BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Qi XS, Bai M, Yang ZP, Fan DM. Selection of a TIPS stent for management of portal hypertension in liver cirrhosis: An evidence-based review. World J Gastroenterol 2014; 20(21): 6470-6480 [PMID: 24914368 DOI: 10.3748/wjg.v20.i21.6470]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i21/6470.htm
Number Citing Articles
1
Wei Yao, Jia-cheng Liu, Yong-juan Wu, Chong-tu Yang, Shu-guang Ju, Ying-liang Wang, Chao-yang Wang, Song-jiang Huang, Yao-wei Bai, Yang Chen, Tong-qiang Li, Chen Zhou, Bin Xiong. Effect of underdilated transjugular intrahepatic portosystemic shunt on prognosis in patients with prior splenectomy: a propensity score-matched case–control studyAbdominal Radiology 2022;  doi: 10.1007/s00261-022-03600-7
2
Hongcheng Ren, Mingchao Ding, Xiaoyong Huang, Bin Wang, Guoqing Chi, Changgang Shao, Shiyong Song, Wenjie Song, Ruina Shi. A meta-analysis of combined generic-covered stent-graft with or without bare-metal stent for refractory variceal bleedingJournal of Minimal Access Surgery 2022; 0(0): 0 doi: 10.4103/jmas.jmas_262_21
3
Bin Qiu, Meng-Fei Zhao, Zhen-Dong Yue, Hong-Wei Zhao, Lei Wang, Zhen-Hua Fan, Fu-Liang He, Shan Dai, Jian-Nan Yao, Fu-Quan Liu. Combined transjugular intrahepatic portosystemic shunt and other interventions for hepatocellular carcinoma with portal hypertensionWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(43): 12439-12447 doi: 10.3748/wjg.v21.i43.12439
4
Xingshun Qi, Jia Jia, Ming Bai, Xiaozhong Guo, Chunping Su, Juan C. García-Pagán, Guohong Han, Daiming Fan. Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt for Acute Variceal BleedingJournal of Clinical Gastroenterology 2015; 49(6): 495 doi: 10.1097/MCG.0000000000000205
5
Tara Morgan, Aliya Qayyum, Richard M. Gore. Textbook of Gastrointestinal Radiology, 2-Volume Set2015; : 1629 doi: 10.1016/B978-1-4557-5117-4.00089-1
6
Sarah Verbeeck, Djalila Mekahli, David Cassiman, Geert Maleux, Peter Witters. Long-term outcome of transjugular intrahepatic portosystemic shunt for portal hypertension in autosomal recessive polycystic kidney diseaseDigestive and Liver Disease 2018; 50(7): 707 doi: 10.1016/j.dld.2018.03.009
7
Xingshun Qi, Yulong Tian, Wei Zhang, Zhiping Yang, Xiaozhong Guo. Covered versus bare stents for transjugular intrahepatic portosystemic shunt: an updated meta-analysis of randomized controlled trialsTherapeutic Advances in Gastroenterology 2017; 10(1): 32 doi: 10.1177/1756283X16671286
8
Jiacheng Liu, Jie Meng, Chen Zhou, Qin Shi, Chongtu Yang, Jinqiang Ma, Manman Chen, Bin Xiong. A new choice of stent for transjugular intrahepatic portosystemic shunt creation: Viabahn ePTFE covered stent/bare metal stent combinationJournal of Interventional Medicine 2021; 4(1): 32 doi: 10.1016/j.jimed.2020.10.003
9
Sasidharan Rajesh, Cyriac Abby Philips, Somsharan Shankerappa Betgeri, Tom George, Rizwan Ahamed, Meera Mohanan, Philip Augustine. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) placement at index portal hypertensive decompensation (anticipant TIPS) in cirrhosis and the role of early intervention in variceal bleeding and ascitesIndian Journal of Gastroenterology 2021; 40(4): 361 doi: 10.1007/s12664-021-01179-3
10
A.K. Pillai, B. Andring, A. Patel, C. Trimmer, S.P. Kalva. Portal hypertension: a review of portosystemic collateral pathways and endovascular interventionsClinical Radiology 2015; 70(10): 1047 doi: 10.1016/j.crad.2015.06.077
11
Sara Santos, Eduardo Dantas, Filipe Veloso Gomes, José Hugo Luz, Nuno Vasco Costa, Tiago Bilhim, Filipe Calinas, Américo Martins, Élia Coimbra. Retrospective Study of Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt Placement for Cirrhotic Portal HypertensionGE - Portuguese Journal of Gastroenterology 2021; 28(1): 5 doi: 10.1159/000507894
12
Zongzhang Huang, Qigu Yao, Jianping Zhu, Ying He, Yanghao Chen, Feng Wu, Teng Hua. Efficacy and safety of transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) created using covered stents of different diameters: A systematic review and meta-analysisDiagnostic and Interventional Imaging 2021; 102(5): 279 doi: 10.1016/j.diii.2020.11.004
13
Stefano Fagiuoli, Raffaele Bruno, Wilma Debernardi Venon, Filippo Schepis, Francesco Vizzutti, Pierluigi Toniutto, Marco Senzolo, Paolo Caraceni, Francesco Salerno, Paolo Angeli, Roberto Cioni, Alessandro Vitale, Maurizio Grosso, Andrea De Gasperi, Gennaro D’Amico, Alfredo Marzano. Consensus conference on TIPS management: Techniques, indications, contraindicationsDigestive and Liver Disease 2017; 49(2): 121 doi: 10.1016/j.dld.2016.10.011
14
Zaid Noorah, Éric Levesque, Philippe Compagnon, Jean-Claude Merle, Hicham Kobeiter, Gilles Dhonneur, Daniel Azoulay. Œdème cérébral après shunt porto-systémique intrahépatique : cas clinique et revue de la littératureAnesthésie & Réanimation 2015; 1(3): 259 doi: 10.1016/j.anrea.2014.12.012
15
Yingmei Tang, Sheng Zheng, Jinhui Yang, Weimin Bao, Lihong Yang, Yingchun Li, Ying Xu, Jing Yang, Yuyun Tong, Jinhang Gao, Chengwei Tang. Use of concomitant variceal embolization and prophylactic antiplatelet/anticoagulative in transjugular intrahepatic portosystemic shuntingMedicine 2017; 96(49): e8678 doi: 10.1097/MD.0000000000008678
16
Michael Schultheiß, Dominik Bettinger, Robert Thimme, Martin Rössle. 30 Jahre transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Shunt (TIPS) – Rückblick und PerspektiveZeitschrift für Gastroenterologie 2020; 58(09): 877 doi: 10.1055/a-1217-7866
17
Jiacheng Liu, Jinqiang Ma, Chen Zhou, Chongtu Yang, Songjiang Huang, Qin Shi, Bin Xiong. Potential Benefits of Underdilation of 8-mm Covered Stent in Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt CreationClinical and Translational Gastroenterology 2021; 12(6): e00376 doi: 10.14309/ctg.0000000000000376
18
Zhaonan Li, De-Chao Jiao, Guangyan Si, Xinwei Han, Wenguang Zhang, Yahua Li, Xueliang Zhou, Juanfang Liu, Jianjian Chen. Use of fenestration to revise shunt dysfunction after transjugular intrahepatic portosystemic shuntAbdominal Radiology 2020; 45(2): 556 doi: 10.1007/s00261-019-02329-0
19
Yong Lv, Daiming Fan, Guohong Han. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt for portal hypertension: 30 years experience from ChinaLiver International 2022;  doi: 10.1111/liv.15313