BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kaushik AP, Das A, Cui Q. Osteonecrosis of the femoral head: An update in year 2012. World J Orthop 2012; 3(5): 49-57 [PMID: 22655222 DOI: 10.5312/wjo.v3.i5.49]
URL: https://www.wjgnet.com/2218-5836/full/v3/i5/49.htm
Number Citing Articles
1
Qi Cheng, Jin-long Tang, Jiang-jiang Gu, Kai-jin Guo, Wang-shou Guo, Bai-liang Wang, Feng-chao Zhao. Total hip arthroplasty following failure of tantalum rod implantation for osteonecrosis of the femoral head with 5- to 10-year follow-upBMC Musculoskeletal Disorders 2018; 19(1) doi: 10.1186/s12891-018-2219-z
2
Amir M. Khan, Joshua Choi, Richard A. Freiberg, Charles J. Glueck, Naila Goldenberg, Ping Wang. T786C Mutation in the Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene in Patients With Primary OsteonecrosisOrthopedics 2017; 40(5) doi: 10.3928/01477447-20170824-03
3
C.Y.J. Wenham, A.J. Grainger, P.G. Conaghan. The role of imaging modalities in the diagnosis, differential diagnosis and clinical assessment of peripheral joint osteoarthritisOsteoarthritis and Cartilage 2014; 22(10): 1692 doi: 10.1016/j.joca.2014.06.005
4
William Mayers, Brian Schwartz, Aaron Schwartz, Vincent Moretti, Wayne Goldstein, Ritesh Shah. National trends and in hospital outcomes for total hip arthroplasty in avascular necrosis in the United StatesInternational Orthopaedics 2016; 40(9): 1787 doi: 10.1007/s00264-015-3089-8
5
Guoju Hong, Xiaorui Han, Wei He, Jiake Xu, Ping Sun, Yingshan Shen, Qiushi Wei, Zhenqiu Chen. Analysis of circulating microRNAs aberrantly expressed in alcohol-induced osteonecrosis of femoral headScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-019-55188-6
6
P. Houzou, V.E.S. Koffi-Tessio, K. Kakpovi, E. Fianyo, K.C. Tagbor, O. Oniankitan, M. Mijiyawa. Osteonecrosis of the femoral head among rheumatology patients in Kara (Togo)The Egyptian Rheumatologist 2018; 40(2): 123 doi: 10.1016/j.ejr.2017.07.007
7
Yuan Qu, Yi Liu, Rui Li. FSTL1 Promotes Inflammatory Reaction and Cartilage Catabolism through Interplay with NFκB Signaling Pathways in an In Vitro ONFH ModelInflammation 2019; 42(4): 1491 doi: 10.1007/s10753-019-01012-2
8
Tianwei Xia, Jinzhu Liu, Le Shi, Chao Zhang, Chen Yao, Jirong Shen. Comparison of surgical dislocation and impacting bone graft and surgical dislocation and rotational osteotomy for the treatment of ARCO III femoral head necrosisMedicine 2020; 99(20): e20215 doi: 10.1097/MD.0000000000020215
9
J. L. Berlier, I. Kharroubi, J Zhang, A. Dalla Valle, S. Rigutto, M. Mathieu, V. Gangji, J. Rasschaert. Glucose-Dependent Insulinotropic Peptide Prevents Serum Deprivation-Induced Apoptosis in Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells and Osteoblastic CellsStem Cell Reviews and Reports 2015; 11(6): 841 doi: 10.1007/s12015-015-9616-6
10
Dewei Zhao, Shibo Huang, Faqiang Lu, Benjie Wang, Lei Yang, Ling Qin, Ke Yang, Yangde Li, Weirong Li, Wei Wang, Simiao Tian, Xiuzhi Zhang, Wenbin Gao, Zongpu Wang, Yu Zhang, Xinhui Xie, Jiali Wang, Junlei Li. Vascularized bone grafting fixed by biodegradable magnesium screw for treating osteonecrosis of the femoral headBiomaterials 2016; 81: 84 doi: 10.1016/j.biomaterials.2015.11.038
