BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Leonid Livshits, Arijit Kumar Chatterjee, Netanel Karbian, Rachel Abergel, Zohar Abergel, Einav Gross. Mechanisms of defense against products of cysteine catabolism in the nematode Caenorhabditis elegansFree Radical Biology and Medicine 2017; 104: 346 doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2017.02.007
2
Shuichi KATAI, Hiroshi TANIGUCHI, Kenichi TOMITA, Kazunori ITOH, Tatsuzou NAKAMURA. Review of the effects of moxibustion on patientsZen Nihon Shinkyu Gakkai zasshi (Journal of the Japan Society of Acupuncture and Moxibustion) 2018; 68(1): 58 doi: 10.3777/jjsam.68.58
3
Da Eun Jeong, Sun-Yup Shim, Mina Lee. Anti-inflammatory activity of phenylpropyl triterpenoids from Osmanthus fragrans var. aurantiacus leavesInternational Immunopharmacology 2020; 86: 106576 doi: 10.1016/j.intimp.2020.106576
4
Seul-gi Lee, Mihye Kim, Cho Een Kim, Jisu Kang, Hyunji Yoo, Sang Hyun Sung, Mina Lee. Quercetin 3,7-O-dimethyl ether from Siegesbeckia pubescens suppress the production of inflammatory mediators in lipopolysaccharide-induced macrophages and colon epithelial cellsBioscience, Biotechnology, and Biochemistry 2016; 80(11): 2080 doi: 10.1080/09168451.2016.1204219
5
Adam S. Cheifetz, Robert Gianotti, Raphael Luber, Peter R. Gibson. Complementary and Alternative Medicines Used by Patients With Inflammatory Bowel DiseasesGastroenterology 2017; 152(2): 415 doi: 10.1053/j.gastro.2016.10.004
6
Zhang Dan, Wei Kai, Ma Xiaopeng, Wu Huangan, Hong Jue, Zhang Cuihong, Wu Lingxiang, Yan Huang, Liu Jie, Zhu Yi, Yang Ling. Efficacy of herb-partitioned moxibustion at Qihai (CV 6) and bilateral Tianshu (ST 25) on colonic damage and the TLR4/NF-κB signaling pathway in rats with Crohn's diseaseJournal of Traditional Chinese Medicine 2018; 38(2): 218 doi: 10.1016/j.jtcm.2018.04.004
7
Jialing Zhang, Kangbai Huang, Guoxin Zhong, Yong Huang, Suhe Li, Shanshan Qu, Jiping Zhang. Acupuncture Decreases NF-κB p65, miR-155, and miR-21 and Increases miR-146a Expression in Chronic Atrophic Gastritis RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/9404629
8
Qing SHU, Li CHEN, Wen-juan HE, Huan-jiao ZHOU, Feng-xia LIANG. A review of inflammatory signaling pathway regulated by acupunctureWorld Journal of Acupuncture - Moxibustion 2016; 26(2): 63 doi: 10.1016/S1003-5257(17)30013-2
9
Yong-jie Zhang, Qi Min, Ying Huang, Huai-dong Liu, Zi-yuan Zhu, Fu-jin Jiang, Hai-qing Hua. Efficacy of Acupuncture and Moxibustion as a Subsequent Treatment after Second-Line Chemotherapy in Advanced Gastric CancerEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8274021
10
Xiao-jing Song, Shu-you Wang, Yin-long Li, Dong Zhang. Analysis of the Spectral Characteristics of Pure Moxa Stick Burning by Hyperspectral Imaging and Fourier Transform Infrared SpectroscopyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/1057878
11
Yan Huang, Zhe Ma, Yun-hua Cui, Hong-sheng Dong, Ji-meng Zhao, Chuan-zi Dou, Hui-rong Liu, Jing Li, Huan-gan Wu. Effects of Herb-Partitioned Moxibustion on the miRNA Expression Profiles in Colon from Rats with DSS-Induced Ulcerative ColitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/1767301
12
Daneng Wei, Lushuang Xie, Zhiqi Zhuang, Na Zhao, Biao Huang, Yong Tang, Shuguang Yu, Qizhi Zhou, Qiaofeng Wu. Gut Microbiota: A New Strategy to Study the Mechanism of Electroacupuncture and Moxibustion in Treating Ulcerative ColitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/9730176
13
Tie-Ming Ma, Na Xu, Xian-De Ma, Zeng-Hua Bai, Xing Tao, Hong-Chi Yan. Moxibustion regulates inflammatory mediators and colonic mucosal barrier in ulcerative colitis ratsWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(8): 2566-2575 doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2566
14
Jungang Sun, Hejiaozi Zhang, Chengyulin Wang, Mingxiao Yang, Shyang Chang, Yu Geng, Hui Yang, Zhiqi Zhuang, Xiang Wang, Lushuang Xie, Biao Huang, Na Zhao, Wei Zhou, Xinhui Cheng, Bei Cai, Qiaofeng Wu, Shu Guang Yu. Regulating the Balance of Th17/Treg via Electroacupuncture and Moxibustion: An Ulcerative Colitis Mice Model Based StudyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/7296353
15
Qin Qi, Ya-Nan Liu, Xiao-Ming Jin, Lin-Shuang Zhang, Cun Wang, Chun-Hui Bao, Hui-Rong Liu, Huan-Gan Wu, Xiao-Mei Wang. Moxibustion treatment modulates the gut microbiota and immune function in a dextran sulphate sodium-induced colitis rat modelWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(28): 3130-3144 doi: 10.3748/wjg.v24.i28.3130
16
Yuan Yue, Shuangchan Wu, Zhike Li, Jian Li, Xiaofei Li, Jin Xiang, Hong Ding. Wild jujube polysaccharides protect against experimental inflammatory bowel disease by enabling enhanced intestinal barrier functionFood & Function 2015; 6(8): 2568 doi: 10.1039/C5FO00378D
17
Sun-Yup Shim, Seul-gi Lee, Mihye Kim, Jin Woo Lee, Bang Yeon Hwang, Mina Lee. Falcarindiol from Angelica koreana Down-regulated IL-8 and Up-regulated IL-10 in Colon Epithelial CellsNatural Product Sciences 2017; 23(2): 103 doi: 10.20307/nps.2017.23.2.103