BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang XX, Wei JD, Mu JK, Liu X, Dong JC, Zeng LX, Gu W, Li JP, Yu J. Integrated metabolomic profiling for analysis of antilipidemic effects of Polygonatum kingianum extract on dyslipidemia in rats. World J Gastroenterol 2018; 24(48): 5505-5524 [PMID: 30622379 DOI: 10.3748/wjg.v24.i48.5505]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i48/5505.htm
Number Citing Articles
1
Ze-Feng Wang, Ye-Qing Hu, Qi-Guo Wu, Rui Zhang. Virtual Screening of Potential Anti-fatigue Mechanism of Polygonati Rhizoma Based on Network PharmacologyCombinatorial Chemistry & High Throughput Screening 2020; 22(9): 612 doi: 10.2174/1386207322666191106110615
2
Tianqi Liu, Lanqi Zhou, Xiaoqiong Li, Wei Song, Yuan Liu, Shan Wu, Peng Wang, Xiaoshuang Dai, Lin Shi. Polygonatum kingianum Polysaccharides Enhance the Preventive Efficacy of Heat-Inactivated Limosilactobacillus reuteri WX-94 against High-Fat-High-Sucrose-Induced Liver Injury and Gut DysbacteriosisJournal of Agricultural and Food Chemistry 2024; 72(17): 9880 doi: 10.1021/acs.jafc.4c00372
3
Yijun Song, Tao Guo, Shijun Liu, Yangli Gao, Yan Wang. Identification of Polygonati Rhizoma in three species and from different producing areas of each species using HS-GC-IMSLWT 2022; 172: 114142 doi: 10.1016/j.lwt.2022.114142
4
Lizhou Chen, Luoyu Zhou, Lei Li, Mingzhang Luo. CrackDiffusion: crack inpainting with denoising diffusion models and crack segmentation perceptual scoreSmart Materials and Structures 2023; 32(5): 054001 doi: 10.1088/1361-665X/acc624
5
Dulce María Moreno-García, Monica Salas-Rojas, Eduardo Fernández-Martínez, Ma del Rocío López-Cuellar, Carolina G. Sosa-Gutierrez, Armando Peláez-Acero, Nallely Rivero-Perez, Adrian Zaragoza-Bastida, Deyanira Ojeda-Ramírez. Sea urchins: an update on their pharmacological propertiesPeerJ 2022; 10: e13606 doi: 10.7717/peerj.13606
6
Tao Wang, Yan-Qin Li, Li-Ping Yu, Lei Zi, Ya-Qin Yang, Mei Zhang, Jun-Jie Hao, Wen Gu, Fan Zhang, Jie Yu, Xing-Xin Yang. Compatibility of Polygonati Rhizoma and Angelicae Sinensis Radix enhance the alleviation of metabolic dysfunction-associated fatty liver disease by promoting fatty acid β-oxidationBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 162: 114584 doi: 10.1016/j.biopha.2023.114584
7
Kejun Chen, Charles Brennan, Margaret Brennan, Guiguang Cheng, Lin Li, Yuyue Qin, Haiyan Chen. The effect of Dictyophora indusiata, oats and Polygonatum kingianum on the physicochemical properties and in vitro digestion of pizza crustInternational Journal of Food Science & Technology 2024; 59(2): 785 doi: 10.1111/ijfs.16834
8
Jincai Dong, Wen Gu, Xingxin Yang, Linxi Zeng, Xi Wang, Jiankang Mu, Yanfang Wang, Fengjiao Li, Min Yang, Jie Yu. Crosstalk Between Polygonatum kingianum, the miRNA, and Gut Microbiota in the Regulation of Lipid MetabolismFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.740528
9
Ying Hu, Xingjuan Chen, Mu Hu, Dongwei Zhang, Shuo Yuan, Ping Li, Ling Feng. Medicinal and edible plants in the treatment of dyslipidemia: advances and prospectsChinese Medicine 2022; 17(1) doi: 10.1186/s13020-022-00666-9
10