11
Tomoki Aoyama, Yasuko Fujita, Katsuyuki Madoba, Manabu Nankaku, Minoru Yamada, Motoko Tomita, Koji Goto, Ryosuke Ikeguchi, Ryosuke Kakinoki, Shuichi Matsuda, Takashi Nakamura, Junya Toguchida. Rehabilitation Program After Mesenchymal Stromal Cell Transplantation Augmented by Vascularized Bone Grafts for Idiopathic Osteonecrosis of the Femoral Head: A Preliminary StudyArchives of Physical Medicine and Rehabilitation 2015; 96(3): 532 doi: 10.1016/j.apmr.2014.09.040
12
Francis C. Lovecchio, John Paul Manalo, Alysen Demzik, Shawn Sahota, Matthew Beal, David Manning. Avascular Necrosis Is Associated With Increased Transfusions and Readmission Following Primary Total Hip ArthroplastyOrthopedics 2017; 40(3): 171 doi: 10.3928/01477447-20170117-03
13
Enrique Guerado, Enrique Caso. The physiopathology of avascular necrosis of the femoral head: an updateInjury 2016; 47: S16 doi: 10.1016/S0020-1383(16)30835-X
14
Nickolas Linkous, Gregory Nowinski. Low-Energy Bilateral Posterior Hip DislocationJBJS Case Connector 2018; 8(3): e56 doi: 10.2106/JBJS.CC.17.00241
15
Yi Li, Feng-Xia Liu, Chao Yuan, Lingguo Meng. Association between plasminogen activator inhibitor gene polymorphisms and osteonecrosis of the femoral head susceptibilityMedicine 2017; 96(42): e7047 doi: 10.1097/MD.0000000000007047
16
Vedat Uruc, Ibrahim Gokhan Duman, Serkan Davul, Raif Özden, Ramazan Gonenci, Hasan Gokce, Recep Dokuyucu, Abdurrahman Akdag. The Effect of Cape on Steroid Induced Osteonecrosis of the Femoral Head in Rat ModelJournal of Hard Tissue Biology 2018; 27(3): 237 doi: 10.2485/jhtb.27.237
17
Jae Hyun Jung, Young Ho Seo, Sung Jae Choi. Avascular Necrosis of the Femoral Head in Patient Visiting for Abdominal PainThe Ewha Medical Journal 2015; 38(3): 144 doi: 10.12771/emj.2015.38.3.144
18
Chun Chen, Zhiguo Qu, Xiaoguang Yin, Chunyu Shang, Qiang Ao, Yongquan Gu, Ying Liu. Efficacy of umbilical cord-derived mesenchymal stem cell-based therapy for osteonecrosis of the femoral head: A three-year follow-up studyMolecular Medicine Reports 2016; 14(5): 4209 doi: 10.3892/mmr.2016.5745
19
Mincong He, Qiushi Wei, Zhenqiu Chen, Fan Yang, Xiaojun Chen, Yi-Xian Qin, Bin Fang, Wei He. Porous tantalum rod implantation is associated with low survival rates in patients with type C2 osteonecrosis of the femoral head but has no effect on the clinical outcome of conversion total hip arthroplasty: a retrospective study with an average 8-year follow-upBMC Musculoskeletal Disorders 2020; 21(1) doi: 10.1186/s12891-020-03860-8
20
Rachel M. Frank, Anil Gupta, Michael D. Hellman, Shane J. Nho. Hip Arthroscopy and Hip Joint Preservation Surgery2014; : 1 doi: 10.1007/978-1-4614-7321-3_93-1
21
Wei Geng, Wen Zhang, Jinzhu Ma. IL-9 exhibits elevated expression in osteonecrosis of femoral head patients and promotes cartilage degradation through activation of JAK-STAT signaling in vitroInternational Immunopharmacology 2018; 60: 228 doi: 10.1016/j.intimp.2018.05.005
