BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao XY, Wang JW, Yin Y, Li K, Zhang M, Yan FP. Effect of Tong Xie Yao Fang on endogenous metabolites in urine of irritable bowel syndrome model rats. World J Gastroenterol 2019; 25(34): 5134-5151 [PMID: 31558862 DOI: 10.3748/wjg.v25.i34.5134]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i34/5134.htm
Number Citing Articles
1
Ying Gao, Peilun Ding, Junmin Wang, Caiyun Zhang, Guang Ji, Tao Wu. Application of metabolomics in irritable bowel syndrome in recent 5 yearsInternational Immunopharmacology 2023; 124: 110776 doi: 10.1016/j.intimp.2023.110776
2
Yaoliang Lai, Xiao Liang, Heng Fan, Yujin Liu, Liang Zheng, Weimin Lu, Yuling Sun, Dawei Huang, Xingxing Liu, Lijian Zhang, Dongmei Zuo, Zhexing Shou, Qing Tang, Yuanyuan Wang, Zhen Li, Zhengyan Jiang, Shuo Zang, Huisuo Huang, Zongxiang Tang, Qian Li, Jun Xiao. Assessing the post-treatment therapeutic effect of tongxie in irritable bowel syndrome: A randomized controlled trialComplementary Therapies in Medicine 2022; 68: 102839 doi: 10.1016/j.ctim.2022.102839
3
Dandan Zhang, Huijun Li, Xinyao Luo, Dan Liu, Qiong Wei, Xiaochuan Ye. Integrated 16S rDNA, metabolomics, and TNF-α/NF-κB signaling pathway analyses to explain the modulatory effect of Poria cocos aqueous extract on anxiety-like behaviorPhytomedicine 2022; 104: 154300 doi: 10.1016/j.phymed.2022.154300
4
Xinhong Liu, Mao Ye, Yinglin He, Qin Lai, Bo Liu, Leichang Zhang. Investigation of Tongxie-Yaofang formula in treating ulcerative colitis based on network pharmacology via regulating MAPK/AKT signaling pathwayAging 2024; 16(2): 1911 doi: 10.18632/aging.205467
5
Youhe Wu, Shengjie Li, Longxian Lv, Shiman Jiang, Lvwan Xu, Hui Chen, Lanjuan Li. Protective effect of Pediococcus pentosaceus Li05 on diarrhea-predominant irritable bowel syndrome in ratsFood & Function 2024; 15(7): 3692 doi: 10.1039/D3FO04904C
6
Linqi Ouyang, Tao Liu, Yang He, Yiran He, Wenfeng Xu, Guoyan Deng, Guiming Deng, Xiaohe Xiao. A multi-omics study reveals the therapeutic effect of Linderae Radix water extract on irritable bowel syndrome (IBS-D)Journal of Ethnopharmacology 2024; 328: 118050 doi: 10.1016/j.jep.2024.118050
7
Hao-yue Zhang, Hai-Rong Zeng, Hui-Zhen Wei, Xia-Yan Chu, Hui-Ting Zhu, Bei Zhao, Yang Zhang. Tongxie-Yaofang formula regulated macrophage polarization to ameliorate DSS-induced colitis via NF-κB/NLRP3 signaling pathwayPhytomedicine 2022; 107: 154455 doi: 10.1016/j.phymed.2022.154455
8
Lulu Xie, Chen Xu, Yadong Fan, Yuwei Li, Ying Wang, Xiaoyu Zhang, Shuang Yu, Jida Wang, Rundong Chai, Zeyu Zhao, Yutong Jin, Zhe Xu, Shuwu Zhao, Yuhong Bian. Effect of fecal microbiota transplantation in patients with slow transit constipation and the relative mechanisms based on the protein digestion and absorption pathwayJournal of Translational Medicine 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12967-021-03152-2
9
Jie Wang, Huimei Fan, Siqi Xia, Jiahao Shao, Tao Tang, Li Chen, Xue Bai, Wenqiang Sun, Xianbo Jia, Shiyi Chen, Songjia Lai. Microbiome, Transcriptome, and Metabolomic Analyses Revealed the Mechanism of Immune Response to Diarrhea in Rabbits Fed Antibiotic-Free DietsFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.888984
10
Xiaoyu Zhang, Baifei Hu, Guangjun Sun, Junping Zheng, Haiming Hu, Huabing Yang, Xue Cheng, Aizhen Lin, Hongtao Liu. Plasma metabolomic profiles reveal regulatory effect of chitosan oligosaccharides on loperamide-induced constipation in miceJournal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2022; 211: 114590 doi: 10.1016/j.jpba.2022.114590
11
Yan Sun, Yong Zhang, Zheng Wang, Quanda Liu, Juefei Mo. Efficacy and safety of Chinese herbal medicine in treating postcholecystectomy diarrhea: A systematic review and meta-analysisMedicine 2024; 103(18): e38046 doi: 10.1097/MD.0000000000038046
12
Cheng Yang, Jiayue Yang, Min Xia, Jianhong Wei, Yang Jiao, Qiang Zhan, Andrei Surguchov. Efficacy of Compound Herbal Medicine Tong-Xie-Yao-Fang for Acute Radiation Enteritis and Its Potential Mechanisms: Evidence from Transcriptome AnalysisBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5481653
13
Lucyna Kozłowska, Tiina Santonen, Radu Corneliu Duca, Lode Godderis, Karolina Jagiello, Beata Janasik, An Van Nieuwenhuyse, Katrien Poels, Tomasz Puzyn, Paul T. J. Scheepers, Monika Sijko, Maria João Silva, Anita Sosnowska, Susana Viegas, Jelle Verdonck, Wojciech Wąsowicz. HBM4EU Chromates Study: Urinary Metabolomics Study of Workers Exposed to Hexavalent ChromiumMetabolites 2022; 12(4): 362 doi: 10.3390/metabo12040362
14
Chen Gao, Xiaoqian Zhang, Yao Ma, Hong Chang, Songli Shi, Fengli Gao. Investigating the mechanism of Banxia Xiexin Decoction in treating Helicobacter pylori-associated chronic atrophic gastritis through network pharmacology and molecular dockingJournal of Radiation Research and Applied Sciences 2024; 17(1): 100824 doi: 10.1016/j.jrras.2024.100824