BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yu QX, He ZK, Wang J, Sun C, Zhao W, Wang BM. Clinical presentations of gastric small gastrointestinal stromal tumors mimics functional dyspepsia symptoms. World J Gastroenterol 2014; 20(33): 11800-11807 [PMID: 25206285 DOI: 10.3748/wjg.v20.i33.11800]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5190/full/v20/i33/11800.htm
Number Citing Articles
1
Lanping Zhu, Samiullah Khan, Yangyang Hui, Jingwen Zhao, Bianxia Li, Shuang Ma, Junyi Guo, Xin Chen, Bangmao Wang. Treatment recommendations for small gastric gastrointestinal stromal tumors: positive endoscopic resectionScandinavian Journal of Gastroenterology 2019; 54(3): 297 doi: 10.1080/00365521.2019.1578405
2
Gu-sheng Xing, Shuang Wang, Yue-Min Sun, Zheng Yuan, Xin-Ming Zhao, Chun-wu Zhou, John Green. Small Bowel Stromal Tumors: Different Clinicopathologic and Computed Tomography Features in Various Anatomic SitesPLOS ONE 2015; 10(12): e0144277 doi: 10.1371/journal.pone.0144277
3
Franka Menge, Jens Jakob, Bernd Kasper, Armand Smakic, Timo Gaiser, Peter Hohenberger. Clinical Presentation of Gastrointestinal Stromal TumorsVisceral Medicine 2018; 34(5): 335 doi: 10.1159/000494303
4
Cheng-Rong Wu, Liu-Ye Huang, Juan Guo, Bo Zhang, Jun Cui, Cheng-Ming Sun, Li-Xin Jiang, Zhi-Hua Wang, Ai-Hong Ju. Clinical Control Study of Endoscopic Full-thickness Resection and Laparoscopic Surgery in the Treatment of Gastric Tumors Arising from the Muscularis PropriaChinese Medical Journal 2015; 128(11): 1455 doi: 10.4103/0366-6999.157651
5
Michael Rassner, Harald Lahner, Nikolas von Bubnoff, Frank Lammert. Geriatrische Onkologie2017; : 1 doi: 10.1007/978-3-662-49083-9_30-1
6
Bing Li, Tao Chen, Zhi-Peng Qi, Li-Qing Yao, Mei-Dong Xu, Qiang Shi, Shi-Lun Cai, Di Sun, Ping-Hong Zhou, Yun-Shi Zhong. Efficacy and safety of endoscopic resection for small submucosal tumors originating from the muscularis propria layer in the gastric fundusSurgical Endoscopy 2019; 33(8): 2553 doi: 10.1007/s00464-018-6549-6
7
Hans Seifert, Pietro Fusaroli, PaoloGiorgio Arcidiacono, Barbara Braden, Felix Herth, Michael Hocke, Alberto Larghi, Bertrand Napoleon, Mihai Rimbas, BogdanSilvio Ungureanu, Adrian Sãftoiu, AnandV Sahai, ChristophF Dietrich. Controversies in EUS: Do we need miniprobes?Endoscopic Ultrasound 2021; 10(4): 246 doi: 10.4103/EUS-D-20-00252
8
Michael Rassner, Harald Lahner, Nikolas von Bubnoff, Frank Lammert. Geriatrische Onkologie2018; : 381 doi: 10.1007/978-3-662-48727-3_30