BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lu MJ, Yu Z, He Y, Yin Y, Xu B. Electroacupuncture at ST36 modulates gastric motility via vagovagal and sympathetic reflexes in rats. World J Gastroenterol 2019; 25(19): 2315-2326 [PMID: 31148903 DOI: 10.3748/wjg.v25.i19.2315]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i19/2315.htm
Number Citing Articles
1
Chengwei Fu, Tong Wu, Qing Shu, Aiqun Song, Yang Jiao. Acupuncture therapy on postoperative nausea and vomiting in abdominal operationMedicine 2020; 99(23): e20301 doi: 10.1097/MD.0000000000020301
2
Jing Zhu, Zhanzhuang Tian. Advanced Acupuncture Research: From Bench to Bedside2022; : 461 doi: 10.1007/978-3-030-96221-0_15
3
MariaLisa Itzoe, Ta-ya Lee, Linda A. Lee. Gastroparesis2021; : 389 doi: 10.1016/B978-0-12-818586-5.00028-4
4
Xueyan Liu, Zhijie Wang, Hao Yao, Yanrong Yang, Huijuan Cao, Zhanhao Toh, Ruwen Zheng, Yi Ren. Effects of acupuncture treatment on postoperative gastrointestinal dysfunction in colorectal cancer: study protocol for randomized controlled trialsTrials 2022; 23(1) doi: 10.1186/s13063-022-06003-7
5
Ji-Yeun Park, Seong-Jin Cho, Soon-Ho Lee, Yeonhee Ryu, Jae-Hwan Jang, Seung-Nam Kim, Hi-Joon Park. Peripheral ERK modulates acupuncture-induced brain neural activity and its functional connectivityScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-84273-y
6
Zhi Yu. Neuromechanism of acupuncture regulating gastrointestinal motilityWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(23): 3182-3200 doi: 10.3748/wjg.v26.i23.3182
7
Yan Yang, Gerhard Litscher, Zhongren Sun, Wen Sun, Morry Silberstein. The Application of Laser Acupuncture in Animal Experiments: A Narrative Review of Biological AspectsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6646237
8
Xu Han, Xiaoyan Chen, Xuan Wang, Meirong Gong, Mengjiang Lu, Zhi Yu, Bin Xu, Jinhong Yuan, Hua Li. Electroacupuncture at ST36 Improve the Gastric Motility by Affecting Neurotransmitters in the Enteric Nervous System in Type 2 Diabetic RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6666323
9
Guotong Qiu, Tao Huang, Yang Lu, Lipeng Zhang, Yajie Zhao, Yong Yuan, Hu Ren, Jun An, Jincao Zhou, Rongjun Li, Yongxing Du, Tuoran Wang, Peng Wang, Fang He, Yunqing Ding, Jianwei Zhang, Bin Han, Zhongmin Lan, Shulan Qi, Zongze Li, Jianyong Gao, Zongting Gu, Yuemin Sun, Xiaofeng Bai, Saderbieke Aimaiti, Yunmian Chu, Chengfeng Wang, Abraham Wall Medrano. Perioperative Electroacupuncture Can Accelerate the Recovery of Gastrointestinal Function in Cancer Patients Undergoing Pancreatectomy or Gastrectomy: A Randomized Controlled TrialEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/5594263
10
Xiaohu Xu, Mingmin Zhang, Xiao Wu, Cuihong Zheng, Guangying Huang, Teh Lay Kek. The Effect of Electroacupuncture Treatment with Different Intensities for Functional Diarrhea: A Randomized Controlled TrialEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/2564979
11
Hao Wang, Wen-Jian Liu, Meng-Jie Hu, Meng-Ting Zhang, Guo-Ming Shen. Acupuncture at Gastric Back-Shu and Front-Mu Acupoints Enhances Gastric Motility via the Inhibition of the Glutamatergic System in the HippocampusEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/3524641
12
Lisha Liu, Xiuli Yuan, Lei Yang, Jingyuan Zhang, Jing Luo, Guangqiang Huang, Jian Huo. Effect of acupuncture on hormone level in patients with gastrointestinal dysfunction after general anesthesiaMedicine 2020; 99(14): e19610 doi: 10.1097/MD.0000000000019610
13
Dong-ping Xie, Geng-biao Zhou, Rui-lan Chen, Xiao-lian Qin, Jiong-dong Du, Yan Zhang, Yan-na Weng, Shu-tao Mai, Fang Lai, Yun Han, Carmen Mannucci. Effect of Electroacupuncture at Zusanli (ST36) on Sepsis Induced by Cecal Ligation Puncture and Its Relevance to SpleenEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/1914031
14
Tiancheng Xu, Zhi Yu, Yun Liu, Mengjiang Lu, Meirong Gong, Qian Li, Youbing Xia, Bin Xu. Hypoglycemic Effect of Electroacupuncture at ST25 Through Neural Regulation of the Pancreatic Intrinsic Nervous SystemMolecular Neurobiology 2022; 59(1): 703 doi: 10.1007/s12035-021-02609-1
15
Haizhen Lu, Chengwen Zheng, Yanmei Zhong, Linhao Cheng, Yi Zhou, Yun Jin Kim. Effectiveness of Acupuncture in the Treatment of Hyperemesis Gravidarum: A Systematic Review and Meta-AnalysisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/2731446
16
Qing Yu, Li-bin Wu, Fan Zhang, Xiao-tong Wei, Pian-pian Chen, Shuai-ya Wang, Mei-yi Cai, Qi Shu, Liao-yuan Li, Zi-jian Wu, Rong-lin Cai, Ling Hu. Mechanisms of Electroacupuncture Pretreatment in Alleviating Myocardial Ischemia Reperfusion Injury: Interactions between the Cerebellar Fastigial Nucleus and Lateral Hypothalamic AreaJournal of Acupuncture and Meridian Studies 2021; 14(6): 207 doi: 10.51507/j.jams.2021.14.6.207