BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Jie Kai Tee, Fei Peng, Yeong Lan Tan, Bo Yu, Han Kiat Ho. Magnesium Isoglycyrrhizinate Ameliorates Fibrosis and Disrupts TGF-β-Mediated SMAD Pathway in Activated Hepatic Stellate Cell Line LX2Frontiers in Pharmacology 2018; 9 doi: 10.3389/fphar.2018.01018
2
Wei Wang, XiaoGuang Li, Jie Xu. Magnesium isoglycyrrhizinate attenuates D-galactosamine/lipopolysaccharides induced acute liver injury of rat via regulation of the p38-MAPK and NF-κB signaling pathwaysImmunopharmacology and Immunotoxicology 2018; 40(3): 262 doi: 10.1080/08923973.2018.1441300
3
Qin-You Tan, Qian Hu, Sheng-Nan Zhu, Lu-Lu Jia, Juan Xiao, Hua-Zhen Su, Shao-Yuan Huang, Jing Zhang, Junfei Jin. Licorice root extract and magnesium isoglycyrrhizinate protect against triptolide-induced hepatotoxicity via up-regulation of the Nrf2 pathwayDrug Delivery 2018; 25(1): 1213 doi: 10.1080/10717544.2018.1472676
4
Zhonglin Wu, Yuanyuan Zhang, Tao Song, Qiongtao Song, Ying Zhang, Xuan Zhang, Xue Han, Jianping Zhang, Li Chu. Magnesium isoglycyrrhizinate ameliorates doxorubicin‑induced acute cardiac and hepatic toxicity via anti‑oxidant and anti‑apoptotic mechanisms in miceExperimental and Therapeutic Medicine 2017;  doi: 10.3892/etm.2017.5470
5
Yan-zi Yang, Xiao-juan Zhao, Hong-jiang Xu, Shan-chun Wang, Ying Pan, Shui-juan Wang, Qiang Xu, Rui-qing Jiao, Hong-mei Gu, Ling-dong Kong. Magnesium isoglycyrrhizinate ameliorates high fructose-induced liver fibrosis in rat by increasing miR-375-3p to suppress JAK2/STAT3 pathway and TGF-β1/Smad signalingActa Pharmacologica Sinica 2019; 40(7): 879 doi: 10.1038/s41401-018-0194-4
6
Li Li, Jie Zhou, Qiufang Li, Jianjun Xu, Jing Qi, Hua Bian. The inhibition of Hippo/Yap signaling pathway is required for magnesium isoglycyrrhizinate to ameliorate hepatic stellate cell inflammation and activationBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 106: 83 doi: 10.1016/j.biopha.2018.06.102
7
Yudi Gao, Yuan Tian, Xiangying Zhang, Xiaohui Zhang, Zhongping Duan, Feng Ren, Yu Chen. Magnesium isoglycyrrhizinate ameliorates concanavalin A-induced liver injury via the p38 and JNK MAPK pathwayImmunopharmacology and Immunotoxicology 2020; 42(5): 445 doi: 10.1080/08923973.2020.1808984
8
Renwei Huang, Qunwen Pan, Xiaotang Ma, Yan Wang, Yaolong Liang, Bingyan Dai, Xiaorong Liao, Mingyi Li, Huilai Miao. Hepatic Stellate Cell-Derived Microvesicles Prevent Hepatocytes from Injury Induced by APAP/H2O2Stem Cells International 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/8357567
9
Yaolong Liang, Qunwen Pan, Rongfeng Wang, Zhirong Ye, Zitao Li, Lingdiao Zeng, Yanfang Chen, Xiaotang Ma, Mingyi Li, Huilai Miao. Microvesicles Derived from TGF-β1 Stimulated Hepatic Stellate Cells Aggravate Hepatocellular InjuryStem Cells and Development 2019; 28(16): 1128 doi: 10.1089/scd.2019.0032
10
