BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Toyoshima A, Nishizawa T, Sunami E, Akai R, Amano T, Yamashita A, Sasaki S, Endo T, Moriya Y, Toyoshima O. Narrow pelvic inlet plane area and obesity as risk factors for anastomotic leakage after intersphincteric resection. World J Gastrointest Surg 2020; 12(10): 425-434 [PMID: 33194091 DOI: 10.4240/wjgs.v12.i10.425]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-9366/full/v12/i10/425.htm
Number Citing Articles
1
Xiaojiang Yi, Weilin Liao, Xiaochuang Feng, Hongming Li, Zhaoyu Chen, Jiahao Wang, Xinquan Lu, Jin Wan, Jiaxin Lin, Xiaoyan Hong, Dechang Diao. An innovative and convenient technique to reduce anastomotic leakage after double stapling anastomosis: laparoscopic demucositized suture the overlapping point of the “dog ear” areaUpdates in Surgery 2022; 74(5): 1645 doi: 10.1007/s13304-022-01282-w
2
Feifan Liu, Bin Zhang, Jianbin Xiang, Guangzuan Zhuo, Yujuan Zhao, Yiming Zhou, Jianhua Ding. Does anastomotic leakage after intersphincteric resection for ultralow rectal cancer influence long-term outcomes? A retrospective observational studyLangenbeck's Archives of Surgery 2023; 408(1) doi: 10.1007/s00423-023-03131-9
3
Hiroshi Oshio, Yukiko Oshima, Gen Yunome, Shinji Okazaki, Ichiro Kawamura, Yuya Ashitomi, Hiroaki Musha, Masaaki Kawai, Fuyuhiko Motoi. Transanal total mesorectal excision and transabdominal robotic surgery for rectal cancer: A retrospective studyAnnals of Medicine and Surgery 2021; 70: 102902 doi: 10.1016/j.amsu.2021.102902
4
Tao Zhang, Gang Wang, Guida Fang, Lei Qiu, Feng Lu, Kaihong Yin, Yongchang Miao. Clinical efficacy of anastomotic reinforcement suture in preventing anastomotic leakage after rectal cancer surgery: a systematic review and meta-analysisLangenbeck's Archives of Surgery 2023; 408(1) doi: 10.1007/s00423-023-03058-1