22
Hao Deng, Xiangjun Huang, Lamei Yuan. Molecular genetics of the COL2A1-related disordersMutation Research/Reviews in Mutation Research 2016; 768: 1 doi: 10.1016/j.mrrev.2016.02.003
23
J.-C. Escudier, M. Ollivier, M. Donnez, S. Parratte, P. Lafforgue, J.-N. Argenson. Les zones de nécrose et de contraintes maximales au sommet de la tête fémorale se superposent dans l’ostéonécrose aseptique de hancheRevue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 2018; 104(3): 243 doi: 10.1016/j.rcot.2018.02.006
24
Mansour Abolghasemian, Mehdi Ramezan Shirazi, Kaveh Gharanizadeh, Ali Yeganeh, Oleg Safir, Allan Edward Gross, Mohammad Taghi Ghazavi. Factors Associated With the Course of Femoral Head Osteonecrosis; A Retrospective StudyShafa Orthopedic Journal 2015; 2(2) doi: 10.17795/soj-1779
25
Chenggang Li, Lin Shen, Yanping Yang, Bo Shuai, Xiaojuan Xu, Chen Ma. Plasma Ghrelin and von Willebrand Factor Levels in Patients with Non-Traumatic Osteonecrosis of the Femoral HeadHIP International 2015; 25(1): 76 doi: 10.5301/hipint.5000196
26
Tomonori Baba, Masahiko Nozawa, Yasuhiro Homma, Hironori Ochi, Yu Ozaki, Taiji Watari, Mikio Matsumoto, Kazuo Kaneko. Long-term results of rotational acetabular osteotomy for osteonecrosis with collapse of the femoral head in young patientsArchives of Orthopaedic and Trauma Surgery 2017; 137(7): 925 doi: 10.1007/s00402-017-2719-6
27
J. S. Nix, R. T. Fitzgerald, R. S. Samant, M. Harrison, E. J. Angtuaco. Spinal bone marrow necrosis with vertebral compression fracture: differentiation of BMN from AVNSkeletal Radiology 2014; 43(9): 1337 doi: 10.1007/s00256-014-1906-6
28
Rachel M. Frank, Anil Gupta, Michael D. Hellman, Shane J. Nho. Hip Arthroscopy and Hip Joint Preservation Surgery2015; : 1049 doi: 10.1007/978-1-4614-6965-0_93
29
SEN CHEN, JIANPING LI, HAO PENG, JIANLIN ZHOU, HONGSONG FANG. Administration of erythropoietin exerts protective effects against glucocorticoid-induced osteonecrosis of the femoral head in ratsInternational Journal of Molecular Medicine 2014; 33(4): 840 doi: 10.3892/ijmm.2014.1644
30
Ariful Alam, Khanjan H. Nagarsheth. Encyclopedia of Trauma Care2015; : 186 doi: 10.1007/978-3-642-29613-0_113
31
Taotao Xu, Hongting Jin, Yangjun Lao, Pinger Wang, Shanxing Zhang, Hongfeng Ruan, Qiang Mao, Li Zhou, Luwei Xiao, Peijian Tong, Chengliang Wu. Administration of erythropoietin prevents bone loss in osteonecrosis of the femoral head in miceMolecular Medicine Reports 2017; 16(6): 8755 doi: 10.3892/mmr.2017.7735
32
Ju’an Yue, He Gao, Xiaozhong Guo, Randong Wang, Bing Li, Qiang Sun, Wangyan Liu, Jiao Chen, Yingnan Li. Fibula allograft propping as an effective treatment for early-stage osteonecrosis of the femoral head: a systematic reviewJournal of Orthopaedic Surgery and Research 2020; 15(1) doi: 10.1186/s13018-020-01730-6
33
