BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yao H, Qiao YJ, Zhao YL, Tao XF, Xu LN, Yin LH, Qi Y, Peng JY. Herbal medicines and nonalcoholic fatty liver disease. World J Gastroenterol 2016; 22(30): 6890-6905 [PMID: 27570425 DOI: 10.3748/wjg.v22.i30.6890]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i30/6890.htm
Number Citing Articles
1
Sayed Mohammad Mohammadi, Saeed kianbakht, Shamsali Rezazadeh, Mojtaba Ziaee, Hasan Fallah Huseini. Clinical efficacy of Silybum marianum seed extract in treatment of type 2 diabetes mellitus and non-alcoholic fatty liver disease: a narrative reviewJournal of Medicinal Plants 2020; 1(73): 12 doi: 10.29252/jmp.1.73.12
2
Vincent M. Vacca. Nonalcoholic fatty liver diseaseNursing 2020; 50(3): 32 doi: 10.1097/01.NURSE.0000654028.01550.56
3
Sang-hyun Ahn, Eun-Sun Yang, Hey-Rin Cho, Syng-Ook Lee, Ki-Tae Ha, Kibong Kim. Herbal formulation MIT ameliorates high-fat diet-induced non-alcoholic fatty liver diseaseIntegrative Medicine Research 2020; 9(4): 100422 doi: 10.1016/j.imr.2020.100422
4
Amirhossein Babaei, SeyedAlireza Taghavi, Ali Mohammadi, MohammadAmin Mahdiyar, Pooya Iranpour, Fardad Ejtehadi, Abdolali Mohagheghzadeh. Comparison of the efficacy of oral fenugreek seeds hydroalcoholic extract versus placebo in nonalcoholic fatty liver disease; a randomized, triple-blind controlled pilot clinical trialIndian Journal of Pharmacology 2020; 52(2): 86 doi: 10.4103/ijp.IJP_17_19
5
Mingming Li, Yang Xiao, Lianggui Xiao, Yu Li, Mengting Jia, Yu Sun, Tingli Pan, Lei Zhou, Yixing Li. Epigoitrin alleviates lipid and glucose metabolic disorders induced by a high-fat dietFood & Function 2022; 13(13): 7260 doi: 10.1039/D2FO00242F
6
Phytochemicals targeting NAFLD through modulating the dual function of forkhead box O1 (FOXO1) transcription factor signaling pathwaysNaunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology 2022; 395(7): 741 doi: 10.1007/s00210-022-02234-2
7
Yi Du, Dejun Su, Kendra L. Ratnapradipa, Jianghu Dong, Fedja A. Rochling, Paraskevi A. Farazi. Factors Associated with Awareness and Knowledge of Nonalcoholic Fatty Liver Disease, a Liver Cancer Etiological Factor, Among Chinese Young AdultsJournal of Cancer Education 2023; 38(4): 1177 doi: 10.1007/s13187-022-02246-9
8
Yaxing Zhang, Ge Zhou, Zifeng Chen, Weibing Guan, Jiongshan Zhang, Mingmin Bi, Fenglin Wang, Xinchao You, Yangjing Liao, Shuhui Zheng, Kangquan Xu, Hongzhi Yang. Si-Wu-Tang Alleviates Nonalcoholic Fatty Liver Disease via Blocking TLR4-JNK and Caspase-8-GSDMD Signaling PathwaysEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8786424
9
Zuanji Liang, Xianwen Chen, Junnan Shi, Hao Hu, Yan Xue, Carolina Oi Lam Ung. Efficacy and safety of traditional Chinese medicines for non-alcoholic fatty liver disease: a systematic literature review of randomized controlled trialsChinese Medicine 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13020-020-00422-x
10
Yuanyuan WU, Jingwen ZHOU, Xinchen ZUO, Yufeng KUANG, Lixia SUN, Xiaolong ZHANG. Yanggan Jiangmei Formula alleviates hepatic inflammation and lipid accumulation in non-alcoholic steatohepatitis by inhibiting the NF-κB/NLRP3 signaling pathwayChinese Journal of Natural Medicines 2024; 22(3): 224 doi: 10.1016/S1875-5364(24)60595-9
11
Lina Xu, Yue Li, Yan Dai, Jinyong Peng. Natural products for the treatment of type 2 diabetes mellitus: Pharmacology and mechanismsPharmacological Research 2018; 130: 451 doi: 10.1016/j.phrs.2018.01.015
12
Zhe Zheng, Yue Li, Siyuan Fan, Jie An, Xi Luo, Minglu Liang, Feng Zhu, Kai Huang. WW domain-binding protein 2 overexpression prevents diet-induced liver steatosis and insulin resistance through AMPKβ1Cell Death & Disease 2021; 12(3) doi: 10.1038/s41419-021-03536-8
13
