BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ma ZR, Idris S, Pan QW, Baloch Z. COVID-19 knowledge, risk perception, and information sources among Chinese population. World J Psychiatr 2021; 11(5): 181-200 [PMID: 34046314 DOI: 10.5498/wjp.v11.i5.181]
URL: https://www.wjgnet.com/2220-3206/full/v11/i5/181.htm
Number Citing Articles
1
Luana Moura Campolino, João Marcos Bernardes, Melissa Spröesser Alonso, Juan Gómez-Salgado, Carlos Ruiz-Frutos, Sara Domínguez-Salas, Adriano Días. Communication, information, and knowledge in the pandemic by COVID-19 in BrazilMedicine 2022; 101(28): e29559 doi: 10.1097/MD.0000000000029559
2
Qinyue Zheng, Chunbing Bao, Yunpeng Ji, Pengfei Li, Zhongren Ma, Xinwei Wang, Qingchun Meng, Qiuwei Pan. Treating SARS-CoV-2 Omicron variant infection by molnupiravir for pandemic mitigation and living with the virus: a mathematical modeling studyScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-32619-z
3
Qingqing Xu, Keliang Fan, Dandan Wei, Juan Wang, Xian Wang, Xiaomin Lou, Hualiang Lin, Chongjian Wang, Cuiping Wu, Zhenxing Mao. Association between attitudes toward the COVID-19 vaccines and mental health among 140,259 college students in ChinaJournal of Public Health 2024; 32(3): 497 doi: 10.1007/s10389-023-01830-7
4
Xiao-Jun Li, Tian-Ze Guo, Yan Xie, Yan-Ping Bao, Jia-Yue Si, Zhe Li, Yi-Ting Xiong, Hui Li, Su-Xia Li, Lin Lu, Xue-Qin Wang. Cross-sectional survey following a longitudinal study on mental health and insomnia of people with sporadic COVID-19 World Journal of Psychiatry 2022; 12(8): 1076-1087 doi: 10.5498/wjp.v12.i8.1076
5
Le Yang, Jiadong Wu, Xiaoxiao Mo, Yaqin Chen, Shanshan Huang, Linlin Zhou, Jiaqi Dai, Linna Xie, Siyu Chen, Hao Shang, Beibei Rao, Bingtao Weng, Ayiguli Abulimiti, Siying Wu, Xiaoxu Xie. Changes in Mobile Health Apps Usage Before and After the COVID-19 Outbreak in China: Semilongitudinal SurveyJMIR Public Health and Surveillance 2023; 9: e40552 doi: 10.2196/40552
6
Taif Shah, Zahir Shah, Nafeesa Yasmeen, Zhong-Ren Ma. Psychological impact of the COVID-19 pandemic on Chinese population: An online surveyWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(31): 9500-9508 doi: 10.12998/wjcc.v9.i31.9500
7
Ruihong Sun, Xinliang Ye, Jianping Tang, Jiexi Yang, Noel Scott. The impact of the intensity of media use on potential tourists’ risk perception and travel protective behavioral intentions in COVID-19Frontiers in Psychology 2023; 14 doi: 10.3389/fpsyg.2023.1201481
8
Juan Gómez-Salgado, Fredy Pomares-Herrera, Javier Fagundo-Rivera, Mónica Ortega-Moreno, Juan Jesús García-Iglesias, Carlos Ruiz-Frutos. Use of preventive measures, beliefs and information received about COVID-19 and their effects on mental health, in two stages of the pandemic in ColombiaAnnals of Medicine 2022; 54(1): 2245 doi: 10.1080/07853890.2022.2109057