Taolin Fang, Elizabeth W. Zhang, Frederick C. Sailes, Robert A. McGuire, William C. Lineaweaver, Feng Zhang. Vascularized fibular grafts in patients with avascular necrosis of femoral head: a systematic review and meta-analysisArchives of Orthopaedic and Trauma Surgery 2013; 133(1): 1 doi: 10.1007/s00402-012-1627-z
34
Hongyu Wang, Fengyun Yang, Zhiwen Cao, Yunfeng Luo, Jiangyuan Liu, Zhijun Yang, Hanting Xia, Fuwei Li, Zhaochong Mao, Wenlong Yang. Clinical acupuncture therapy for femur head necrosisMedicine 2021; 100(25): e26400 doi: 10.1097/MD.0000000000026400
35
Eric Larson, Lynne C. Jones, Stuart B. Goodman, Kyung-Hoi Koo, Quanjun Cui. Early-stage osteonecrosis of the femoral head: where are we and where are we going in year 2018?International Orthopaedics 2018; 42(7): 1723 doi: 10.1007/s00264-018-3917-8
36
Andrea Grosso, Maximilian G. Burger, Alexander Lunger, Dirk J. Schaefer, Andrea Banfi, Nunzia Di Maggio. It Takes Two to Tango: Coupling of Angiogenesis and Osteogenesis for Bone RegenerationFrontiers in Bioengineering and Biotechnology 2017; 5 doi: 10.3389/fbioe.2017.00068
37
Meredith E. Bernhard, C. Lowry Barnes, Brian M. DeFeo, Sue C. Kaste, Xiaoqing Wang, Zhaohua Lu, Michael D. Neel. Total Hip Arthroplasty in Adolescents and Young Adults for Management of Advanced Corticosteroid-Induced Osteonecrosis Secondary to Treatment for Hematologic MalignanciesThe Journal of Arthroplasty 2021; 36(4): 1352 doi: 10.1016/j.arth.2020.10.019
38
CHENG WANG, JIANG PENG, SHIBI LU. Summary of the various treatments for osteonecrosis of the femoral head by mechanism: A reviewExperimental and Therapeutic Medicine 2014; 8(3): 700 doi: 10.3892/etm.2014.1811
39
MOHSEN EMADEDIN, SHAHEDEH KARIMI, ALIASGHAR KARIMI, NARGES LABIBZADEH, MARYAM NIKNEJADI, HOSSEIN BAHARVAND, NASSER AGHDAMI. Autologous bone marrow–derived CD133 cells with core decompression as a novel treatment method for femoral head osteonecrosis: a pilot studyCytotherapy 2019; 21(1): 107 doi: 10.1016/j.jcyt.2018.10.005
40
Yi Ji Tu, Ai Fang Ye, Zhi Min Pan, Chao Zheng, Tian Long Wu, Xi Gao Cheng, Fei Guo. Regulation of expression of HGF in BM-MSCs by baculovirus-mediated transductionCell Biology International 2013; 37(7): 659 doi: 10.1002/cbin.10071
41
Zhe Lin, Yongsheng Lin. Identification of potential crucial genes associated with steroid-induced necrosis of femoral head based on gene expression profileGene 2017; 627: 322 doi: 10.1016/j.gene.2017.05.026
42
Nicola Capuano, Flavio Carbone, Guido Grillo, Alessio D’Addona. Cellule staminali mesenchimali associate a core-decompression nel trattamento delle necrosi cefalicheLO SCALPELLO-OTODI Educational 2019; 33(3): 264 doi: 10.1007/s11639-019-00340-0
43
Dominik Alex Nowak, Jensen Yeung. Steroid-Induced Osteonecrosis in DermatologyJournal of Cutaneous Medicine and Surgery 2015; 19(4): 358 doi: 10.1177/1203475415579759
44
Danielle Y. Ponzio, Michael Pitta, Kaitlin M. Carroll, Michael Alexiades. Hip arthroplasty for osteonecrosis of the femoral head secondary to alcohol abuseArthroplasty Today 2019; 5(2): 172 doi: 10.1016/j.artd.2018.07.003
45