Fatma Tugce Guragac Dereli, Ali Guragac, Tarun Belwal. Influence of Nutrients, Bioactive Compounds, and Plant Extracts in Liver Diseases2021; : 1 doi: 10.1016/B978-0-12-816488-4.00011-5
14
Qi Huang, Ting Wang, Liu Yang, He-Yao Wang. Ginsenoside Rb2 Alleviates Hepatic Lipid Accumulation by Restoring Autophagy via Induction of Sirt1 and Activation of AMPKInternational Journal of Molecular Sciences 2017; 18(5): 1063 doi: 10.3390/ijms18051063
15
Kaiyue Wang, Wangxiao Tan, Xiao Liu, Lina Deng, Lu Huang, Xiaoying Wang, Xiumei Gao. New insight and potential therapy for NAFLD: CYP2E1 and flavonoidsBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 137: 111326 doi: 10.1016/j.biopha.2021.111326
16
Samaneh Goorani, Mohsen Zhaleh, Mohammad Kazem Koohi, Niloofar Seydi, Khodabakhsh Rashidi, Mohammad Mahdi Zangeneh, Akram Zangeneh. The therapeutic potential of aqueous extract of Falcaria vulgaris in the treatment of fatty liver disease: a histopathological and biochemical approachComparative Clinical Pathology 2019; 28(4): 955 doi: 10.1007/s00580-018-2854-7
17
Daniel Cabrera, Alexander Wree, Davide Povero, Nancy Solís, Alejandra Hernandez, Margarita Pizarro, Han Moshage, Javiera Torres, Ariel E. Feldstein, Claudio Cabello-Verrugio, Enrique Brandan, Francisco Barrera, Juan Pablo Arab, Marco Arrese. Andrographolide Ameliorates Inflammation and Fibrogenesis and Attenuates Inflammasome Activation in Experimental Non-Alcoholic SteatohepatitisScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-03675-z
18
Shagufta Akhtar, Azhar Khan. Analysis of Metabolic Biomarkers in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD); A Comprehensive ReviewAdvanced Journal of Graduate Research 2020; 9(1): 46 doi: 10.21467/ajgr.9.1.46-58
19
Yi Chen, Zhaohui Jiang, Jinzhuan Xu, Jiyuan Zhang, Runbin Sun, Jia Zhou, Yuan Lu, Zipeng Gong, Jing Huang, Xiangchun Shen, Qianming Du, Jianqing Peng. Improving the ameliorative effects of berberine and curcumin combination via dextran-coated bilosomes on non-alcohol fatty liver disease in miceJournal of Nanobiotechnology 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12951-021-00979-1
20
Kairui Tang, Yuanjun Deng, Chuiyang Zheng, Huan Nie, Maoxing Pan, Runsen Chen, Jiqian Xie, Qinhe Yang, Yupei Zhang. Prevention of Nonalcoholic Hepatic Steatosis by Shenling Baizhu Powder: Involvement of Adiponectin-Induced Inhibition of Hepatic SREBP-1cOxidative Medicine and Cellular Longevity 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9701285
21
Hongjun Zhuang, Benhao Li, Mengyao Zhao, Peng Wei, Wei Yuan, Mengfan Zhang, Xuemin Han, Yin Chen, Tao Yi. Real-time monitoring and accurate diagnosis of drug-induced hepatotoxicity in vivo by ratio-fluorescence and photoacoustic imaging of peroxynitriteNanoscale 2020; 12(18): 10216 doi: 10.1039/D0NR00963F
22
Tunyu Jian, Xiancan Ao, YueXian Wu, Han Lv, Li Ma, Lei Zhao, Bei Tong, Bingru Ren, Jian Chen, Weilin Li. Total sesquiterpene glycosides from Loquat ( Eriobotrya japonica ) leaf alleviate high-fat diet induced non-alcoholic fatty liver disease through cytochrome P450 2E1 inhibitionBiomedicine & Pharmacotherapy 2017; 91: 229 doi: 10.1016/j.biopha.2017.04.056
23
Xiao-Fang Yang, Ming Lu, Lijiao You, Huan Gen, Lin Yuan, Tianning Tian, Chun-Yu Li, Kailiang Xu, Jie Hou, Ming Lei. Herbal therapy for ameliorating nonalcoholic fatty liver disease via rebuilding the intestinal microecologyChinese Medicine 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13020-021-00470-x
24
Yan Gao, Shifeng Chu, Qianhang Shao, Meijin Zhang, Congyuan Xia, Yingying Wang, Yueting Li, Yuxia Lou, Huiyong Huang, Naihong Chen. Antioxidant activities of ginsenoside Rg1 against cisplatin-induced hepatic injury through Nrf2 signaling pathway in miceFree Radical Research 2017; 51(1): 1 doi: 10.1080/10715762.2016.1234710
