BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhou X, Huang SY, Feng JX, Gao YY, Zhao L, Lu J, Huang BQ, Zhang Y. SOX7 is involved in aspirin-mediated growth inhibition of human colorectal cancer cells. World J Gastroenterol 2011; 17(44): 4922-4927 [PMID: 22171135 DOI: 10.3748/wjg.v17.i44.4922]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i44/4922.htm
Number Citing Articles
1
Yuyi Wang, Chi Du, Nan Zhang, Mei Li, Yanyang Liu, Maoyuan Zhao, Feng Wang, Feng Luo. TGF‑β1 mediates the effects of aspirin on colonic tumor cell proliferation and apoptosisOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.8047
2
Tianshu Zhao, Hui Yang, Yu Tian, Qing Xie, Yun Lu, Yu Wang, Ning Su, Baijing Dong, Xian Liu, Ce Wang, Chuanlu Jiang, Xiaoqian Liu. SOX7 is associated with the suppression of human glioma by HMG-box dependent regulation of Wnt/β-catenin signalingCancer Letters 2016; 375(1): 100 doi: 10.1016/j.canlet.2016.02.044
3
Ying Ma, Xing-guo She, Ying-zi Ming, Qi-quan Wan. miR-24 promotes the proliferation and invasion of HCC cells by targeting SOX7Tumor Biology 2014; 35(11): 10731 doi: 10.1007/s13277-014-2018-6
4
Bin Zheng, Gang Wang, Wenbo Gao, Qiquan Wu, Weizhi Zhu, Guobin Weng. SOX7 is involved in polyphyllin D-induced G0/G1 cell cycle arrest through down-regulation of cyclin D1Acta Pharmaceutica 2020; 70(2): 191 doi: 10.2478/acph-2020-0017
5
Meng Yang, Guozhong Cui, Mingjian Ding, Wenhua Yang, Yanqing Liu, Dianlu Dai, Liang Chen. miR-935 promotes gastric cancer cell proliferation by targeting SOX7Biomedicine & Pharmacotherapy 2016; 79: 153 doi: 10.1016/j.biopha.2016.01.011
6
Yumei Wang, Xinglong Cai. Long noncoding RNA HAND2-AS1 restrains proliferation and metastasis of breast cancer cells through sponging miR-1275 and promoting SOX7Cancer Biomarkers 2019; 27(1): 85 doi: 10.3233/CBM-190530
7
Ann N. Behrens, Claudia Zierold, Xiaozhong Shi, Yi Ren, Naoko Koyano-Nakagawa, Daniel J. Garry, Cindy M. Martin. Sox7Is Regulated by ETV2 During Cardiovascular DevelopmentStem Cells and Development 2014; 23(17): 2004 doi: 10.1089/scd.2013.0525
8
Huidi Liu, Zi-Qiao Yan, Bailiang Li, Si-Yuan Yin, Qiang Sun, Jun-Jie Kou, Dan Ye, Kelsey Ferns, Hong-Yu Liu, Shu-Lin Liu. Reduced expression of SOX7 in ovarian cancer: a novel tumor suppressor through the Wnt/β-catenin signaling pathwayJournal of Ovarian Research 2014; 7(1) doi: 10.1186/s13048-014-0087-1
9
Huidi Liu, Emilio Mastriani, Zi-Qiao Yan, Si-Yuan Yin, Zheng Zeng, Hong Wang, Qing-Hai Li, Hong-Yu Liu, Xiaoyu Wang, Hong-Xia Bao, Yu-Jie Zhou, Jun-Jie Kou, Dongsheng Li, Ting Li, Jianrui Liu, Yongfang Liu, Lin Yin, Li Qiu, Liling Gong, Shu-Lin Liu. SOX7 co-regulates Wnt/β-catenin signaling with Axin-2: both expressed at low levels in breast cancerScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep26136
10
Daniel B. Stovall, Meimei Wan, Lance D. Miller, Paul Cao, Dejan Maglic, Qiang Zhang, Martha R. Stampfer, Wennuan Liu, Jianfeng Xu, Guangchao Sui. The Regulation of SOX7 and Its Tumor Suppressive Role in Breast CancerThe American Journal of Pathology 2013; 183(5): 1645 doi: 10.1016/j.ajpath.2013.07.025
11
Yongzheng Bao, Bin Chen, Qiang Wu, Konghe Hu, Xinhua Xi, Wengang Zhu, Xueren Zhong, Jianting Chen. Overexpression of miR-664 is associated with enhanced osteosarcoma cell migration and invasion ability via targeting SOX7Clinical and Experimental Medicine 2017; 17(1): 51 doi: 10.1007/s10238-015-0398-6
12
Wei Hu, Yuehu Han, Wenwen Yang, Baoping Xu, Wenxia Zhang, Zhenxiao Jin, Fulin Chen. Novel role of sex-determining region Y-box 7 (SOX7) in tumor biology and cardiovascular developmental biologySeminars in Cancer Biology 2020; 67: 49 doi: 10.1016/j.semcancer.2019.08.032