Hadi Hajiali, Liliang Ouyang, Virginia Llopis-Hernandez, Oana Dobre, Felicity R. A. J. Rose. Review of emerging nanotechnology in bone regeneration: progress, challenges, and perspectivesNanoscale 2021; 13(23): 10266 doi: 10.1039/D1NR01371H
46
Chen Yao, Nan Yi, Jirong Shen, Bin Du, Guangquan Sun, Hao Shu, Chao Zhang. Clinical reports of surgical dislocation of the hip with sequestrum clearance and impacting bone graft for grade IIIA-IIIB aseptic necrosis of femoral head (ANFH) patientsOncotarget 2017; 8(30): 50084 doi: 10.18632/oncotarget.15095
47
P.A. Gondim Teixeira, K.-M. Savi de Tovi, W. Abou Arab, A. Raymond, M. Louis, K. Polet Lefebvre, A. Blum. Subchondral linear hyperintensity of the femoral head: MR imaging findings and associations with femoro-acetabular joint pathologyDiagnostic and Interventional Imaging 2017; 98(3): 245 doi: 10.1016/j.diii.2016.06.006
48
Hongting Jin, Taotao Xu, Qiqing Chen, Chengliang Wu, Pinger Wang, Qiang Mao, Shanxing Zhang, Jiayi Shen, Peijian Tong. The Fate and Distribution of Autologous Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells with Intra-Arterial Infusion in Osteonecrosis of the Femoral Head in DogsStem Cells International 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/8616143
49
Wen‐long Li, Biao Tan, Zhao‐xu Jia, Bo Dong, Ze‐qing Huang, Rui‐zheng Zhu, Wei Zhao, Huan‐huan Gao, Rong‐tian Wang, Wei‐heng Chen. Exploring the Risk Factors for the Misdiagnosis of Osteonecrosis of Femoral Head: A Case‐Control StudyOrthopaedic Surgery 2020; 12(6): 1792 doi: 10.1111/os.12821
50
Yaosheng Liu, Liang Yan, Shiguo Zhou, Xiuyun Su, Yuncen Cao, Cheng Wang, Shubin Liu. Tantalum rod implantation for femoral head osteonecrosis: survivorship analysis and determination of prognostic factors for total hip arthroplastyInternational Orthopaedics 2016; 40(7): 1397 doi: 10.1007/s00264-015-2897-1
51
Brian M DeFeo, Sue C Kaste, Zhenghong Li, Tara M Brinkman, Michael D Neel, Deo Kumar Srivastava, Melissa M Hudson, Leslie L Robison, Seth E Karol, Kirsten K Ness. Long-Term Functional Outcomes Among Childhood Survivors of Cancer Who Have a History of OsteonecrosisPhysical Therapy 2020; 100(3): 509 doi: 10.1093/ptj/pzz176
52
Zeqing Huang, Taixian Li, Na Lin, Quanjun Cui, Weiheng Chen. Evaluation of Radiographic Outcomes after Core Decompression for Osteonecrosis of the Femoral Head: The Beijing University of Chinese Medicine X-ray Evaluation MethodJournal of Bone and Joint Surgery 2021;  doi: 10.2106/JBJS.20.00478
53
Mansour Abolghasemian, Mehdi Ramezan Shirazi, Kaveh Gharanizadeh, Oleg Safir, Allan Edward Gross, Mohammad Taghi Ghazavi. Factors Associated With the Course of Femoral Head Osteonecrosis; A Retrospective StudyShafa Orthopedic Journal 2015; 2(2) doi: 10.5812/soj.2(2)2015.1779
54
Tomoki Aoyama, Koji Goto, Ryosuke Kakinoki, Ryosuke Ikeguchi, Michiko Ueda, Yasunari Kasai, Taira Maekawa, Harue Tada, Satoshi Teramukai, Takashi Nakamura, Junya Toguchida. An Exploratory Clinical Trial for Idiopathic Osteonecrosis of Femoral Head by Cultured Autologous Multipotent Mesenchymal Stromal Cells Augmented with Vascularized Bone GraftsTissue Engineering Part B: Reviews 2014; 20(4): 233 doi: 10.1089/ten.teb.2014.0090