25
Wei Hong, Songsong Li, Yueqin Cai, Tingting Zhang, Qingrou Yang, Beihui He, Jianshun Yu, Zhiyun Chen. The Target MicroRNAs and Potential Underlying Mechanisms of Yiqi-Bushen-Tiaozhi Recipe against‐Non-Alcoholic SteatohepatitisFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.529553
26
Yongqiang Ma, Weiye Xiu, Xin Wang, Qiuhui Yang. Extraction of raspberry ketone from red raspberry and its intervention in the non-alcoholic fatty liver diseaseApplied Biological Chemistry 2022; 65(1) doi: 10.1186/s13765-022-00745-3
27
Sanjanaa Senthilkumar, Megan E. Solan, Maria T. Fernandez-Luna, Ramon Lavado. Cannabidiol and Indole-3-carbinol Reduce Intracellular Lipid Droplet Accumulation in HepaRG, A Human Liver Cell Line, as well as in Human AdipocytesThe Natural Products Journal 2024; 14(2) doi: 10.2174/2210315513666230526100544
28
Xiaobao Gong, Tianju Li, Rongzhen Wan, Lin Sha. Cordycepin attenuates high-fat diet-induced non-alcoholic fatty liver disease via down-regulation of lipid metabolism and inflammatory responsesInternational Immunopharmacology 2021; 91: 107173 doi: 10.1016/j.intimp.2020.107173
29
Manuel Suárez, Noemí Boqué, Josep del Bas, Jordi Mayneris-Perxachs, Lluís Arola, Antoni Caimari. Mediterranean Diet and Multi-Ingredient-Based Interventions for the Management of Non-Alcoholic Fatty Liver DiseaseNutrients 2017; 9(10): 1052 doi: 10.3390/nu9101052
30
Mohammad Bagher Majnooni, Mari Ataee, Gholamreza Bahrami, Fatemeh Heydarpour, Ina Yosifova Aneva, Mohammad Hosein Farzaei, Touraj Ahmadi‐Juoibari. The effects of co‐administration of artichoke leaf extract supplementation with metformin and vitamin E in patients with nonalcoholic fatty liver disease: A randomized clinical trialPhytotherapy Research 2021; 35(11): 6324 doi: 10.1002/ptr.7279
31
Hanaa H. Gaballah, Hemat E. El‐Horany, Duaa S. Helal. Mitigative effects of the bioactive flavonol fisetin on high‐fat/high‐sucrose induced nonalcoholic fatty liver disease in ratsJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(8): 12762 doi: 10.1002/jcb.28544
32
Shu Liang, Yupei Zhang, Yuanjun Deng, Yifang He, Yinji Liang, Zien Liang, Yanning Chen, Kairui Tang, Runsen Chen, Qinhe Yang. The Potential Effect of Chinese Herbal Formula Hongqijiangzhi Fang in Improving NAFLD: Focusing on NLRP3 Inflammasome and Gut MicrobiotaEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/5378961
33
Xiaorui Yao, Fan Xia, Waijiao Tang, Chunxin Xiao, Miaoting Yang, Benjie Zhou. Isobaric tags for relative and absolute quantitation (iTRAQ)-based proteomics for the investigation of the effect of Hugan Qingzhi on non-alcoholic fatty liver disease in ratsJournal of Ethnopharmacology 2018; 212: 208 doi: 10.1016/j.jep.2017.09.016
34
Chang-Gue Son. A juvenile case with nonalcoholic steatohepatitis and traditional Korean medicine-based treatmentIntegrative Medicine Research 2018; 7(2): 206 doi: 10.1016/j.imr.2018.01.006
35
Ying Zhang, Hiroko Kishi, Sei Kobayashi. Add-on therapy with traditional Chinese medicine: An efficacious approach for lipid metabolism disordersPharmacological Research 2018; 134: 200 doi: 10.1016/j.phrs.2018.06.004
36
Yu Liu, Fei Cheng, Yuxuan Luo, Zhu Zhan, Peng Hu, Hong Ren, Huadong Tang, Mingli Peng. PEGylated Curcumin Derivative Attenuates Hepatic Steatosis via CREB/PPAR-γ/CD36 PathwayBioMed Research International 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/8234507
37
Kristian Leisegang. Herbal Medicine in Andrology2021; : 17 doi: 10.1016/B978-0-12-815565-3.00003-5
38
Jinfei Yang, Weiwei Yao, Huihui Yang, Yajing Shen, Yuanyuan Zhang. Design and synthesis of ERα agonists: Effectively reduce lipid accumulationFrontiers in Chemistry 2022; 10 doi: 10.3389/fchem.2022.1104249
