallini, Luca Frulloni. Imaging of the PancreasMedical Radiology 2009; : 117 doi: 10.1007/978-3-540-68251-6_7
19
Lu Hao, Li-Sheng Wang, Yu Liu, Teng Wang, Hong-Lei Guo, Jun Pan, Dan Wang, Ya-Wei Bi, Jun-Tao Ji, Lei Xin, Ting-Ting Du, Jin-Huan Lin, Di Zhang, Xiang-Peng Zeng, Wen-Bin Zou, Hui Chen, Ting Xie, Bai-Rong Li, Zhuan Liao, Zhi-Jie Cong, Zheng-Lei Xu, Zhao-Shen Li, Liang-Hao Hu, Francisco X. Real. The different course of alcoholic and idiopathic chronic pancreatitis: A long-term study of 2,037 patientsPLOS ONE 2018; 13(6): e0198365 doi: 10.1371/journal.pone.0198365
20
F. Dumont, T. Yzet, E. Vibert, J. Poirier, E. Bartoli, R. Delcenserie, D. Manaouil, J.L. Dupas, D. Bounicaud, J.M. Regimbeau. Pancréas divisum et syndrome du canal pancréatique dorsal dominantAnnales de Chirurgie 2005; 130(1): 5 doi: 10.1016/j.anchir.2004.11.010