BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xie J, Liu J, Chen TM, Lan Q, Zhang QY, Liu B, Dai D, Zhang WD, Hu LP, Zhu RZ. Dihydromyricetin alleviates carbon tetrachloride-induced acute liver injury via JNK-dependent mechanism in mice. World J Gastroenterol 2015; 21(18): 5473-5481 [PMID: 25987769 DOI: 10.3748/wjg.v21.i18.5473]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i18/5473.htm
Number Citing Articles
1
Dan Liu, Yiqin Mao, Lijun Ding, Xin-An Zeng. Dihydromyricetin: A review on identification and quantification methods, biological activities, chemical stability, metabolism and approaches to enhance its bioavailabilityTrends in Food Science & Technology 2019; 91: 586 doi: 10.1016/j.tifs.2019.07.038
2
Yi Zeng, Yi Qiao Hua, Wei Wang, Hua Zhang, Xiao Le Xu. Modulation of SIRT1-mediated signaling cascades in the liver contributes to the amelioration of nonalcoholic steatohepatitis in high fat fed middle-aged LDL receptor knockout mice by dihydromyricetinBiochemical Pharmacology 2020; 175: 113927 doi: 10.1016/j.bcp.2020.113927
3
Hongliang Li, Qisheng Li, Zhaowen Liu, Kai Yang, Zhixi Chen, Qilai Cheng, Longhuo Wu. The Versatile Effects of Dihydromyricetin in HealthEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/1053617
4
Yi Zeng, Yi Peng, Kun Tang, Yu Qin Wang, Zhe Yu Zhao, Xin Yu Wei, Xiao Le Xu. Dihydromyricetin ameliorates foam cell formation via LXRα-ABCA1/ABCG1-dependent cholesterol efflux in macrophagesBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 101: 543 doi: 10.1016/j.biopha.2018.02.124
5
Bo Wang, Yunfang Xiao, Xiaofeng Yang, Yanhao He, Ting Jing, Weirong Wang, Jiye Zhang, Rong Lin. Protective effect of dihydromyricetin on LPS-induced acute lung injuryJournal of Leukocyte Biology 2018; 103(6): 1241 doi: 10.1002/JLB.3MA0317-101RRR
6
Wen-cong Li, Su-xian Zhao, Wei-guang Ren, Hui-juan Du, Yu-guo Zhang, Yue-min Nan. Yiqi Huoxue Recipe Improves Liver Regeneration in Rats after Partial Hepatectomy via JNK PathwayEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9085801
7
Ayşegül Burçin YILDIRIM, Derya KARABULUT. Karbon Tetraklorürün Neden Olduğu Akciğer Hasarında L-Karnitinin Antiapoptotik ve Histopatolojik Değişiklikler Üzerindeki RolüHarran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2020; : 189 doi: 10.35440/hutfd.717101
8
Xinyan Peng, Chongshan Dai, Quanwen Liu, Junke Li, Jingru Qiu. Curcumin Attenuates on Carbon Tetrachloride-Induced Acute Liver Injury in Mice via Modulation of the Nrf2/HO-1 and TGF-β1/Smad3 PathwayMolecules 2018; 23(1): 215 doi: 10.3390/molecules23010215
9
Meng-Qiao Zhou, Ling Shao, Jing Wu, Na Peng, Lu-Ping Jin, Guo-Zhen Wei, Wei Cheng, Chang-Jin Deng. Dihydromyricetin protects against lipopolysaccharide-induced cardiomyocyte injury through the toll-like receptor-4/nuclear factor-κB pathwayMolecular Medicine Reports 2017; 16(6): 8983 doi: 10.3892/mmr.2017.7742
10