39
Chang Gue Son, Zhang Wei, H. Balaji Raghavendran, Jing-Hua Wang, Elzbieta Janda. Medicinal Herbs and Their Active Compounds for Fatty Liver DiseasesEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/3612478
40
Nan Wang, Hanyun Que, Qiulin Luo, Wenxin Zheng, Hong Li, Qin Wang, Jian Gu. Mechanisms of ferroptosis in nonalcoholic fatty liver disease and therapeutic effects of traditional Chinese medicine: a reviewFrontiers in Medicine 2024; 11 doi: 10.3389/fmed.2024.1356225
41
Hwi-Jin Im, Seung-Ju Hwang, Jin-Seok Lee, Sung-Bae Lee, Ji-Yun Kang, Chang-Gue Son. Ethyl Acetate Fraction of Amomum xanthioides Ameliorates Nonalcoholic Fatty Liver Disease in a High-Fat Diet Mouse ModelNutrients 2020; 12(8): 2433 doi: 10.3390/nu12082433
42
Juntong Li, Yan Gao, Liyuan Cui, Hongyuan He, Jianyong Zheng, Shu Mo, Xin Zhou, Shifeng Chu, Xiaoyun Sun, Naihong Chen, Hong Wang. Combination of monoammonium glycyrrhizinate and cysteine hydrochloride protects mice against acetaminophen-induced liver injury via Keap1/Nrf2/ARE pathwayJournal of Pharmacy and Pharmacology 2022; 74(5): 730 doi: 10.1093/jpp/rgab180
43
Wei Wei, Liming Liu, Xiaokang Liu, Ye Tao, Xu Zhao, Jiyu Gong, Yang Wang, Shuying Liu. Exploring the Therapeutic Effects of Black Ginseng on Non‐Alcoholic Fatty Liver Disease by Using Network Pharmacology and Molecular DockingChemistry & Biodiversity 2022; 19(10) doi: 10.1002/cbdv.202200719
44
Atena Sadeghi, Roodabeh Bahramsoltani, Roja Rahimi, Mohammad Hosein Farzaei, Fatemeh Farzaei, Zahra Minoosh Siavosh Haghighi, Mohammad Abdollahi. Biochemical and Histopathological Evidence on Beneficial Effects of Standardized Extract fromTragopogon graminifoliusas a Dietary Supplement in Fatty Liver: Role of Oxidative StressJournal of Dietary Supplements 2018; 15(2): 197 doi: 10.1080/19390211.2017.1343888
45
Samaneh Goorani, Mohsen Zhaleh, Majid Hajialiani, Rohallah Moradi, Mohammad Kazem Koohi, Khodabakhsh Rashidi, Mohammad Mahdi Zangeneh, Akram Zangeneh. Hepatoprotective potential of aqueous extract of Allium eriophyllum Boiss in high-fat diet-induced fatty liver diseasesComparative Clinical Pathology 2019; 28(4): 963 doi: 10.1007/s00580-018-2853-8
46
Manu Mehta, Sarika Gupta, Ajay Duseja. Evaluation of Hepatoprotective effect of Phyllanthus niruri in experimental model of NAFLDResearch Journal of Pharmacy and Technology 2021; : 4685 doi: 10.52711/0974-360X.2021.00814
47
Jinbiao He, Yu Yang, Fan Zhang, Yanjuan Li, Xiaosi Li, Xuemei Pu, Xudong He, Mei Zhang, Xinxing Yang, Qiuman Yu, Yan Qi, Xuefang Li, Jie Yu. Effects of Poria cocos extract on metabolic dysfunction-associated fatty liver disease via the FXR/PPARα-SREBPs pathwayFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.1007274
48
Zhi Shang, Yating Gao, Yan Xue, Congcong Zhang, Jiahao Qiu, Yihan Qian, Miao Fang, Xin Zhang, Xuehua Sun, Xiaoni Kong, Yueqiu Gao. Shenge Formula attenuates high-fat diet-induced obesity and fatty liver via inhibiting ACOX1Phytomedicine 2024; 123: 155183 doi: 10.1016/j.phymed.2023.155183
49
Sha Li, Yu Xu, Wei Guo, Feiyu Chen, Cheng Zhang, Hor Yue Tan, Ning Wang, Yibin Feng. The Impacts of Herbal Medicines and Natural Products on Regulating the Hepatic Lipid MetabolismFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.00351
50
Xin-Yu LIU, Guan-Nan CHEN, Guo-Ming DU, Yue PAN, Wu-Qi SONG, Ting-Wang JIANG, Hai-Liang LIU. Berbamine ameliorates ethanol-induced liver injury by inhibition of hepatic inflammation in miceChinese Journal of Natural Medicines 2020; 18(3): 186 doi: 10.1016/S1875-5364(20)30020-0
51
Claudia Tovar-Palacio, Lilia G. Noriega, Ivan Torre Villalvazo, Andrea Díaz-Villaseñor, Berenice Palacios-González. Nutritional Signaling Pathway Activities in Obesity and Diabetes2020; : 94 doi: 10.1039/9781839160608-00094
