BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Qi SX, Sun H, Liu H, Yu J, Jiang ZY, Yan P. Role and mechanism of circ-PRKCI in hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2019; 25(16): 1964-1974 [PMID: 31086464 DOI: 10.3748/wjg.v25.i16.1964]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i16/1964.htm
Number Citing Articles
1
Yanni Sun, Xiuxiang Sun, Qingxian Huang. Circ_0000105 promotes liver cancer by regulating miR‐498/PIK3R1The Journal of Gene Medicine 2020; 22(11) doi: 10.1002/jgm.3256
2
Fei Teng, Ju-Xiang Zhang, Qi-Meng Chang, Xu-Bo Wu, Wei-Guo Tang, Jian-Fa Wang, Jin-Feng Feng, Zi-Ping Zhang, Zhi-Qiu Hu. LncRNA MYLK-AS1 facilitates tumor progression and angiogenesis by targeting miR-424-5p/E2F7 axis and activating VEGFR-2 signaling pathway in hepatocellular carcinomaJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2020; 39(1) doi: 10.1186/s13046-020-01739-z
3
Tae-Su Han, Keun Hur, Hyun-Soo Cho, Hyun Seung Ban. Epigenetic Associations between lncRNA/circRNA and miRNA in Hepatocellular CarcinomaCancers 2020; 12(9): 2622 doi: 10.3390/cancers12092622
4
Yao Zhang, Yu Chen, Yue Wan, Yueshui Zhao, Qinglian Wen, Xiaolong Tang, Jing Shen, Xu Wu, Mingxing Li, Xiang Li, Jing Li, Wanping Li, Zhangang Xiao, Fukuan Du. Circular RNAs in the Regulation of Oxidative StressFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.697903
5
Liheng Li, Chengjiang Xiao, Ke He, Guoan Xiang. Circ_0072088 promotes progression of hepatocellular carcinoma by activating JAK2 / STAT3 signaling pathway via miR ‐375 IUBMB Life 2021; 73(9): 1153 doi: 10.1002/iub.2520
6
Li-Yun Fu, Shu-Wei Wang, Meng-Yuan Hu, Zhen-Luo Jiang, Li-Li Shen, Yu-Ping Zhou, Jun-Ming Guo, Yao-Ren Hu. Circular RNAs in liver diseases: Mechanisms and therapeutic targetsLife Sciences 2021; 264: 118707 doi: 10.1016/j.lfs.2020.118707
7
Xiaofeng Shi, Wei Ma, Yongqi Li, Han Wang, Shuang Pan, Yongquan Pan, Caiming Xu, Lei Li. CircPRKCI relieves lipopolysaccharide‐induced HK2 cell injury by upregulating the expression of miR‐545 target gene ZEB2BioFactors 2020; 46(3): 475 doi: 10.1002/biof.1620
8
Yuefeng Ma, Danjie Zhang, Hua Wu, Pengfei Li, Wen Zhao, Xiaoping Yang, Xin Xing, Shaomin Li, Jianzhong Li. Circular RNA PRKCI silencing represses esophageal cancer progression and elevates cell radiosensitivity through regulating the miR-186-5p/PARP9 axisLife Sciences 2020; 259: 118168 doi: 10.1016/j.lfs.2020.118168
9
Lipeng Qiu, Han Xu, Mengchen Ji, Dongsheng Shang, Ziwen Lu, Yihang Wu, Zhigang Tu, Hanqing Liu. Circular RNAs in hepatocellular carcinoma: Biomarkers, functions and mechanismsLife Sciences 2019; 231: 116660 doi: 10.1016/j.lfs.2019.116660
10
Hongmu Zhou, Ying Chen. CircRNA has_circ_0001806 promotes hepatocellular carcinoma progression via the miR-193a-5p/MMP16 pathwayBrazilian Journal of Medical and Biological Research 2021; 54(12) doi: 10.1590/1414-431x2021e11459
11
Xuebang Zhang, Han Yang, Lihao Zhao, Gang Li, Yuxia Duan. Circular RNA PRKCI promotes glioma cell progression by inhibiting microRNA-545Cell Death & Disease 2019; 10(8) doi: 10.1038/s41419-019-1863-z
12
Bohua Wei, Li Yu. Circular RNA PRKCI and microRNA-545 relate to sepsis risk, disease severity and 28-day mortalityScandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2020; 80(8): 659 doi: 10.1080/00365513.2020.1827291
13
Xiong Wang, Huijun Li, Yanjun Lu, Liming Cheng. Circular RNAs in Human CancerFrontiers in Oncology 2021; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.577118