Yan-Zi Yang, Zhi-Hong Liu, Shan-Chun Wang, Xi-Quan Zhang, Hong-Jiang Xu, Ling Yang, Ling-Dong Kong. Magnesium isoglycyrrhizinate alleviates fructose-induced liver oxidative stress and inflammatory injury through suppressing NOXsEuropean Journal of Pharmacology 2020; 883: 173314 doi: 10.1016/j.ejphar.2020.173314
11
Su-Chan Chen, Fa-Po Chung, Tze-Fan Chao, Yu-Feng Hu, Yenn-Jiang Lin, Shih-Lin Chang, Li-Wei Lo, Ta-Chuan Tuan, Abigail Louise D. Te, Shinya Yamada, Atul Prabhu, Ting-Yung Chang, Chin-Yu Lin, Shih-Ann Chen. A link between bilirubin levels and atrial fibrillation recurrence after catheter ablationJournal of the Chinese Medical Association 2019; 82(3): 175 doi: 10.1097/JCMA.0000000000000026
12
Xiao Liu, Yanan Wang, Di Wu, Shuangqiu Li, Chaoqun Wang, Zhen Han, Jingjing Wang, Kai Wang, Zhengtao Yang, Zhengkai Wei. Magnolol Prevents Acute Alcoholic Liver Damage by Activating PI3K/Nrf2/PPARγ and Inhibiting NLRP3 Signaling PathwayFrontiers in Pharmacology 2019; 10 doi: 10.3389/fphar.2019.01459
13
Donglai Ma, Jianping Zhang, Yuanyuan Zhang, Xuan Zhang, Xue Han, Tao Song, Ying Zhang, Li Chu. Inhibition of myocardial hypertrophy by magnesium isoglycyrrhizinate through the TLR4/NF-κB signaling pathway in miceInternational Immunopharmacology 2018; 55: 237 doi: 10.1016/j.intimp.2017.12.019
14
Xiao-Juan Zhao, Yan-Zi Yang, Yan-Jing Zheng, Shan-Chun Wang, Hong-Mei Gu, Ying Pan, Shui-Juan Wang, Hong-Jiang Xu, Ling-Dong Kong. Magnesium isoglycyrrhizinate blocks fructose-induced hepatic NF-κB/NLRP3 inflammasome activation and lipid metabolism disorderEuropean Journal of Pharmacology 2017; 809: 141 doi: 10.1016/j.ejphar.2017.05.032
15
Chunfeng Xie, Xiaoting Li, Jianyun Zhu, Jieshu Wu, Shanshan Geng, Caiyun Zhong. Magnesium isoglycyrrhizinate suppresses LPS-induced inflammation and oxidative stress through inhibiting NF-κB and MAPK pathways in RAW264.7 cellsBioorganic & Medicinal Chemistry 2019; 27(3): 516 doi: 10.1016/j.bmc.2018.12.033
16
Zhigang Zhao, Zhongzhi Tang, Wenkai Zhang, Jie Liu, Bo Li. Magnesium isoglycyrrhizinate protects against renal-ischemia-reperfusion injury in a rat model via anti-inflammation, anti-oxidation and anti-apoptosisMolecular Medicine Reports 2017; 16(3): 3627 doi: 10.3892/mmr.2017.6993
17
Yan Wang, Zhenzhen Zhang, Xia Wang, Dan Qi, Aijuan Qu, Guiqiang Wang. Amelioration of Ethanol-Induced Hepatitis by Magnesium Isoglycyrrhizinate through Inhibition of Neutrophil Cell Infiltration and Oxidative DamageMediators of Inflammation 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/3526903
18
Chen Chen, Yi-hui Liu, Shu-biao Cheng, San-lan Wu, Xue-jia Zhai. The hepatoprotective effects of XCHD and MgIG against methotrexate-induced liver injury and inflammation in rats through suppressing the activation of AIM2 inflammasomesPathology - Research and Practice 2020; 216(4): 152875 doi: 10.1016/j.prp.2020.152875