52
Olivia M. Tandrasasmita, Guntur Berlian, Raymond R. Tjandrawinata. Molecular mechanism of DLBS3733, a bioactive fraction of Lagerstroemia speciosa (L.) Pers., on ameliorating hepatic lipid accumulation in HepG2 cellsBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 141: 111937 doi: 10.1016/j.biopha.2021.111937
53
Longying Chen, Yongjun Chen, Hao Yun, Zhang Jianli. Tetramethylpyrazine (TMP) protects rats against acute pancreatitis through NF-κB pathwayBioengineered 2019; 10(1): 172 doi: 10.1080/21655979.2019.1613103
54
Riina Harjumäki, Chris S. Pridgeon, Magnus Ingelman-Sundberg. CYP2E1 in Alcoholic and Non-Alcoholic Liver Injury. Roles of ROS, Reactive Intermediates and Lipid OverloadInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(15): 8221 doi: 10.3390/ijms22158221
55
Kwazikwakhe B. Gabuza, Ntandoyenkosi Buthelezi, Abidemi Paul Kappo, Thendo I. Mabuda, Rebamang Mosa, Johan Louw, Christo J.F. Muller. In vitro and in vivo hepatotoxicity study of Afriplex™ GRT through an inflammatory responseToxicology Reports 2022; 9: 1920 doi: 10.1016/j.toxrep.2022.10.006
56
Yunfei Wei, Meiyu Jin, Hao Yu, Xiaoning Hou, Lilei Zhao, Lu Ding, Jiaqi Cheng, Jiazhang Qiu, Haihua Feng. The Glycyrrhiza glabra L. crude extract alleviates lipid accumulation in NAFLD by activating Nrf2 and promoting autophagyJournal of Functional Foods 2024; 116: 106143 doi: 10.1016/j.jff.2024.106143
57
Hee-Sung Chae, Byoung Hon You, Junjeong Choi, Young-Won Chin, Hojun Kim, Han Seok Choi, Young Hee Choi. Ginseng berry extract enhances metformin efficacy against obesity and hepatic steatosis in mice fed high-fat diet through increase of metformin uptake in liverJournal of Functional Foods 2019; 62: 103551 doi: 10.1016/j.jff.2019.103551
58
Qiang Zhang, Li Zhang, Kaili Liu, Haonan Shang, Jun Ruan, Zhonghai Yu, Shengxi Meng, Fang Liang, Tianzhan Wang, Hongyan Zhang, Wenbo Peng, Yuxin Wang, Junming Chen, Tiegang Xiao, Bing Wang, Byung-Cheol Lee. A Network Pharmacology Study on the Active Components and Targets of the Radix Ginseng and Radix Bupleuri Herb Pair for Treating Nonalcoholic Fatty Liver DiseaseEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/1638740
59
Stavroula Kanoni, Satish Kumar, Charalampia Amerikanou, Mary Jo Kurth, Maria G. Stathopoulou, Stephane Bourgeois, Christine Masson, Aimo Kannt, Lucia Cesarini, Maria-Spyridoula Kontoe, Maja Milanović, Francisco J. Roig, Mirjana Beribaka, Jonica Campolo, Nuria Jiménez-Hernández, Nataša Milošević, Carlos Llorens, Ilias Smyrnioudis, M. Pilar Francino, Nataša Milić, Andriana C. Kaliora, Maria Giovanna Trivella, Mark W. Ruddock, Milica Medić-Stojanoska, Amalia Gastaldelli, John Lamont, Panos Deloukas, George V. Dedoussis, Sophie Visvikis-Siest. Nutrigenetic Interactions Might Modulate the Antioxidant and Anti-Inflammatory Status in Mastiha-Supplemented Patients With NAFLDFrontiers in Immunology 2021; 12 doi: 10.3389/fimmu.2021.683028
60
Beniamino PALMIERI, Veronica CORAZZARI, Diana G. PANARIELLO BRASILE, Vincenzo SANGIOVANNI, Maria VADALÀ. Hepatic steatosis integrated approach: nutritional guidelines and joined nutraceutical administrationMinerva Gastroenterologica e Dietologica 2021; 66(4) doi: 10.23736/S1121-421X.20.02738-5
61
Hong Xiang, Qingkai Zhang, Bing Qi, Xufeng Tao, Shilin Xia, Huiyi Song, Jialin Qu, Dong Shang. Chinese Herbal Medicines Attenuate Acute Pancreatitis: Pharmacological Activities and MechanismsFrontiers in Pharmacology 2017; 8 doi: 10.3389/fphar.2017.00216
62
Naymul Karim, Mohammad Rezaul Islam Shishir, Yuting Li, Ould Yahia Zineb, Jianling Mo, Jitbanjong Tangpong, Wei Chen. Pelargonidin-3-O-Glucoside Encapsulated Pectin-Chitosan-Nanoliposomes Recovers Palmitic Acid-Induced Hepatocytes InjuryAntioxidants 2022; 11(4): 623 doi: 10.3390/antiox11040623
