BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Yao-Kuang Wang, Fu-Chen Kuo, Chung-Jung Liu, Meng-Chieh Wu, Hsiang-Yao Shih, Sophie SW Wang, Jeng-Yih Wu, Chao-Hung Kuo, Yao-Kang Huang, Deng-Chyang Wu. Diagnosis of <italic>Helicobacter pylori</italic> infection: Current options and developmentsWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(40): 11221-11235 doi: 10.3748/wjg.v21.i40.11221
2
Ante Tonkic, Jonatan Vukovic, Pavle Vrebalov Cindro, Valdi Pesutic Pisac, Marija Tonkic. Diagnosis of Helicobacter pylori infectionWiener klinische Wochenschrift 2018; 130(17-18): 530 doi: 10.1007/s00508-018-1356-6
3
Eun Jeong Gong, Ji Yong Ahn, Da Kyung Jung, Sun Mi Lee, Gyu Young Pih, Ga Hee Kim, Hee Kyong Na, Jeong Hoon Lee, Hwoon‐Yong Jung, Jung Mogg Kim. Isolation of Helicobacter pylori using leftover tissue in the rapid urease test kit Helicobacter 2020;  doi: 10.1111/hel.12733
4
Zhenwen Zhou, Hui Dong, Yanmei Huang, Shuwen Yao, Bingshao Liang, Yongqiang Xie, Yan Long, Jialiang Mai, Sitang Gong. Recombinant Bacillus subtilis spores expressing cholera toxin B subunit and Helicobacter pylori urease B confer protection against H. pylori in mice Journal of Medical Microbiology 2017; 66(1): 83 doi: 10.1099/jmm.0.000404