55
Andrea Lazik, Stefan Landgraeber, Tim Claßen, Oliver Kraff, Thomas C. Lauenstein, Jens M. Theysohn. Aspects of postoperative magnetic resonance imaging of patients with avascular necrosis of the femoral head, treated by advanced core decompressionSkeletal Radiology 2015; 44(10): 1467 doi: 10.1007/s00256-015-2192-7
56
Liwen Zheng, Wanchun Wang, Jiangdon Ni, Zhihong Li, Tao Xiao, Ali Torkamani. The Association of eNOS Gene Polymorphism with Avascular Necrosis of Femoral HeadPLoS ONE 2014; 9(2): e87583 doi: 10.1371/journal.pone.0087583
57
Vasileios Ch. Fotopoulos, George Mouzopoulos, Themistoklis Floros, Matthaios Tzurbakis. Steroid-induced femoral head osteonecrosis in immune thrombocytopenia treatment with osteochondral autograft transplantationKnee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2015; 23(9): 2605 doi: 10.1007/s00167-014-3239-3
58
Huijuan Cao, Hanfeng Guan, Yuxiao Lai, Ling Qin, Xinluan Wang. Review of various treatment options and potential therapies for osteonecrosis of the femoral headJournal of Orthopaedic Translation 2016; 4: 57 doi: 10.1016/j.jot.2015.09.005
59
Emma Paderno, Vincenzo Zanon, Giuliano Vezzani, Tommaso Antonio Giacon, Thomas L. Bernasek, Enrico M. Camporesi, Gerardo Bosco. Evidence-Supported HBO Therapy in Femoral Head Necrosis: A Systematic Review and Meta-AnalysisInternational Journal of Environmental Research and Public Health 2021; 18(6): 2888 doi: 10.3390/ijerph18062888
60
A.I. Stavrakis, N.F. SooHoo, J.R. Lieberman. A Comparison of the Incidence of Complications Following Total Hip Arthroplasty in Patients With or Without OsteonecrosisThe Journal of Arthroplasty 2015; 30(1): 114 doi: 10.1016/j.arth.2014.08.010
61
Gangyong Huang, Guanglei Zhao, Jun Xia, Yibing Wei, Feiyan Chen, Jie Chen, Jingsheng Shi. FGF2 and FAM201A affect the development of osteonecrosis of the femoral head after femoral neck fractureGene 2018; 652: 39 doi: 10.1016/j.gene.2018.01.090
62
Matthew Jamieson Stein, Christopher Kang, Vincent Ball. Emergency Department Evaluation and Treatment of Acute Hip and Thigh PainEmergency Medicine Clinics of North America 2015; 33(2): 327 doi: 10.1016/j.emc.2014.12.006
63
R. N. Mustafin. Avascular Necrosis of Femoral Head in the Republic of Bashkortostan: a Clinical and Epidemiological StudyCreative surgery and oncology 2020; 10(2): 100 doi: 10.24060/2076-3093-2020-10-2-100-107
64
Wu-Xun Peng, Chuan Ye, Wen-Tao Dong, Lei-Luo Yang, Chun-Qing Wang, Ze-An Wei, Jian-Hua Wu, Qing Li, Jin Deng, Jian Zhang. MicroRNA-34a alleviates steroid-induced avascular necrosis of femoral head by targeting Tgif2 through OPG/RANK/RANKL signaling pathwayExperimental Biology and Medicine 2017; 242(12): 1234 doi: 10.1177/1535370217703975
65
Guoming Chen, Yaying Xie, Yunyun Liu, Shanmi Jin, Ziyin Chen, Peng Zhang, Peiyu Shi, Junxia Zhu, Jieyi Deng, Haorui Liang, Chi Zhou. Taohong Siwu decoction for femoral head necrosisMedicine 2020; 99(13): e19368 doi: 10.1097/MD.0000000000019368