Jing-Juan Yang, Sheng-Lan Zhao, Xi Zhang, Ya-Ge Ma, Jian-Guo Jiang. Polygonatum kingianum saponins delay cellular senescence through SASP down-regulation and prolong the healthy lifespan of Caenorhabditis elegans by activating sir-2.1/autophagyIndustrial Crops and Products 2023; 201: 116903 doi: 10.1016/j.indcrop.2023.116903
11
Yali Wang, Haotian Wu, Siying Fei, Junzhe Zhang, Kun Hu. Characterizing the Mechanisms of Metalaxyl, Bronopol and Copper Sulfate against Saprolegnia parasitica Using Modern TranscriptomicsGenes 2022; 13(9): 1524 doi: 10.3390/genes13091524
12
Zhihui Yu, Lingyu Fan, Fei Tai, Lixin Zhang, Xiaoyu Zhang, Yisheng Chen. Yolk free egg substitute improves the serum phospholipid profile of mice with metabolic syndrome based on lipidomic analysisFood Science and Human Wellness 2024; 13(1): 482 doi: 10.26599/FSHW.2022.9250042
13
Xue Li, MiJia Mei, XueMei Pu, XiaoJiao Chen, XueFang Li, FanYing Meng, Sen He, JingPing Li, Wen Gu, XingXin Yang, Fan Zhang, Jie Yu. Protective effect and mechanism of Polygonatum kingianum against hypoxia-induced injuryHeliyon 2023; 9(3): e14353 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e14353
14
Min Yang, Fanying Meng, Wen Gu, Lihui Fu, Fan Zhang, Fengjiao Li, Yating Tao, Zhengyang Zhang, Xi Wang, Xingxin Yang, Jingping Li, Jie Yu. Influence of Polysaccharides From Polygonatum kingianum on Short-Chain Fatty Acid Production and Quorum Sensing in Lactobacillus faecisFrontiers in Microbiology 2021; 12 doi: 10.3389/fmicb.2021.758870
15
Yue Wang, Xue-Hao Chen, Xin-Yi Wu, Guo-He Cai, Shao-Wei Zhai. Effects of Dietary Supplementation of Peanut Skin Proanthocyanidins on Growth Performance and Lipid Metabolism of the Juvenile American Eel (Anguilla rostrata)Animals 2022; 12(18): 2375 doi: 10.3390/ani12182375
16
Shuzhen Wang, Feng He, Hongmei Wu, Fu Xiang, Hongyan Zheng, Wei Wu, Shiming Li. Health-Promoting Activities and Associated Mechanisms of Polygonati Rhizoma PolysaccharidesMolecules 2023; 28(3): 1350 doi: 10.3390/molecules28031350
17
Linxian Zhao, Chunyi Xu, Weiling Zhou, Yanyan Li, Yongmei Xie, Huiling Hu, Zhanguo Wang. Polygonati Rhizoma with the homology of medicine and food: A review of ethnopharmacology, botany, phytochemistry, pharmacology and applicationsJournal of Ethnopharmacology 2023; 309: 116296 doi: 10.1016/j.jep.2023.116296
18
Xing-Xin Yang, Jia-Di Wei, Jian-Kang Mu, Xin Liu, Feng-Jiao Li, Yan-Qin Li, Wen Gu, Jing-Ping Li, Jie Yu. Mitochondrial metabolomic profiling for elucidating the alleviating potential of <i>Polygonatum kingianum</i> against high-fat diet-induced nonalcoholic fatty liver diseaseWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(43): 6404-6415 doi: 10.3748/wjg.v25.i43.6404
19
Wen Gu, Yanfang Wang, Linxi Zeng, Jincai Dong, Qian Bi, Xingxin Yang, Yanyun Che, Sen He, Jie Yu. Polysaccharides from Polygonatum kingianum improve glucose and lipid metabolism in rats fed a high fat dietBiomedicine & Pharmacotherapy 2020; 125: 109910 doi: 10.1016/j.biopha.2020.109910
20
Yue Wang, Xue-hao Chen, Guo-he Cai, Shao-wei Zhai. Grape seed proanthocyanidin extract regulates lipid metabolism of the American eel (Anguilla rostrata)Natural Product Research 2022; 36(22): 5889 doi: 10.1080/14786419.2021.2022666