BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Li-Hua Liu, Qing-Yu Zhang, Wei Sun, Zi-Rong Li, Fu-Qiang Gao. Corticosteroid-induced Osteonecrosis of the Femoral HeadChinese Medical Journal 2017; 130(21): 2601 doi: 10.4103/0366-6999.217094
2
Cheng Wang, Weijia Sun, Shukuan Ling, Yu Wang, Xin Wang, Haoye Meng, Yuheng Li, Xueling Yuan, Jianwei Li, Ruoxi Liu, Dingsheng Zhao, Qiang Lu, Aiyuan Wang, Quanyi Guo, Shibi Lu, Hua Tian, Yingxian Li, Jiang Peng. AAV-Anti-miR-214 Prevents Collapse of the Femoral Head in Osteonecrosis by Regulating Osteoblast and Osteoclast ActivitiesMolecular Therapy - Nucleic Acids 2019; 18: 841 doi: 10.1016/j.omtn.2019.09.030
3
Cairu Wang, Qingyun Xie, Lanbo Yang, Jinbiao Liu, Da Liu, Zhiqiang Li, Kai Gong, Li Yin, Wei Wang, Zheng Guo, Wei Zheng. A 3D printed porous titanium alloy rod with biogenic lamellar configuration for treatment of the early-stage femoral head osteonecrosis in sheepJournal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 2020; 106: 103738 doi: 10.1016/j.jmbbm.2020.103738
4
James Randolph Onggo, Mithun Nambiar, Jason Derry Onggo, Guan Tay, Parminder J Singh, Sina Babazadeh. Outcome of tantalum rod insertion in the treatment of osteonecrosis of the femoral head with minimum follow-up of 1 year: a meta-analysis and systematic reviewJournal of Hip Preservation Surgery 2020;  doi: 10.1093/jhps/hnaa020
5
Qing Han, Chenyu Wang, Hao Chen, Xue Zhao, Jincheng Wang. Porous Tantalum and Titanium in Orthopedics: A ReviewACS Biomaterials Science & Engineering 2019; 5(11): 5798 doi: 10.1021/acsbiomaterials.9b00493
6
Hui Wang, Qijia Li, Qian Wang, Hui Zhang, Wei Shi, Hongquan Gan, Huiping Song, Zhiqiang Wang. Enhanced repair of segmental bone defects in rabbit radius by porous tantalum scaffolds modified with the RGD peptideJournal of Materials Science: Materials in Medicine 2017; 28(3) doi: 10.1007/s10856-017-5860-4
7
L.C. Jones, L.D. Timmie Topoleski, A.K. Tsao. Mechanical Testing of Orthopaedic Implants2017; : 17 doi: 10.1016/B978-0-08-100286-5.00002-0
8
Daniel Petek, Didier Hannouche, Domizio Suva. Osteonecrosis of the femoral head: pathophysiology and current concepts of treatmentEFORT Open Reviews 2019; 4(3): 85 doi: 10.1302/2058-5241.4.180036