63
Jixian Zheng, Sufei Song, Anni Zheng, Cui Cong, Tao Sun, Qiuling Xu, Tao Liu. Data Mining-Based Analysis of Chinese Medicinal Herb Formulae in Metabolic associated fatty liver Disease TreatmentProceedings of the 3rd International Symposium on Artificial Intelligence for Medicine Sciences 2022; : 254 doi: 10.1145/3570773.3570842
64
Wenwen Zhao, Meng Xiao, Jie Yang, Li Zhang, Yinying Ba, Rongrong Xu, Zongyang Liu, Haiyan Zou, Ping Yu, Xia Wu, Xiaoqing Chen. The combination of Ilexhainanoside D and ilexsaponin A1 reduces liver inflammation and improves intestinal barrier function in mice with high-fat diet-induced non-alcoholic fatty liver diseasePhytomedicine 2019; 63: 153039 doi: 10.1016/j.phymed.2019.153039
65
Yu Xu, Wei Guo, Cheng Zhang, Feiyu Chen, Hor Yue Tan, Sha Li, Ning Wang, Yibin Feng. Herbal Medicine in the Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Diseases-Efficacy, Action Mechanism, and Clinical ApplicationFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.00601
66
Pin Gong, Hui Long, Yuxi Guo, Zhineng Wang, Wenbo Yao, Jing Wang, Wenjuan Yang, Nan Li, Jianwu Xie, Fuxin Chen. Chinese herbal medicines: The modulator of nonalcoholic fatty liver disease targeting oxidative stressJournal of Ethnopharmacology 2024; 318: 116927 doi: 10.1016/j.jep.2023.116927
67
Francesca M Trovato, Giuseppe Fabio Martines, Daniela Brischetto, Guglielmo Trovato, Daniela Catalano. Neglected features of lifestyle: Their relevance in non-alcoholic fatty liver diseaseWorld Journal of Hepatology 2016; 8(33): 1459-1465 doi: 10.4254/wjh.v8.i33.1459
68
Zhen Huang, Lei‐Ming Wu, Jie‐Lei Zhang, Abdelkarim Sabri, Shou‐Jun Wang, Gui‐Jun Qin, Chang‐Qing Guo, Hong‐Tao Wen, Bin‐Bin Du, Dian‐Hong Zhang, Ling‐Yao Kong, Xin‐Yu Tian, Rui Yao, Ya‐Peng Li, Cui Liang, Peng‐Cheng Li, Zheng Wang, Jin‐Yan Guo, Ling Li, Jian‐Zeng Dong, Yan‐Zhou Zhang. Dual Specificity Phosphatase 12 Regulates Hepatic Lipid Metabolism Through Inhibition of the Lipogenesis and Apoptosis Signal–Regulating Kinase 1 PathwaysHepatology 2019; 70(4): 1099 doi: 10.1002/hep.30597
69
Yuanjun Deng, Maoxing Pan, Huan Nie, Chuiyang Zheng, Kairui Tang, Yupei Zhang, Qinhe Yang. Lipidomic Analysis of the Protective Effects of Shenling Baizhu San on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in RatsMolecules 2019; 24(21): 3943 doi: 10.3390/molecules24213943
70
Ankita Sharma, Sumit Kr Anand, Neha Singh, Akshay Dwarkanath, Upendra Nath Dwivedi, Poonam Kakkar. Berbamine induced activation of the SIRT1/LKB1/AMPK signaling axis attenuates the development of hepatic steatosis in high-fat diet-induced NAFLD ratsFood & Function 2021; 12(2): 892 doi: 10.1039/D0FO02501A
71
Sajjad Moradi, Nafiseh Shokri‐Mashhadi, Sahar Saraf‐Bank, Hamed Mohammadi, Mehdi Zobeiri, Cain C. T. Clark, Mohammad Hossein Rouhani. The effects of Cynara scolymus L. supplementation on liver enzymes: A systematic review and meta‐analysis International Journal of Clinical Practice 2021; 75(11) doi: 10.1111/ijcp.14726
72
Merilin Al Sharif, Petko Alov, Vessela Vitcheva, Antonia Diukendjieva, Mattia Mori, Bruno Botta, Ivanka Tsakovska, Ilza Pajeva. Natural modulators of nonalcoholic fatty liver disease: Mode of action analysis and in silico ADME-Tox predictionToxicology and Applied Pharmacology 2017; 337: 45 doi: 10.1016/j.taap.2017.10.013
73
Lung-Wen Tsai, Yi-Hsiang Lu, Rajni Dubey, Jeng-Fong Chiou, Ilias Migdalis. Reenvisioning Traditional to Regenerative Therapeutic Advances in Managing Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Diabetes MellitusJournal of Diabetes Research 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/7692447
74