66
Anne L. Grauer. Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains2019; : 491 doi: 10.1016/B978-0-12-809738-0.00014-4
67
Yukio Nakamura, Mikio Kamimura, Keijiro Mukaiyama, Shota Ikegami, Shigeharu Uchiyama, Hiroyuki Kato. A Case with Atypical Clinical Course Diagnosed as Osteoarthritis, Osteonecrosis, Subchondral Insufficiency Fracture, or Rapidly Destructive CoxopathyThe Open Rheumatology Journal 2014; 8(1): 20 doi: 10.2174/1874312901408010020
68
Jai-Hong Cheng, Shun-Wun Jhan, Chieh-Cheng Hsu, Hung-Wen Chiu, Shan-Ling Hsu, Fangjie Zhang. Extracorporeal Shockwave Therapy Modulates the Expressions of Proinflammatory Cytokines IL33 and IL17A, and Their Receptors ST2 and IL17RA, within the Articular Cartilage in Early Avascular Necrosis of the Femoral Head in a Rat ModelMediators of Inflammation 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9915877
69
Qiaoyun Guo, Jing Yang, Yumeng Chen, Xin Jin, Zongmin Li, Xiaochang Wen, Qun Xia, Yue Wang. Salidroside improves angiogenesis-osteogenesis coupling by regulating the HIF-1α/VEGF signalling pathway in the bone environmentEuropean Journal of Pharmacology 2020; 884: 173394 doi: 10.1016/j.ejphar.2020.173394
70
Hyun-Ju An, Kyung Rae Ko, Minjung Baek, Yoonhui Jeong, Hyeon Hae Lee, Hyungkyung Kim, Do Kyung Kim, So-Young Lee, Soonchul Lee. Pro-Angiogenic and Osteogenic Effects of Adipose Tissue-Derived Pericytes Synergistically Enhanced by Nel-like Protein-1Cells 2021; 10(9): 2244 doi: 10.3390/cells10092244
71
Yuan Wang, Xuejun Yang, Jianping Shi, Yan Zhao, Linlin Pan, Jinqiu Zhou, Guoqiang Wang, Jianzhong Wang. Combination analysis of NOS3, ABCB1 and IL23R polymorphisms with alcohol-induced osteonecrosis of the femoral head risk in Chinese malesOncotarget 2017; 8(20): 33770 doi: 10.18632/oncotarget.16809
72
Michelle J. Lespasio, Anthony J. Guarino. Assessing the Educational Efficacy of the Patient Pamphlet, Treatment Options for Avascular Necrosis of the HipClinical Scholars Review 2014; 7(2): 135 doi: 10.1891/1939-2095.7.2.135
73
Nipun Sodhi, Alexander Acuna, Jennifer Etcheson, Nequesha Mohamed, Iciar Davila, Joseph O. Ehiorobo, Lynne C. Jones, Ronald E. Delanois, Michael A. Mont. Management of osteonecrosis of the femoral headThe Bone & Joint Journal 2020; (7_Supple_B): 122 doi: 10.1302/0301-620X.102B7.BJJ-2019-1611.R1
74
Joanna Filipowska, Krzysztof A. Tomaszewski, Łukasz Niedźwiedzki, Jerzy A. Walocha, Tadeusz Niedźwiedzki. The role of vasculature in bone development, regeneration and proper systemic functioningAngiogenesis 2017; 20(3): 291 doi: 10.1007/s10456-017-9541-1
75
Dewei Zhao, Zhijie Ma. Application of biomaterials for the repair and treatment of osteonecrosis of the femoral headRegenerative Biomaterials 2020; 7(1): 1 doi: 10.1093/rb/rbz048
76
Hadi Rajabi, Somayeh Aslani, Alireza Abhari, Davoud Sanajou. Expression Profiles of MicroRNAs in Stem Cells DifferentiationCurrent Pharmaceutical Biotechnology 2020; 21(10): 906 doi: 10.2174/1389201021666200219092520