Tian-Ming Zhao, Ya Wang, You Deng, Xiao-Fei Fan, Xiao-Cang Cao, Li-Jun Hou, Li-Hong Mao, Lin Lin, Wei Zhao, Bang-Mao Wang, Kui Jiang, Jing-Wen Zhao, Chao Sun. Bicyclol Attenuates Acute Liver Injury by Activating Autophagy, Anti-Oxidative and Anti-Inflammatory Capabilities in MiceFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.00463
11
Guangjian Li, Hongbiao Li, Yunbin Lyu, Weizhu Zeng, Jingwen Zhou. Enhanced Biosynthesis of Dihydromyricetin in Saccharomyces cerevisiae by Coexpression of Multiple HydroxylasesJournal of Agricultural and Food Chemistry 2020; 68(48): 14221 doi: 10.1021/acs.jafc.0c05261
12
Teng-Fei Fan, Tian-Fu Wu, Lin-Lin Bu, Si-Rui Ma, Yi-Cun Li, Liang Mao, Zhi-Jun Sun, Wen-Feng Zhang. Dihydromyricetin promotes autophagy and apoptosis through ROS-STAT3 signaling in head and neck squamous cell carcinomaOncotarget 2016; 7(37): 59691 doi: 10.18632/oncotarget.10836
13
Yun Luo, Shan Lu, Xi Dong, Lijia Xu, Guibo Sun, Xiaobo Sun. Dihydromyricetin protects human umbilical vein endothelial cells from injury through ERK and Akt mediated Nrf2/HO-1 signaling pathwayApoptosis 2017; 22(8): 1013 doi: 10.1007/s10495-017-1381-3
14
A Pergel, L Tümkaya, MK Çolakoğlu, G Demiral, S Kalcan, A Özdemir, T Mercantepe, A Yilmaz. Effects of infliximab against carbon tetrachloride-induced intestinal injury via lipid peroxidation and apoptosisHuman & Experimental Toxicology 2019; 38(11): 1275 doi: 10.1177/0960327119867758
15
Yanping Wu, Yue Xiao, Yuxi Yue, Kai Zhong, Yinglan Zhao, Hong Gao. A deep insight into mechanism for inclusion of 2R,3R-dihydromyricetin with cyclodextrins and the effect of complexation on antioxidant and lipid-lowering activitiesFood Hydrocolloids 2020; 103: 105718 doi: 10.1016/j.foodhyd.2020.105718
16
Zixiong Zhou, Jing Qi, Jong-Won Kim, Myung-jo You, Chae Woong Lim, Bumseok Kim. AK-1, a Sirt2 inhibitor, alleviates carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in vivo and in vitroToxicology Mechanisms and Methods 2020; 30(5): 324 doi: 10.1080/15376516.2020.1729915
17
Zhaoxiang Ren, Pengju Yan, Liushuai Zhu, Huicui Yang, Yafei Zhao, Brian P. Kirby, John L. Waddington, Xuechu Zhen. Dihydromyricetin exerts a rapid antidepressant-like effect in association with enhancement of BDNF expression and inhibition of neuroinflammationPsychopharmacology 2018; 235(1): 233 doi: 10.1007/s00213-017-4761-z
18
Marco A De León-Nava, Carolina Álvarez-Delgado, Luis Donis-Maturano, Joselin Hernández-Ruiz, Aaron N Manjarrez-Reyna, Edgar Cruz-Avilés, Sonia Leon-Cabrera, Jorge Morales-Montor, José M Fragoso, Galileo Escobedo. A non-hepatotropic parasite infection increases mortality in the acetaminophen-induced acute liver failure murine model: possible roles for IL-5 and IL-6Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 2016; 111(12): 757 doi: 10.1590/0074-02760160311
19
Jingyao Zhang, Yun Chen, Huiqin Luo, Linlin Sun, Mengting Xu, Jin Yu, Qigang Zhou, Guoliang Meng, Shengju Yang. Recent Update on the Pharmacological Effects and Mechanisms of DihydromyricetinFrontiers in Pharmacology 2018; 9 doi: 10.3389/fphar.2018.01204