Min-Yu Chung, Ji-Hye Song, Jinhyuk Lee, Eun Ju Shin, Jae Ho Park, Seung-Hyun Lee, Jin-Taek Hwang, Hyo-Kyoung Choi. Tannic acid, a novel histone acetyltransferase inhibitor, prevents non-alcoholic fatty liver disease both in vivo and in vitro modelMolecular Metabolism 2019; 19: 34 doi: 10.1016/j.molmet.2018.11.001
75
Chian-Jiun Liou, Shu-Ju Wu, Szu-Chuan Shen, Li-Chen Chen, Ya-Ling Chen, Wen-Chung Huang. Phloretin ameliorates hepatic steatosis through regulation of lipogenesis and Sirt1/AMPK signaling in obese miceCell & Bioscience 2020; 10(1) doi: 10.1186/s13578-020-00477-1
76
Manoj Kumar Gupta, Gayatri Gouda, Sumreen Sultana, Shital Manohar Punekar, Ramakrishna Vadde, Tekupalli Ravikiran. Studies in Natural Products Chemistry 2023; 77: 241 doi: 10.1016/B978-0-323-91294-5.00008-7
77
Ying-Rong LENG, Mei-Hui ZHANG, Jian-Guang LUO, Hao ZHANG. Pathogenesis of NASH and Promising Natural ProductsChinese Journal of Natural Medicines 2021; 19(1): 12 doi: 10.1016/S1875-5364(21)60002-X
78
Charalampia Amerikanou, Stavroula Kanoni, Andriana C. Kaliora, Angela Barone, Mladen Bjelan, Giuseppe D'Auria, Aristea Gioxari, María José Gosalbes, Sofia Mouchti, Maria G. Stathopoulou, Beatriz Soriano, Stefan Stojanoski, Rajarshi Banerjee, Maria Halabalaki, Eleni V. Mikropoulou, Aimo Kannt, John Lamont, Carlos Llorens, Fernando Marascio, Miriam Marascio, Francisco J. Roig, Ilias Smyrnioudis, Iraklis Varlamis, Sophie Visvikis‐Siest, Milan Vukic, Natasa Milic, Milica Medic‐Stojanoska, Lucia Cesarini, Jonica Campolo, Amalia Gastaldelli, Panos Deloukas, Maria Giovanna Trivella, M. Pilar Francino, George V. Dedoussis. Effect of Mastiha supplementation on NAFLD: The MAST4HEALTH Randomised, Controlled TrialMolecular Nutrition & Food Research 2021; 65(10) doi: 10.1002/mnfr.202001178
79
Erenius Toppo, S. Sylvester Darvin, S. Esakkimuthu, K. Buvanesvaragurunathan, T.P. Ajeesh Krishna, S. Antony Caesar, A. Stalin, K. Balakrishna, P. Pandikumar, S. Ignacimuthu, N.A. Al-Dhabi. Curative effect of arjunolic acid from Terminalia arjuna in non-alcoholic fatty liver disease modelsBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 107: 979 doi: 10.1016/j.biopha.2018.08.019
80
Govindaraj Jayanthy Balachander, Sorimuthupillai Subramanian, Kaliappan Ilango. Rosmarinic acid attenuates hepatic steatosis by modulating ER stress and autophagy in oleic acid-induced HepG2 cellsRSC Advances 2018; 8(47): 26656 doi: 10.1039/C8RA02849D
81
Yuanyuan Wu, Yufeng Kuang, Yunbang Wu, Heng Dai, Ruiqi Bi, Jiaming Hu, Lixia Sun. Yang-Gan-Jiang-Mei formula alleviates non-alcoholic steatohepatitis by inhibiting NLRP3 inflammasome through mitophagyBiotechnology and Genetic Engineering Reviews 2023; : 1 doi: 10.1080/02648725.2023.2193482
82
Xiao Liu, Huanhua Lai, Juanjuan Peng, Dan Cheng, Xiao‐Bing Zhang, Lin Yuan. Chromophore‐Modified Highly Selective Ratiometric Upconversion Nanoprobes for Detection of ONOO−‐Related Hepatotoxicity In VivoSmall 2019; 15(43) doi: 10.1002/smll.201902737
83
Mao-xing Pan, Chui-yang Zheng, Yuan-jun Deng, Kai-rui Tang, Huan Nie, Ji-qian Xie, Dong-dong Liu, Gui-fang Tu, Qin-he Yang, Yu-pei Zhang. Hepatic protective effects of Shenling Baizhu powder, a herbal compound, against inflammatory damage via TLR4/NLRP3 signalling pathway in rats with nonalcoholic fatty liver diseaseJournal of Integrative Medicine 2021; 19(5): 428 doi: 10.1016/j.joim.2021.07.004
84
Achille Parfait Nwakiban Atchan, Shilpa Talkad Shivashankara, Stefano Piazza, Armelle Deutou Tchamgoue, Giangiacomo Beretta, Mario Dell’Agli, Paolo Magni, Gabriel Agbor Agbor, Jules-Roger Kuiaté, Uma Venkateswaran Manjappara. Polyphenol-Rich Extracts of Xylopia and Aframomum Species Show Metabolic Benefits by Lowering Hepatic Lipid Accumulation in Diet-Induced Obese MiceACS Omega 2022; 7(14): 11914 doi: 10.1021/acsomega.2c00050
