BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ako S, Takemoto K, Yasutomi E, Sakaguchi C, Murakami M, Sunami T, Oka S, Kenta H, Okazaki N, Baba Y, Yamasaki Y, Asato T, Kawai D, Takenaka R, Tsugeno H, Hiraoka S, Kato J, Fujiki S. Comparing reduced-dose sodium phosphate tablets to 2 L of polyethylene glycol: A randomized study. World J Gastroenterol 2017; 23(24): 4454-4461 [PMID: 28706429 DOI: 10.3748/wjg.v23.i24.4454]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i24/4454.htm
Number Citing Articles
1
Li Yao-dong, Wang Yi-ping, Mai Gang, Han Yang-yun, Zhu Ling-ling, Deng Hong, Deng Jia-zheng, Xiang Rong-chao, Li You-wei, Zhao Ming, Ding Shun-bin, Ling Jing, Shen Yang, Dong Jia-qi, Deng Lei, Song Xiong-feng, Zhang You-jian, Zhou Zuo-qiong. Comparison of oral sodium phosphate tablets and polyethylene glycol lavage solution for colonoscopy preparation: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trialsFrontiers in Medicine 2023; 10 doi: 10.3389/fmed.2023.1088630