20
Zhigang Guo, Hu Guozhang, Hang Wang, Zhaohui Li, Naijie Liu. Ampelopsin inhibits human glioma through inducing apoptosis and autophagy dependent on ROS generation and JNK pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 116: 108524 doi: 10.1016/j.biopha.2018.12.136
21
Shasha Liu, Qidi Ai, Kai Feng, Yubing Li, Xiang Liu. The cardioprotective effect of dihydromyricetin prevents ischemia–reperfusion-induced apoptosis in vivo and in vitro via the PI3K/Akt and HIF-1α signaling pathwaysApoptosis 2016; 21(12): 1366 doi: 10.1007/s10495-016-1306-6
22
Sijing Dong, Jianbo Ji, Lingyun Hu, Haina Wang. Dihydromyricetin alleviates acetaminophen-induced liver injury via the regulation of transformation, lipid homeostasis, cell death and regenerationLife Sciences 2019; 227: 20 doi: 10.1016/j.lfs.2019.04.019
23
Xi Zhou, Li Yu, Min Zhou, Pengfei Hou, Long Yi, Mantian Mi. Dihydromyricetin ameliorates liver fibrosis via inhibition of hepatic stellate cells by inducing autophagy and natural killer cell-mediated killing effectNutrition & Metabolism 2021; 18(1) doi: 10.1186/s12986-021-00589-6
24
Chongshan Dai, Xilong Xiao, Daowen Li, Sun Tun, Ying Wang, Tony Velkov, Shusheng Tang. Chloroquine ameliorates carbon tetrachloride-induced acute liver injury in mice via the concomitant inhibition of inflammation and induction of apoptosisCell Death & Disease 2018; 9(12) doi: 10.1038/s41419-018-1136-2
25
Cai-Jie Lu, Yi-Feng He, Wei-Zhuang Yuan, Li-Jun Xiang, Jian Zhang, Yan-Rui Liang, Juan Duan, Yun-He He, Ming-Yi Li. Dihydromyricetin-mediated inhibition of the Notch1 pathway induces apoptosis in QGY7701 and HepG2 hepatoma cellsWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(34): 6242-6251 doi: 10.3748/wjg.v23.i34.6242
26
Shuhua Mu, Youlan Li, Bingbing Liu, Weiping Wang, Si Chen, Jiajia Wu, Lisi OuYang, Yaxi Zhu, Keyi Li, Mali Zhan, Zongwei Liu, Yu Jia, Yuxin Ma, Wanlong Lei. Dihydromyricetin Ameliorates 3NP-induced Behavioral Deficits and Striatal Injury in RatsJournal of Molecular Neuroscience 2016; 60(2): 267 doi: 10.1007/s12031-016-0801-0
27
Yongbiao Chen, Lizhi Lv, Huifeng Pi, Weijia Qin, Jianwei Chen, Dengfang Guo, Jianyu Lin, Xiaobing Chi, Zhelong Jiang, Hejun Yang, Yi Jiang. Dihydromyricetin protects against liver ischemia/reperfusion induced apoptosis via activation of FOXO3a-mediated autophagyOncotarget 2016; 7(47): 76508 doi: 10.18632/oncotarget.12894
28
Yu-chang Wang, Qin-xin Liu, Qiang Zheng, Tao Liu, Xi-e Xu, Xing-hua Liu, Wei Gao, Xiang-jun Bai, Zhan-fei Li. Dihydromyricetin Alleviates Sepsis-Induced Acute Lung Injury through Inhibiting NLRP3 Inflammasome-Dependent Pyroptosis in Mice ModelInflammation 2019; 42(4): 1301 doi: 10.1007/s10753-019-00990-7
29
Dong Xiang, Li Fan, Xiao-long Hou, Wei Xiong, Chun-yang Shi, Wen-qing Wang, Jian-guo Fang. Uptake and Transport Mechanism of Dihydromyricetin Across Human Intestinal Caco-2 CellsJournal of Food Science 2018; 83(7): 1941 doi: 10.1111/1750-3841.14112
