BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Yan Bai, Ying-Ying Zheng, Jun-Nan Tang, Xu-Ming Yang, Qian-Qian Guo, Jian-Chao Zhang, Meng-Die Cheng, Feng-Hua Song, Kai Wang, Zeng-Lei Zhang, Zhi-Yu Liu, Li-Zhu Jiang, Lei Fan, Xiao-Ting Yue, Xin-Ya Dai, Ru-Jie Zheng, Jin-Ying Zhang. D-Dimer to Fibrinogen Ratio as a Novel Prognostic Marker in Patients After Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: A Retrospective Cohort StudyClinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 2020; 26: 107602962094858 doi: 10.1177/1076029620948586
2
Yinghao Guo, Jinqiang Liu, Wenming Zhang, Shuao Xiao, Gaozan Zheng, Shushang Liu, Man Guo, Hongwei Zhang, Fan Feng. <p>Prognostic Value of Fibrinogen and Lymphocyte Count in Intermediate and High Risk Gastrointestinal Stromal Tumors</p>Cancer Management and Research 2020; : 8149 doi: 10.2147/CMAR.S262570
3
Xiaoxu Chen, Haiyong Ji, Jianwei Wang, Guiting Zhao, Bin Zheng, Zhihong Niu, Wei He. <p>Prognostic Value of the Preoperative Plasma D-Dimer Levels in Patients with Upper Tract Urothelial Carcinoma in a Retrospective Cohort Study</p>OncoTargets and Therapy 2020; : 5047 doi: 10.2147/OTT.S254514
4
Wei Jing, Ruoyu Peng, Man Zhu, Shaogang Lv, Shitao Jiang, Junfen Ma, Liang Ming. Differential Expression and Diagnostic Significance of Pre-Albumin, Fibrinogen Combined with D-Dimer in AFP-Negative Hepatocellular CarcinomaPathology & Oncology Research 2020; 26(3): 1669 doi: 10.1007/s12253-019-00752-8
5
Shibo Song, Xianglong Cao, Hongda Pan, Maolin Hu, Qiuxia Yan, Jinghai Song, Hua Yang, Gang Zhao, Gang Xiao. Prognostic significance of preoperative plasma fibrinogen levels in primary gastrointestinal stromal tumours: a retrospective cohort studyInternational Journal of Clinical Oncology 2020; 25(8): 1506 doi: 10.1007/s10147-020-01689-8