BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Gu DL, Chen YH, Shih JH, Lin CH, Jou YS, Chen CF. Target genes discovery through copy number alteration analysis in human hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2013; 19(47): 8873-8879 [PMID: 24379610 DOI: 10.3748/wjg.v19.i47.8873]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v19/i47/8873.htm
Number Citing Articles
1
Weibo Du, Wenbiao Chen, Zheyue Shu, Dairong Xiang, Kefan Bi, Yingfeng Lu, Xujun Zhang, Lanjuan Li, Hongyan Diao. Identification of prognostic biomarkers of hepatocellular carcinoma via long noncoding RNA expression and copy number alterationsEpigenomics 2020; 12(15): 1303 doi: 10.2217/epi-2019-0385
2
Steffie Revia, Agnieszka Seretny, Lena Wendler, Ana Banito, Christoph Eckert, Kersten Breuer, Anand Mayakonda, Pavlo Lutsik, Matthias Evert, Silvia Ribback, Suchira Gallage, Ismaiel Chikh Bakri, Kai Breuhahn, Peter Schirmacher, Stefan Heinrich, Matthias M Gaida, Mathias Heikenwälder, Diego F Calvisi, Christoph Plass, Scott W Lowe, Darjus F Tschaharganeh. Histone H3K27 demethylase KDM6A is an epigenetic gatekeeper of mTORC1 signalling in cancerGut 2021; : gutjnl-2021-325405 doi: 10.1136/gutjnl-2021-325405
3
Ana Cristina Gonçalves, Raquel Alves, Inês Baldeiras, Emília Cortesão, José Pedro Carda, Claudia C. Branco, Bárbara Oliveiros, Luísa Loureiro, Amélia Pereira, José Manuel Nascimento Costa, Ana Bela Sarmento-Ribeiro, Luisa Mota-Vieira. Genetic variants involved in oxidative stress, base excision repair, DNA methylation, and folate metabolism pathways influence myeloid neoplasias susceptibility and prognosisMolecular Carcinogenesis 2017; 56(1): 130 doi: 10.1002/mc.22478
4
Kenya Kamimura, Takeshi Yokoo, Hiroyuki Abe, Shuji Terai. Gene Therapy for Liver Cancers: Current Status from Basic to ClinicsCancers 2019; 11(12): 1865 doi: 10.3390/cancers11121865
5
Yu Zheng, Baihui Li, Jian Wang, Yanjuan Xiong, Kaiyuan Wang, Ying Qi, Houfang Sun, Lei Wu, Lili Yang. Identification of SUV39H2 as a potential oncogene in lung adenocarcinomaClinical Epigenetics 2018; 10(1) doi: 10.1186/s13148-018-0562-4
6
Yao-Li Chen, Shih-Hsuan Chan, Ping-Yi Lin, Pei-Yi Chu. The expression of a tumor suppressor gene JDP2 and its prognostic value in hepatocellular carcinoma patientsHuman Pathology 2017; 63: 212 doi: 10.1016/j.humpath.2017.03.003
7
Chuan-chuan Zhou, Fu Yang, Sheng-xian Yuan, Jin-zhao Ma, Feng Liu, Ji-hang Yuan, Feng-rui Bi, Kong-ying Lin, Jian-hua Yin, Guang-wen Cao, Wei-ping Zhou, Fang Wang, Shu-han Sun. Systemic genome screening identifies the outcome associated focal loss of long noncoding RNA PRAL in hepatocellular carcinomaHepatology 2016; 63(3): 850 doi: 10.1002/hep.28393
8
Grace Chappell, Grace O. Silva, Takeki Uehara, Igor P. Pogribny, Ivan Rusyn. Characterization of copy number alterations in a mouse model of fibrosis‐associated hepatocellular carcinoma reveals concordance with human diseaseCancer Medicine 2016; 5(3): 574 doi: 10.1002/cam4.606
9
Silvia Carvajal, Meritxell Perramón, Gregori Casals, Denise Oró, Jordi Ribera, Manuel Morales-Ruiz, Eudald Casals, Pedro Casado, Pedro Melgar-Lesmes, Guillermo Fernández-Varo, Pedro Cutillas, Victor Puntes, Wladimiro Jiménez. Cerium Oxide Nanoparticles Protect against Oxidant Injury and Interfere with Oxidative Mediated Kinase Signaling in Human-Derived HepatocytesInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(23): 5959 doi: 10.3390/ijms20235959
10
Dan Yin, Zhi‐Qiang Hu, Chu‐Bin Luo, Xiao‐Yi Wang, Hao‐Yang Xin, Rong‐Qi Sun, Peng‐Cheng Wang, Jia Li, Jia Fan, Zheng‐Jun Zhou, Jian Zhou, Shao‐Lai Zhou. LINC01133 promotes hepatocellular carcinoma progression by sponging miR‐199a‐5p and activating annexin A2Clinical and Translational Medicine 2021; 11(5) doi: 10.1002/ctm2.409
11
Xi-Dai Long, Zhou-Ximao Long, Xiao-Ying Huang, Jin-Guang Yao, Qiang Xia, Yan Deng. DNA Repair- An Update2019;  doi: 10.5772/intechopen.82034
12
Gang Peng, Hongyan Chai, Weizhen Ji, Yufei Lu, Shengming Wu, Hongyu Zhao, Peining Li, Qiping Hu. Correlating genomic copy number alterations with clinicopathologic findings in 75 cases of hepatocellular carcinomaBMC Medical Genomics 2021; 14(1) doi: 10.1186/s12920-021-00998-9
13
Shouzhong Wang, Nan Chen, Na Dong, Leihong Lu, Liqian Liu, Li Zhang. Adenovirus siMDM2 and NDRG2 Gene Therapy Inhibits Cell Proliferation and Induces Apoptosis of Squamous Cell CarcinomaCell Biochemistry and Biophysics 2015; 73(2): 513 doi: 10.1007/s12013-015-0691-8
14
JIN-YAN ZHANG, MING-ZHE WENG, FANG-BIN SONG, YONG-GANG XU, QI LIU, JUN-YI WU, JUN QIN, TAO JIN, JUN-MING XU. Long noncoding RNA AFAP1-AS1 indicates a poor prognosis of hepatocellular carcinoma and promotes cell proliferation and invasion via upregulation of the RhoA/Rac2 signalingInternational Journal of Oncology 2016; 48(4): 1590 doi: 10.3892/ijo.2016.3385
15
Mrigaya Mehra, Ranjit Chauhan. Long Noncoding RNAs as a Key Player in Hepatocellular CarcinomaBiomarkers in Cancer 2017; 9: 1179299X1773730 doi: 10.1177/1179299X17737301
16
Seongki Min, Young-Kyoung Lee, Jiwon Hong, Tae Jun Park, Hyun Goo Woo, So Mee Kwon, Gyesoon Yoon. MRPS31 loss is a key driver of mitochondrial deregulation and hepatocellular carcinoma aggressivenessCell Death & Disease 2021; 12(11) doi: 10.1038/s41419-021-04370-8