30
Xuejun Zhang, Xin Li, Jianguo Fang, Xiaolong Hou, Huang Fang, Fengjing Guo, Feng Li, Anmin Chen, Shilong Huang. (2R,3R)Dihydromyricetin inhibits osteoclastogenesis and bone loss through scavenging LPS‐induced oxidative stress and NF‐κB and MAPKs pathways activatingJournal of Cellular Biochemistry 2018; 119(11): 8981 doi: 10.1002/jcb.27154
31
Görkem EKEBAŞ, Ayhan ATASEVER, Meryem ŞENTÜRK, Duygu YAMAN GRAM, Meryem EREN. Ratlarda Karbon Tetraklorür ile Oluşturulan Akut Karaciğer Hasarı Üzerine Nar Çekirdeği Yağının Etkisi ve Kaspaz Aktivitesi ile Hepatik Apoptozisin BelirlenmesiErciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2020;  doi: 10.32707/ercivet.774340
32
Görkem EKEBAŞ, Ayhan ATASEVER, Meryem ŞENTÜRK, Duygu YAMAN GRAM, Meryem EREN. Ratlarda Karbon Tetraklorür ile Oluşturulan Kronik Karaciğer Hasarı Üzerine Nar Çekirdeği Yağının Etkisi ve Kaspaz Aktivitesi ile Hepatik Apoptozisin BelirlenmesiSağlık Bilimleri Dergisi 2020;  doi: 10.34108/eujhs.664445
33
Eileen Carry, Dushyant Kshatriya, Joshua Silva, Daryl L. Davies, Bo Yuan, Qingli Wu, Harna Patel, Elizabeth R. Park, John Gilleran, Lihong Hao, Jacques Roberge, Nicholas T. Bello, James E. Simon. Identification of Dihydromyricetin and Metabolites in Serum and Brain Associated with Acute Anti-Ethanol Intoxicating Effects in MiceInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(14): 7460 doi: 10.3390/ijms22147460
34
Michaela Bebová, Zdislava Boštíková, Michaela Moserová, Petr Pávek, Eva Anzenbacherová, Marie Stiborová, Petr Hodek. Modulation of xenobiotic conjugation enzymes by dihydromyricetin in ratsMonatshefte für Chemie - Chemical Monthly 2017; 148(11): 2003 doi: 10.1007/s00706-017-2007-8
35
GÖRKEM EKEBAŞ, AYHAN ATASEVER, Ahmet ALPAY, DUYGU YAMAN GRAM. Ratlarda karbon tetraklorür ile oluşturulan kronik karaciğer hasarı üzerine biberiye ekstraktının (Rosmarinus officinalis) etkisi ve hepatik apoptozisin belirlenmesiSağlık Bilimleri Dergisi 2019; 28(3): 110 doi: 10.34108/eujhs.558310
36
Jie-Qiong Ma, Yun-Zhi Sun, Qing-Lei Ming, Zhi-Kai Tian, Hui-Xin Yang, Chen-Min Liu. Ampelopsin attenuates carbon tetrachloride-induced mouse liver fibrosis and hepatic stellate cell activation associated with the SIRT1/TGF-β1/Smad3 and autophagy pathwayInternational Immunopharmacology 2019; 77: 105984 doi: 10.1016/j.intimp.2019.105984
37
Ting Ting Liu, Yi Zeng, Kun Tang, XueMeng Chen, Wei Zhang, Xiao Le Xu. Dihydromyricetin ameliorates atherosclerosis in LDL receptor deficient miceAtherosclerosis 2017; 262: 39 doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.05.003
38
Chengfang Yang, Li Li, Zuheng Ma, Yujuan Zhong, Wenxiao Pang, Meili Xiong, Shuping Fang, Yongwen Li. Hepatoprotective effect of methyl ferulic acid against carbon tetrachloride-induced acute liver injury in rats Experimental and Therapeutic Medicine 2017;  doi: 10.3892/etm.2017.5678