85
Tarique Hussain, Bie Tan, Ghulam Murtaza, Gang Liu, Najma Rahu, Muhammad Saleem Kalhoro, Dildar Hussain Kalhoro, Tolulope O Adebowale, Muhammad Usman Mazhar, Zia ur Rehman, Yordan Martínez, Shahzad Akber Khan, Yulong Yin. Flavonoids and type 2 diabetes: Evidence of efficacy in clinical and animal studies and delivery strategies to enhance their therapeutic efficacyPharmacological Research 2020; 152: 104629 doi: 10.1016/j.phrs.2020.104629
86
Eman M. EL-Shial, Amal Kabbash, Mona El-Aasr, Ola A. El-Feky, Suzy A. El-Sherbeni. Elucidation of Natural Components of Gardenia thunbergia Thunb. Leaves: Effect of Methanol Extract and Rutin on Non-Alcoholic Fatty Liver DiseaseMolecules 2023; 28(2): 879 doi: 10.3390/molecules28020879
87
Alessio Carmignani, Matteo Battaglini, Martina Bartolucci, Andrea Petretto, Mirko Prato, Gianni Ciofani. Polydopamine nanoparticles as a non-pharmaceutical tool in the treatment of fatty liver diseaseMaterials & Design 2024; 239: 112825 doi: 10.1016/j.matdes.2024.112825
88
Kangkang Yin, Xiao Zhou, Wei Jiang, Linlin Wang, Ziwei Dai, Biao Tang, Gaetano Isola. Jiangzhi Ligan Decoction Inhibits GSDMD-Mediated Canonical/Noncanonical Pyroptosis Pathways and Alleviates High-Fat Diet-Induced Nonalcoholic Fatty Liver DiseaseDisease Markers 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9963534
89
Jianghua Zhou, Feng Zhou, Wenxin Wang, Xiao‐Jing Zhang, Yan‐Xiao Ji, Peng Zhang, Zhi‐Gang She, Lihua Zhu, Jingjing Cai, Hongliang Li. Epidemiological Features of NAFLD From 1999 to 2018 in ChinaHepatology 2020; 71(5): 1851 doi: 10.1002/hep.31150
90
Haiyan Liu, Jie Xu, Hui Li, Lina Zhang, Pingzhen Xu. Network pharmacology‐based investigation to explore the effect and mechanism of Erchen decoction against the nonalcoholic fatty liver diseaseThe Anatomical Record 2021; 304(11): 2605 doi: 10.1002/ar.24770
91
Deepika Kumari, Jyoti Gautam, Vipin Sharma, Sonu Kumar Gupta, Soumalya Sarkar, Pradipta Jana, Vikas Singhal, Prabhakar Babele, Parul Kamboj, Sneh Bajpai, Ruchi Tandon, Yashwant Kumar, Madhu Dikshit. Effect of herbal extracts and Saroglitazar on high-fat diet-induced obesity, insulin resistance, dyslipidemia, and hepatic lipidome in C57BL/6J miceHeliyon 2023; 9(11): e22051 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e22051
92
Huan Zhang, Tung-Ting Sham, Chang Li, Yi Wang, Chen-yu Li, Kenneth King-yip Cheng, Chun-Pang So, Yu-yin Huang, Shun-Wan Chan, Daniel Kam-Wah Mok. Polygoni Cuspidati Rhizoma et Radix extract attenuates high-fat diet-induced NAFLD in rats: Impact on untargeted serum metabolomics and liver lipidomicsPharmacological Research - Modern Chinese Medicine 2023; 9: 100335 doi: 10.1016/j.prmcm.2023.100335
93
Renald Blundell, Joseph Ignatius Azzopardi. Influence of Nutrients, Bioactive Compounds, and Plant Extracts in Liver Diseases2021; : 129 doi: 10.1016/B978-0-12-816488-4.00005-X
94
Mohammad Mahdi Zangeneh, Saman Salmani, Akram Zangeneh, Reza Khedri, Mohammad Saeid Zarei. Histopathological and biochemical effects of aqueous extract of Tragopogon graminifolius on the liver tissues of Wistar rats fed with high-fat dietComparative Clinical Pathology 2019; 28(5): 1197 doi: 10.1007/s00580-018-2828-9
95
Gauhar Ali, Alam Zeb. Walnuts ameliorated hepatic inflammation and toxicity induced by thermally oxidised high-fat diet in miceJournal of Functional Foods 2024; 114: 106080 doi: 10.1016/j.jff.2024.106080
96
Nayeon Kim, Sunyoon Jung, Eunjung Lee, Eun-Byeol Jo, Seongjun Yoon, Yoonhwa Jeong. Gryllus bimaculatus De Geer hydrolysates alleviate lipid accumulation, inflammation, and endoplasmic reticulum stress in palmitic acid-treated human hepatoma G2 cellsJournal of Ethnopharmacology 2022; 291: 115117 doi: 10.1016/j.jep.2022.115117