BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Laura Gaman, Dorin Dragos, Adelina Vlad, Georgiana Catalina Robu, Mugurel Petrinel Radoi, Laura Stroica, Mihaela Badea, Marilena Gilca. Phytoceuticals in Acute Pancreatitis: Targeting the Balance between Apoptosis and NecrosisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/5264592
2
Yan-Yan CHEN, Yu-Jie CAO, Yu-Ping TANG, Shi-Jun YUE, Jin-Ao DUAN. Comparative pharmacodynamic, pharmacokinetic and tissue distribution of Dahuang-Gancao decoction in normal and experimental constipation miceChinese Journal of Natural Medicines 2019; 17(11): 871 doi: 10.1016/S1875-5364(19)30104-9
3
Deliang Ma, Chang Li, Pengling Jiang, Yingjian Jiang, Jiang Wang, Dianliang Zhang. Inhibition of Ferroptosis Attenuates Acute Kidney Injury in Rats with Severe Acute PancreatitisDigestive Diseases and Sciences 2020;  doi: 10.1007/s10620-020-06225-2
4
Xin-Guang Liu, Cai-Yi Cheng, Ji-Xin Wang, Hong Luo, Li-Fan Tu, Lin Lin, Bin Wu, Hui-Ying Wang, Ke Liu, Ping Li, Hua Yang. A metabolic exposure-oriented network regulation strategy for the identification of effective combination in the extract of Ginkgo biloba L.Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2018; 149: 151 doi: 10.1016/j.jpba.2017.11.004
5
Qiu-Ting Wu, Huan Chen, Jin Xiang, Wen-Fu Tang, Mei-Hua Wan. Pharmacokinetics of Hu-Pi-Cheng-Qi decoction administered via enema to rats with acute pancreatitisChinese Medical Journal 2020;  doi: 10.1097/CM9.0000000000000853
6
Yu-Mei Zhang, Lin Zhu, Xian-Lin Zhao, Huan Chen, Hong-Xin Kang, Jian-Lei Zhao, Mei-Hua Wan, Juan Li, Lv Zhu, Wen-Fu Tang. Optimal timing for the oral administration of Da-Cheng-Qi decoction based on the pharmacokinetic and pharmacodynamic targeting of the pancreas in rats with acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(39): 7098-7109 doi: 10.3748/wjg.v23.i39.7098
7
Weipeng Liu, Qingxia Yuan, Shutong Guo, Zhaoying Fu. Emodin in Severe Acute Pancreatitis TreatmentChinese Medicine 2017; 8(04): 101 doi: 10.4236/cm.2017.84008
8
Jia-Qi Yao, Lin Zhu, Yi-Fan Miao, Lv Zhu, Huan Chen, Ling Yuan, Jing Hu, Xiao-Lin Yi, Qiu-Ting Wu, Xi-Jing Yang, Mei-Hua Wan, Wen-Fu Tang. Optimal dosing time of Dachengqi decoction for protection of extrapancreatic organs in rats with experimental acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(22): 3056-3075 doi: 10.3748/wjg.v26.i22.3056
9
Ling Yuan, Lv Zhu, Yumei Zhang, Huan Chen, Hongxin Kang, Juan Li, Xianlin Zhao, Meihua Wan, Yifan Miao, Wenfu Tang. Effect of Da-Cheng-Qi decoction for treatment of acute kidney injury in rats with severe acute pancreatitisChinese Medicine 2018; 13(1) doi: 10.1186/s13020-018-0195-8
10
Wenyin Jin, Yinfeng Shen. Da-Cheng-Qi Decoction Alleviates Intestinal Injury in Rats with Severe Acute Pancreatitis by Inhibiting the JAK2-STAT3 Signaling PathwayEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/3909468
11
Wenjie Sun, Yafeng Chen, Hongchang Li, Huan Liu, Jie Li, Jian Chen, Dianxu Feng. Material basis and molecular mechanisms of Dachengqi decoction in the treatment of acute pancreatitis based on network pharmacologyBiomedicine & Pharmacotherapy 2020; 121: 109656 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109656