77
Luis Felipe López, Carlos Prada MD MHSc, Brett D. Crist, Gregory J. Della Rocca. Evidence‐Based Orthopedics2021; : 553 doi: 10.1002/9781119413936.ch93
78
FELICE GALLUCCIO, MARCO MATUCCI-CERINIC. Efficacy of Short-term Teriparatide for Hip OsteonecrosisThe Journal of Rheumatology 2016; 43(11): 2084 doi: 10.3899/jrheum.160190
79
Josep Verdú Solans, Marta Soler Costa, Iris Ojeda Cuchillero. Osteonecrosis de la cabeza femoral: un pronóstico no tan ominosoFMC - Formación Médica Continuada en Atención Primaria 2013; 20(2): 112 doi: 10.1016/S1134-2072(13)70535-8
80
J.-C. Escudier, M. Ollivier, M. Donnez, S. Parratte, P. Lafforgue, J.-N. Argenson. Superimposition of maximal stress and necrosis areas at the top of the femoral head in hip aseptic osteonecrosisOrthopaedics & Traumatology: Surgery & Research 2018; 104(3): 353 doi: 10.1016/j.otsr.2018.01.008
81
Ghalib Ahmed, Salman Shiraz, Muhammad Riaz, Talal Ibrahim. Late versus early reduction in traumatic hip dislocations: a meta-analysisEuropean Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology 2017; 27(8): 1109 doi: 10.1007/s00590-017-1988-7
82
Joanna K. Filipowska, Jerzy A. Walocha, Rupangi C. Vasavada, Tadeusz Niedźwiedzki. Encyclopedia of Bone Biology2020; : 178 doi: 10.1016/B978-0-12-801238-3.11204-8
83
Qianchun Li, Rigao Chen, Yang Yu, Xinling Wang, Xueya Feng, Leiming Jiang, Botao Chen, Peng Xin, Tong Li, Yin Shi, Qiang Jian, Zhongchao Jiang, Xiaohong Fan. Extracorporeal shockwave therapy combined with multiple drilling and intramedullary drug injection for treating early-stage Femur Head NecrosisMedicine 2020; 99(40): e22598 doi: 10.1097/MD.0000000000022598
84
Dapeng Fu, Kairong Qin, Sheng Yang, Jianmin Lu, Haoyi Lian, Dewei Zhao. Proper mechanical stress promotes femoral head recovery from steroid-induced osteonecrosis in rats through the OPG/RANK/RANKL systemBMC Musculoskeletal Disorders 2020; 21(1) doi: 10.1186/s12891-020-03301-6
85
Michelle J. Lespasio, Michael A. Mont, Todd P. Pierce, A.J. Guarino. Osteonecrosis: A PrimerThe Journal for Nurse Practitioners 2015; 11(10): 998 doi: 10.1016/j.nurpra.2015.08.002
86
A. E. Murzich, O. L. Eismont, J. I. Isaykina, D. V. Bukach, R. S. Sirotkin. Cell technologies in the treatment of femoral head osteonecrosisProceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Medical series 2019; 15(4): 429 doi: 10.29235/1814-6023-2018-15-4-429-441
87
Biao‐Fang Wei, Zhi Feng, Wei Wei, Xiao Chen. Associations of TNF‐α ‐238 A/G and IL‐10 ‐1082 G/A Genetic Polymorphisms With the Risk of NONFH in the Chinese PopulationJournal of Cellular Biochemistry 2017; 118(12): 4872 doi: 10.1002/jcb.26167
88
Meiling Zhou, Jiaoya Xi, Yaofeng Cheng, Denglong Sun, Peng Shu, Shuiqing Chi, Shuo Tian, Shunan Ye. Reprogrammed mesenchymal stem cells derived from iPSCs promote bone repair in steroid-associated osteonecrosis of the femoral headStem Cell Research & Therapy 2021; 12(1) doi: 10.1186/s13287-021-02249-1