BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Huang X, Lv B, Zhang S, Dai Q, Chen BB, Meng LN. Effects of radix curcumae-derived diterpenoid C on Helicobacter pylori-induced inflammation and nuclear factor kappa B signal pathways. World J Gastroenterol 2013; 19(31): 5085-5093 [PMID: 23964142 DOI: 10.3748/wjg.v19.i31.5085]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i31/5085.htm
Number Citing Articles
1
T. K. Lim. Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants2016; : 241 doi: 10.1007/978-3-319-26065-5_14
2
Su Li, Cang Zhang, Hong-Ya Zhang, Meng Zhou, Si-Nong Wang, Rong Xu, Dong-Mei Zhou, Yun-Run Ji, Jing-Jing Lv, Qing-Feng Yin, Rui-Ping Wang, Wei Li, Yan-Ping Liu, Jian-Feng Wang, Bin Li, Xin Li. Efficacy and Safety of Jueyin Granules for Patients with Mild-to-Moderate Psoriasis Vulgaris: Protocol for a Multicenter Randomized Placebo-Controlled TrialEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8942301
3
Xiaohan Song, Yun He, Min Liu, Ye Yang, Yan Yuan, Jiaoyan Yan, Mengwei Zhang, Jian Huang, Shu Zhang, Fei Mo. Mechanism underlying Polygonum capitatum effect on Helicobacter pylori-associated gastritis based on network pharmacologyBioorganic Chemistry 2021; 114: 105044 doi: 10.1016/j.bioorg.2021.105044
4
HENRIQUE SULZBACH SULZBACH DE OLIVEIRA, VANDERLEI BIOLCHI, HELOUISE RICHARDT RICHARDT MEDEIROS, DAIANE BIZERRA GANDOR BIZERRA GANDOR JANTSCH, LUCIANA KNABBEN KNABBEN DE OLIVEIRA BECKER DELVING, ROBERTO RECKZIEGEL, MÁRCIA INÊS GOETTERT, ILMA SIMONI BRUM, ADRIANE POZZOBON. Effect of Helicobacter pylori on NFKB1, p38α and TNF-α mRNA expression levels in human gastric mucosaExperimental and Therapeutic Medicine 2016; 11(6): 2365 doi: 10.3892/etm.2016.3213
5
Bai-Jun Chen, Shuo Zeng, Rui Xie, Chang-Jiang Hu, Su-Ming Wang, Yu-Yun Wu, Yu-Feng Xiao, Shi-Ming Yang. hTERT promotes gastric intestinal metaplasia by upregulating CDX2 via NF-κB signaling pathwayOncotarget 2017; 8(16): 26969 doi: 10.18632/oncotarget.15926
6
Dongyi Hu, Jiayu Gao, Xiao Yang, Ying Liang. A Comprehensive Mini-Review of Curcumae Radix: Ethnopharmacology, Phytochemistry, and PharmacologyNatural Product Communications 2021; 16(5): 1934578X2110206 doi: 10.1177/1934578X211020628
7
A Systematic Review of the Mechanisms Underlying Treatment of Gastric Precancerous Lesions by Traditional Chinese MedicineEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9154738
8
Xiaoxing Liu, Haiyan Chen, Yanli Hou, Xiumei Ma, Ming Ye, Renhua Huang, Bin Hu, Hongbin Cao, Lei Xu, Mengyao Liu, Linfeng Li, Jianxin Gao, Yongrui Bai. Adaptive EGF expression sensitizes pancreatic cancer cells to ionizing radiation through activation of the cyclin D1/P53/PARP pathwayInternational Journal of Oncology 2019;  doi: 10.3892/ijo.2019.4719
9
Yu Chen, Dong-jie Guo, Hui Deng, Min-feng Wu, Ya-Nan Zhang, Su Li, Rong Xu, Jie Chen, Xing-xiu Jin, Bin Li, Qi Xu, Fu-lun Li. Acute and chronic toxicity of a polyherbal preparation – Jueyin granulesBMC Complementary and Alternative Medicine 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12906-018-2211-z
10
Afsar U. Ahmed, Soroush T. Sarvestani, Michael P. Gantier, Bryan R.G. Williams, Gregory E. Hannigan. Integrin-linked Kinase Modulates Lipopolysaccharide- and Helicobacter pylori-induced Nuclear Factor κB-activated Tumor Necrosis Factor-α Production via Regulation of p65 Serine 536 PhosphorylationJournal of Biological Chemistry 2014; 289(40): 27776 doi: 10.1074/jbc.M114.574541
11
Donghui Cao, Jing Jiang, Lili You, Zhifang Jia, Tetsuya Tsukamoto, Hongke Cai, Shidong Wang, Zhen Hou, Yue-er Suo, Xueyuan Cao. The Protective Effects of 18β-Glycyrrhetinic Acid onHelicobacter pylori-Infected Gastric Mucosa in Mongolian GerbilsBioMed Research International 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/4943793
12
Hsiang-Chun Lai, Hung-Jen Lin, Sheng-Teng Huang. Chinese herbal medicine to treat urolithiasis in a patient with right flank pain and hematuria: A case reportComplementary Therapies in Medicine 2018; 36: 118 doi: 10.1016/j.ctim.2017.12.007
13
Qin Chen, Rong Jing Lin, Xuchu Hong, Lin Ye, Qichang Lin. Treatment and prevention of inflammatory responses and oxidative stress in patients with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome using Chinese herbal medicinesExperimental and Therapeutic Medicine 2016; 12(3): 1572 doi: 10.3892/etm.2016.3484
14
Minggang Wang, Qinglan Shi, Rongzhen Zhang, Hua Qiu, Dewen Mao, Fuli Long. Herbal Compound “Jiedu Huayu” Reduces Liver Injury in Rats via Regulation of IL-2, TLR4, and PCNA Expression LevelsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/9819350